รายชื่อผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรม มก.


ลำดับที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์
1Kasetsart International MBA Program คณะบริหารธุรกิจดร.นิรันดร ทัพไชย
2Kasetsart International MBA Program คณะบริหารธุรกิจMs.Phanthipa Srinammuang
3กองกลางน.ส.อัมพร วรรณปะกาศิล
4กองกลางน.ส.อัจฉรีย์ ยุวพันธ์
5กองการเจ้าหน้าที่นายชัชรัตน์ สีน้ำเงิน
6กองการเจ้าหน้าที่นางลัดดาวัลย์ ลำลองรัตน์
7กองกิจการนิสิตนายโชคชัย วงษ์จินดา
8กองกิจการนิสิตนายวิชาญ วงษ์สังข์
9กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นส.ธิดารัตน์ ทองดอนเหมือน
10กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน)นายธนกฤต มากงลาด
11กองคลังนส.อัญชลี พูลเกษ
12กองธุรการ กพส.นางศศิธร ศรีประมงค์
13กองธุรการ กพส.นายพงศ์พันธุ์ เหลืองวิไล
14กองบริการการศึกษาน.ส.ชนิกานต์ เธียรสูตร
15กองบริการการศึกษานางสาวณัฐพร แซ่คู
16กองบริการการศึกษาน.ส.ปฐมาวดี กุลวัฒนาไพศาล
17กองบริการการศึกษานายเอกภัทร์ เมฆชน
18กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)วรรณรัตน์ บานแย้ม
19กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน)น.ส.วรรณา ว่องไววุฒิ
20กองแผนงาน มก.นางนาฏอนงค์ บูรณสมภพ
21กองแผนงาน มก.น.ส.สมใจ มิใย
22กองยานพาหนะอาคารและสถานที่นายประกาศิต สุ่มแก้ว
23กองยานพาหนะอาคารและสถานที่นายศรราม รักสกุล
24กองยานพาหนะอาคารและสถานที่น.ส.สุชีพ จันทอง
25กองวิเทศสัมพันธ์น.ส.สุธินี สุทธิศรี
26กองวิเทศสัมพันธ์นายบุญราวี สุวรรณเลิศ
27คณะเกษตรนายสมศักดิ์ วิศิษฏ์วัฒนวงศ์
28คณะเกษตรพรรณวไล ชมบุญ
29คณะเกษตรน.ส.วณิชยา จันทรมณี
30คณะเกษตรเอกกัญญา ทิมไธสง
31คณะเกษตร กำแพงแสนสุนารี สว่างศรี
32คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชาผศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
33คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชาน.ส.ลัดดาวัลย์ บุญญโรจน์
34คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชาน.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์
35คณะเทคนิคการสัตวแพทย์นางสาวศยามล มามี
36คณะเทคนิคการสัตวแพทย์นายนริศ ปานศรีแก้ว
37คณะเทคนิคการสัตวแพทย์นายสมชาย นิลเทศ
38คณะบริหารธุรกิจฐิติศักดิ์ แซ่เตีย
39คณะประมงนายมณฑล อนงค์พรยศกุล
40คณะประมงนายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
41คณะมนุษยศาสตร์นางสาวปิยาภรณ์ หาหล้า
42คณะมนุษยศาสตร์นายฐานุศักดิ์ บัณฑิตสมิทธ์
43คณะวนศาสตร์น.ส.เกื้อกูล อุตรารัชต์กิจ
44คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานางสาวปิยมาศ เซี่ยงฉิน
45คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานายจิรภาศกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
46คณะวิทยาศาสตร์การกีฬานางสาวเรวดี ภูอุดม
47คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนวรรณรัตน์ บานแย้ม
48คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนนางดาวรุ่ง ก้องสุรกาญจน์
49คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชานายปุณณะ ยศปัญญา
50คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชานางณัฎฐ์ฎาพร สายคำวงษ์
51คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาน.ส.อัญชลี รื่นฤทธิ์
52คณะศึกษาศาสตร์น.ส.ฐาปนีย์ แสงสว่าง
53คณะศึกษาศาสตร์นางอินทิรา ศรีคุณ
54คณะศึกษาศาสตร์นายสัมฤทธิ์ สมใจ
55คณะศึกษาศาสตร์นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ
56คณะเศรษฐศาสตร์นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
57คณะเศรษฐศาสตร์นางณัฐฐิญา ประยูรศักดิ์สกุล
58คณะเศรษฐศาสตร์นางนภาภรณ์ พรหมชนะ
59คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวเยาวภา สว่างเมฆ
60คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชานายสรายุทธ พรหมทา
61คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น.ส.สุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
62คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น.ส.สดับภิน พวงมาลัย
63คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์น.ส.คัทลียา นพรัตนราภรณ์
64คณะสังคมศาสตร์นางสาว มนัธญา นิลพันธุ์
65คณะสัตวแพทยศาสตร์ดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์
66คณะสิ่งแวดล้อมน.ส.สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม
67คณะสิ่งแวดล้อมน.ส.สุพิชชา หมู่ภิรมย์
68คณะอุตสาหกรรมเกษตรนางสาวณิศารัตน์ จรรยพิพัฒน์
69โครงการ ป.โท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตน.ส.ลักขิกา รอดพร้อม
70โครงการ ป.โทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์
71โครงการ ป.โทสาขาเทคโนโลยีการศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย
72โครงการ ป.โทสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ) นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.วิริยา ปักษาสุข
73โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.น.ส.ศิริลักษณ์ เกษบูรณะ
74โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรน.ส.ปรารถนา ปรารถนาดี
75โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีนายอำนาจ สาดทอง
76โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีนายธานินทร์ คงศิลา
77โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีน.ส.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์
78โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีน.ส.มาริษา รัตนาคม
79โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายพิทักษ์ นาคทรงแก้ว
80โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจนานาชาตินางสาวกวิยา เรือนจันทร์
81โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจนานาชาตินุชลออ ศิริบุตร
82โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนส.กัลยา เกิดสุข
83โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนส.โสพนา จันทวงศ์
84โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์น.ส.อมรรัตน์ แก้วขลิบ
85โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการน.ส. กัญชลี สาลี
86โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายฉัตรชัย ผาติกุลศิลา
87โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจน.ส.สุนิสา ทวีการไถ
88โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจน.ส.สุภัค ฝ่ายทะแสง
89โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจดร.สุรางค์ เมี้ยนกำเนิด
90โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะบริหารธุรกิจผศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชน์
91โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจดร.บดินทร์ รัศมีเทศ์
92โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) คณะบริหารธุรกิจนายสุนัย แผ่นทอง
93โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์สุภาพร หรุ่นสกุล
94โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชานายประสิทธิ์ เลิศไทยตระกูล
95โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนส.นิโลบล เดี่ยววิไล
96โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนายพิสิฎฐ์ ธรรมวิถี
97โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCEนส.เรืองอุไร เศษสูงนูน
98โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ภาควิชาจิรวิทยา คณเสาวภา ณ นคร
99โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.จอมขวัญ วิทยา
100โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย(ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.อรทัย มากมี
101โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษน.ส.สุภิรดี มหาลี้ตระกูล
102โครงการปริญญาโทธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)นายอภิชาต ดะลุณเพธย์
103โครงการปริญญาโทธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ (MAB) คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวน้ำอ้อย อุบลบาน
104โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรนางสุวรรณา ประณีตวตกุล
105โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำน.ส.เขตจันทร์ สัญญโภชน์
106โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำวิชณี แก้วแดง
107โครงการปริญญาโทภาคพิเศษสาขาวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์นายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์
108โครงการปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารฯนางสาวกัณฑพร ทิศมนตรี
109โครงการปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารฯนางสาวปริศนา พุ่มพวง
110โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ (MAE) คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.จารุพรรณี คณโฑเงิน
111โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) คณะเศรษฐศาสตร์นางรัชนี สังข์ไพโรจน์
112โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ หน่วยการเรียนการสอน จ.ลพบุรีนายชัชชวัน รอดภัย
113โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ หน่วยการเรียนรู้การสอน จ.ลพบุรี คณะเศรนางสาวพิกุล สูงรัง
114โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (MCE) คณะเศรษฐศาสตร์นายปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
115โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (MCE) คณะเศรษฐศาสตร์นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
116โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์นส.ปราณี ไพบูลย์สมบัติ
117โครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ผศ.ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์
118โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา(นานาชาติ)นางสาวนุสรา จันทร
119โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจนางสาวนภสร กฤษณจันทร์
120โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจนางสาวมงคลวรรณ ศรีสวัสดิ์
121โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ Y-MBA PROGRAMนายสุรินทร์ หยกสวรรค์
122โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษรัชนู บุษบาบาล
123โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารนายนิตินัย จิรบวร
124โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารผศ.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
125โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.กนกกาญจน์ ชมภูศรี
126โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ผศ.พรทิพย์ กาญจนสุนทร
127โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์น.ส.รัตตินันท์ มีแม่นวิทย์
128โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเคมีเชิงฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์นายธานิน นานอก
129โครงการพัฒนาและฝึกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ผศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร
130โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์น.ส.หันสนา สุดยิ่ง
131โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษนายธีรเดช นวสุทธิพงศ์
132โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษผศ.ดร. ทิพย์วัลย์ สุรินยา
133โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.อรุณี เรียนดารา
134โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเนายวัฒนชัย ทองธีรภาพ
135โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (ราชบุรี)น.ส.เกศกาญจน์ สุทธวงศ์
136โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (ราชบุรี)น.ส.ชฎาพร เทาสิงห์
137โครงการศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง คณะสังคมศาสตร์นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
138โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์นางสาวเทพปรีดา วงค์กาวี
139โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์นางสาวนภัสกร เปียเนตร์
140โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัยดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
141โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัยน.ส.อมรรัตน์ พรหมบุญ
142โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)ภาคพิเศษน.ส.ศิริขวัญ ดวงดาวประกาย
143โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษน.ส.นันตินา ทะนันแปง
144โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.สุรี จิตโสภิณ
145โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.กานต์ชนก วสุวัต
146โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษพิมพ์นภา อ่ำเอี่ยม
147โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคพิเศษน.ส.ธณิดา จินตนครชัยศรี
148โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชนางสาวปาริชาติ พรมโชติ
149โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชรศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
150โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศน.ส.จิตติมา เจริญสุข
151โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศสุภาว์ วิหคไพบูลย์
152โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศอ.ดร.อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์
153โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศนางน้ำอ้อย ชินวงศ์
154โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)จิตรรัฎดา บุญพิสิษฐ์สกุล
155โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหารนางอำพร แจ่มผล
156โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (ภ.วิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร)นางวลีรัตน์ บรรจงจิตร
157งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (กพส.)น.ส.มารณีย์ เด่นชัยประดิษฐ์
158งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส.อารีรัตน์ สิชฌวัฒน์
159งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส.อภิญญากร กัลยาณมิตร
160งานประชาสัมพันธ์ กองกลางน.ส.วลัยพร เชิดโชติเพ็ชร์
161งานประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส.สิริพร มากรุ่น
162งานประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส.อาริยา สดไธสง
163งานประชาสัมพันธ์ มก.นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
164งานประชาสัมพันธ์ มก.นางจุไร เกิดควน
165งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส.อาริยา สดไธสง
166งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์น.ส.สิริพร มากรุ่น
167งานสภาข้าราชการ กองกลางนางพรพิมล เขียวขำ
168งานสภาข้าราชการ กองกลางนส.สุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ์
169ชมรมผู้รักธรรมรศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
170บัณฑิตวิทยาลัยนายภาสพงษ์ จิตตะวนิช
171บัณฑิตวิทยาลัยนายสรวุฒิ ชนะศัตรู
172ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)นางสาวอภิญญา สาระเจริญ
173ฝ่ายฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองนางปฐมพร โพธิ์นิยม
174ฝ่ายฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองนายพิษณุ บุญศิริ
175ภาคพืชสวน คณะเกษตร กพส.ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล
176ภาคพืชสวน คณะเกษตร กพส.นางสุปราณี สระทองฮ่วม
177ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
178ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจอ.หฤทัย นำประเสริฐชัย
179ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจยุพิน แย้มเกษา
180ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์นายพสุธา สุนทรห้าว
181ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์นายกาญจน์เขจร ชูชีพ
182ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจนางพรนิภา พรสิบ
183ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจนายนาวิน มีนะกรรณ
184ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์อ.ชนิศวรา ฉัตรแก้ว
185ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ดร.ชลาธิป สมาหิโต
186ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร กพส.น.ส.เสาวลักษณ์ จิตตยังกูล
187ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรนายพชรนนท์ ทัศนภักดี
188ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรน.ส.ธิติมา ชนะรบ
189ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กพส.นายยรรยง ใบกว้าง
190ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กพส.นางสาวรัฐฎา โชคจีรัง
191ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์นางสาวปัทมพร แมนเมธี
192ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์นางนงเยาว์ หอมสวาท
193ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กพส.นายธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
194ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตรอบเชย วงศ์ทอง
195ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตรนายเสกสิทธิ์ สันทัดสาร
196ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์นางสาวคชาพร ปัญญานะ
197ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์นางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์
198ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์นายรุ่งแสง อรุณไพโรจน์
199ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
200ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์นายยงยุทธ ไตรสุรัตน์
201ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์นายวัฒนชัย ตาเสน
202ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนายวรวุฒิ ฤทธิสนธิ์
203ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนางชนัสสา นันทิวัชรินทร์
204ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์นางกิตติพร บุญกอง
205ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์นายปกรณ์ นาคเจริญ
206ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรผศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
207ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรผศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร
208ภาควิชาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดร.ธาริณี นามพิชญ์
209ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจจารุภา วิภูภิญโญ
210ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรน.ส.ศวพร ศุภผล
211ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรน.ส.เพชรดา เจริญมิตร
212ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรน.ส.พจนา เอียดเนตร
213ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรน.ส.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
214ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กพส.นางสาวเกวลิน ศรีจันทร์
215ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กพส.ผศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
216ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์นายโกเมนทร์ ชินวงศ์
217ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมงนางจินตนา สมศรี
218ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์นายสมบัติ อ่อนศิริ
219ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์นางอรัญญา ศรีรัตนานนท์
220ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนส.สุมิตรตา ชูไกรไทย
221ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรอ.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
222ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนายปิติ จันทร์อร่าม
223ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนายวันชัย สุนทรวินิต
224ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรผศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ
225ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรผศ.ดร.ณัฎฐ พิชกรรม
226ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรนายนิพนธ์ ทวีชัย
227ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กพส.น.ส.รักชนก บุญพยุง
228ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กพส.นายดำเนิน อุ่นศิริ
229ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์นายทรงกลด จารุสมบัติ
230ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์น.ส.ประเทือง พุฒซ้อน
231ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์น.ส.มณฑาทิพย์ โสมมีชัย
232ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์นางสาววิภา วรศาสตร์
233ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ศิริกร จันทร์นวล
234ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรน.ส.ปวริน สุรัสวดี
235ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนางสำอาง จังไพบูลย์
236ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์น.ส.ณัฐกันย์ กิตติศิริวัฒนกุล
237ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์นายไพฑูรย์ วงศ์อนุการ
238ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรน.ส.สายพิณ ทานัชฌาสัย
239ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรน.ส.จิตติมา ปุ่นแก้ว
240ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรนายธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
241ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์นายธนพัฒน์ เกิดสุข
242ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์นายนวทัศน์ ก้องสมุทร
243ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.นฤดี บุญปองหา
244ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์นายชูชัย ชุมพงศ์
245ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาวแก้วกานต์ บุญยะเพ็ญ
246ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นายอภิวัฒน์ วิทยารัญ
247ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์นางจารุเนตร พงษ์สุวรรณ
248ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์นายสมพงษ์ พวงดอกไม้
249ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์คุณพัชรี มีชำนาญ
250ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาวจอมขวัญ โคกวิทยา
251ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์นายสมสุข เตชะสมบูรณ์สุข
252ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.อรุณฉาย แสงนันชัย
253ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์นายรุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์
254ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย์
255ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์นางรัชนี วีรุตมเสน
256ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์นายปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
257ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ
258ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์วนิชา ศรีวิสุทธิ์
259ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายพยูร เสนทองแก้ว
260ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล
261ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.น.ส.วันเพ็ญ ชิราพร
262ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.บุญภพ ลาบไธสง
263ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายธีรวัฒน์ ศรีเปารยะ
264ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวพัชรี จันทร์ผ่อง
265ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
266ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.สุวรีย์ ทรงธรรม
267ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์นายอุดม เจริญจิตรโสภณ
268ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ โครงการหลักสูตร วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) ภาคค่ำ คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
269ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรนส.บรรจง แจ่มจำรัส
270ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.กันทิมา จันทร์อำไพ
271ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.กชกร ธรรมโอรส
272ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์นายวิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย
273ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรน.ส.เสาวลักษณ์ สวัสดิ์มั่นคง
274ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรนายเสถียร แสงแถวทิม
275ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรนายณัฐ สมณคุปต์
276ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์นายวัฒนชัย ทองธีรภาพ
277ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์นายฉลองชัย คุ้มภัย
278ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.บุษรินทร์ สรีสวัสดิ์
279ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กพส.น.ส.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์
280ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กพส.นายนิติพงศ์ หอมวงษ์
281ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขนน.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์
282ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์นางศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์
283ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์น.ส.เบญญาภา พึ่งโพธิ์
284ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์นางสาวนิลเนตร ศรีคร้าม
285ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์นายสุเทพ จันทร์เขียว
286ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์นางณัฎฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์
287ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นางสุนทรี พวงภู่
288ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาคร ศรีกาฬสินธ์
289ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดนายพรรษา ถมยา
290โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์นายสุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์
291โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์นายศักรินทร์ กล้าหาญ
292โรงเรียนสาธิต มก.นส.อัจฉรา คุ้มตรีทอง
293โรงเรียนสาธิต มก.ผศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
294วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นส.วรรณา บุญอินทร์
295วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมน.ส.ประภัสสรา นีละคุปต์
296ศูนย์การศึกษานานาชาตินางสาวมณฑิรา พรับจีน
297ศูนย์การศึกษานานาชาตินางสาววนิดา ศรีประยูร
298ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯสปัน สระทองแขม
299ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์นายธนกร นาคประกอบ
300ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
301ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรน.ส.นภาพร รุ่งเรือง
302ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนายสมเกียรติ ดอนทองแดง
303ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีน.ส.วาสิฎฐี ไวตี
304ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีน.ส.นิชานันท์ ปานเกตุ
305ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวชมพูนุท ภาณุภาส
306ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.ธัญลักษณ์ เกษแก้ว
307ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์น.ส.วรรณพร ฉัตรทอง
308ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์นางรัชนี สังข์ไพโรจน์
309ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์อุทุมพร มุ่งดี
310ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์นางสุวรรณี ศิริวัฒนสาธร
311ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์นางบุษกร ติณวัฒน์
312ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์นายสุรพงษ์ รัตตมณี
313ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.นางสาวปิยะวรรณ กะสิรักษ์
314ศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชนน.ส.อิษฎาภัทร จังศิริวิทยากร
315ศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายสมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล
316ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักนายสมเกียรติ สุพันธรัตน์
317ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์นางสาวฐิติมา วิทยานารถไพศาล
318ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปลมัย กองมน
319ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปนายวุฒิพันธ์ พิทักษ์เนติกุล
320ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่นางอัจฉรา สมกำเนิด
321ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กระบี่นางสาววาทินี กฤษณพันธ์
322ศูนย์หนังสือ มก.นายชัยณรงค์ เสาะแสวง
323ศูนย์หนังสือ มก.นางสาวสุวัจนา สวัสดิ์วงศ์
324ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์นายสุรชัย สวนทับทิม
325สถานพยาบาล มก.นายภัฎฎ์ วงษ์จินดา
326สถานพยาบาล มก.นายชัยยงค์ สุนทรภิษัช
327สถานพยาบาล มก.พันตำรวจโทนายแพทย์ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี
328สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรมน.ส.ทฤษฎี ทับย้อย
329สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯนายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
330สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯนางกัณทิมา โอชารส
331สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารน.ส.มาลินี บุญขยาย
332สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรน.ส.ศราวดี ปานจับ
333สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรน.ส.วิยดา จงรวมกลาง
334สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรทฤษฎี อ่วมกุล
335สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรนางเบ็ญจารัชด สุวรรณสิงห์
336สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนาธรรมศึกษาราชนครินทร์น.ส.ขนิษฐา ไชยฤกษ์
337สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนาธรรมศึกษาราชนครินทร์น.ส.ปัทมา เกตุอ่ำ
338สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนนางนาฎติยา ชมภูนิตย์
339สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสนนายวินัย จอมแก้ว
340สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นส.ทิสยา ทิศเสถียร
341สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นายพรพงษ์ แสงนาค
342สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์น.ส.สายสุดา ศรีอุไร
343สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาวขนิษฐา ภูทองเงิน
344สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์นางสาวขนิษฐา ฉิมหนู
345สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจนางวิไลลักษณ์ ชาวอุทัย
346สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์น.ส.ปัญจมา แสงแถวทิม
347สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์นางจรินทร์ ทรัพย์เฉลิม
348สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
349สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.นายวงเดช กงศรี
350สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.น.ส.สุภัค ถาวรนิติกุล
351สนง.เลขานุการคณะสังคมศาสตร์นางปัญจวรรณ มณีโทน
352สนง.เลขานุการคณะสังคมศาสตร์นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
353สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ สำนักการกีฬาน.ส.ธนชณ ทับบำรุง
354สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ สำนักการกีฬาน.ส.นภาพร สมบัติศรี
355สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดนส.สดใส ศรีเจริญสุข
356สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัยน.ส.รองใจ กำเหนิดผล
357สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรน.ส.รวิพิมพ์ ฉวีสุข
358สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรน.ส.ชุติมา ไวศรายุทธ์
359สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ฯน.ส.วิภาวรรณ เรืองศรี
360สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ฯนายธนู สิรินอก
361สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์น.ส.ทองวาท ราชชารี
362สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นายพุทธพร ส่องศรี
363สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์น.ส.นิดา จำปาทิพย์
364สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์น.ส.มณีรัตน์ สีเสม
365สำนักการกีฬานายสุรชัย ผ่องแก้ว
366สำนักการกีฬานส.นุชรินทร์ ทิพยเนตร
367สำนักการกีฬานายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ
368สำนักการกีฬานางสาวโชษิตา โพธิ์เนืองผล รักญาติ
369สำนักการกีฬาน.ส.บงกช ฉ่ำมาก
370สำนักงานกฎหมายนส.ณิชารีย์ ชมภูพื้น
371สำนักงานกฎหมายน.ส.สิรินันท์ บรรเทิง
372สำนักงานทรัพย์สินนางสาวดวงเดือน งามจำรัส
373สำนักงานทรัพย์สินนางสาวอรัญญา อ่ำเอกกิจ
374สำนักงานทรัพย์สินนายรักพงษ์ มนต์ภิรมย์
375สำนักงานบริการวิชาการน.ส.มลฤดี ศรีแตงอ่อน
376สำนักงานบริการวิชาการนางสาว วราภรณ์ ภายศรี
377สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการน.ส.อันธิกา ธรรมเนียม
378สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการน.ส.รัฐติกา ปานเถื่อน
379สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจนางสาวสุวรี พ่วงพลับ
380สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจนางลัดดา ปัญทะทูรีเวท
381สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจนายพิเศษ ปั้นรัตน์
382สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์นายวิริยะ คงสมบูรณ์
383สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์น.ส.ไธวดี ลิ่มศิลา
384สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์นายวินัย ดิษฐาน
385สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์น.ส.ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์
386สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์นายนรณฤต จันทวรรณ
387สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
388สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นายสุภัทรชัย สุขีวงศ์
389สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นางภัณฑิรา มงคลจุฑา
390สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นายสถาพร ไชยสมภาร
391สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นส.วิไล แจ้งบุญ
392สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์นางขวัญเมือง สุจริต
393สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์อิศเรศ อิศโรสกุล
394สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรนายชัชวาลย์ คังคายะ
395สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครน.ส.พลอยไพลิน เพ็ญเพียร
396สำนักงานอธิการบดีน.ส.เนตรทราย ยอดพรหม
397สำนักทะเบียนและประมวลผลนางนวพร คำชูสังข์
398สำนักทะเบียนและประมวลผลน.ส.อัคคสรี จิรชาญชัย
399สำนักบริการคอมพิวเตอร์ผู้ดูแลระบบ
400สำนักบริการคอมพิวเตอร์นางกรองแก้ว อามาตย์เสนา
401สำนักบริการคอมพิวเตอร์นายพงศกร แสงวงศกร
402สำนักประกันคุณภาพวลัยพรรณ วัดแก้ว
403สำนักประกันคุณภาพนายพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน
404สำนักประกันคุณภาพนางกัลยาณี รัตนวราหะ
405สำนักประกันคุณภาพนางวาสนา ชำนิพงษ์
406สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรนางสาวจามีกร ยับสันเทียะ
407สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรนางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ
408สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น.ส.สุธาสินี วงษ์วัง
409สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสกุลพัชร์ ปุจฉาการ
410สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครนายพรศักดิ์ แสนศรี
411สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครน.ส.เยาวเรศ โนนทิง
412สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนายวีระนนท์ แจ่มแจ้ง
413สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนายปรีดา สามงามยา
414สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนน.ส.วันเพ็ญ ไชโย
415สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสนนายทรงพล ธรรมเจริญ
416สำนักหอสมุดนายชาญณรงค์ เผือกพูลผล
417สำนักหอสมุดนางกาญจนา วสุสิริกุล
418สำนักหอสมุดน.ส.ศิริพร นาคเกษม
419สำนักหอสมุดนางพิสมัย ถวิลนอก
420สำนักหอสมุด กำแพงแสนนายนภพล นุชเขียว
421สำนักหอสมุด กำแพงแสนนางฐิตวดี เพลงปาน
422สำนักหอสมุด กำแพงแสนนส.จรินทร์ญา ถาวรนิตยกุล
423หน่วยงานบริการเทคโนโลยีทางอุตสหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตรนางพัชราภรณ์ คงสวัสดิ์
424หน่วยประชาสัมพันธ์ กองธุรการ กำแพงแสนนายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
425หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนนายถาวร คล้ายวงษ์
426หน่วยประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนนายจักริน มนูเลิศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 11, 2005