รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาบริการทางวิชาการ "แนวทางการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
วันที่ 18  กันยายน  2552    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เพื่อความสะดวกในการเดินทางกรุณาอย่านำรถมา หรือถ้าจำเป็นกรุณานำรถไปจอดที่อาคารจอดรถหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สถานที่ทำงาน รูปแบบ ตำแหน่ง
ที่เลือก
1 นายไชยา  กัญญาพันธุ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2 นางสาวนวลจันทร์  ทองคำ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3 นางเบญจมาศ  เพ็ชรรักษ์ โรงเรียนศิริธนศึกษา 2 ครูผู้สอน
4 นางปาริพรรณ  ทองธัญญะ โรงเรียนศิริธนศึกษา 1 ครูผู้สอน
5 นางเหงา  อ่อนท้วม โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 นางสาวนุชชิรารัตน์  บุญเนตร โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
7 นายศุภชัย  ไม้เลิศหล้า โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์ 3 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
8 นางสาวนงนิว  ตังสุวรรณ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 4  
9 นางสายสมร  ลานเหลือ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 3  
10 นายจะเด็จ  ผันผ่อน โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 2  
11 นางอัญชลี  จิตรสุคนธ์ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1  
12 นางอรวรรณ  รักนาย โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 1  
13 นายสมชาย  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 2  
14 นางดรุณี  มุสิก โรงเรียนพิมลวิทย์ 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 นางสาวอัญชลี  สกิดใจ โรงเรียนพิมลวิทย์ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นางสาวจรุงจิต  คุรุวิทย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1  
17 นางศรีสมบูรณ์  อ่างนานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  
18 นางสาวจีรนันท์ นาควิโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 3  
19 นางดวงใจ  หนูจ้อย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4  
20 นางกรรณิการ์  รัตนประสบ โรงเรียนเผดิมศึกษา 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
21 นางขวัญเรือน  โหมดทอง โรงเรียนเผดิมศึกษา 1 ครู
22 นายเดชา  พูลเกษม โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
23 นางสาวศิริพร  อสิพงษ์ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 2 ครู ศศ. 1
24 นาวสาวพรภัสส์  แดงบรรยง โรงเรียนสุเหร่าสามอิน 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 นางชลลดา  ณ บางช้าง โรงเรียนอรรถวิทย์ 3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
26 นายธราพงษ์  หลักคำ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
27 นางเสาวนีย์  ชัยภักดี โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
28 นายสมเกียรติ  ไชยพิบูรณ์ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
29 นายอดิลักษณ์  สมิตชาติ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางเกศินี  ศิริกุลไพศาล โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
31 นางอติกานต์  สิทธิพูล โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
32 นางจรรยารักษ์  จำปา โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
33 นางสาวรพีพันธ์  ศราภัยวานิช โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
34 นางสาวพิสมัย  จิตปัญญา โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
35 นายพนม  สุวรรณเวช โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
36 นางวรลักษณ์  กอบหิรัญกุล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 1  
37 นางสาวสุชาดา  พุทธิประเสริฐ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 1  
38 นางสาวอัญชลี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 1  
39 นางศรีบุญทัน  ยืนยง โรงเรียนชุมชนวัดบางโค 1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
40 นางศรีประเสริฐ  ศรีนิล โรงเรียนสุเหร่าสำนายโส 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
41 นางสาวสมควร  เสือเทศ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
42 นายนุกูล  ศรีนวล โรงเรียนพระยายมธาตุราชศรีพิจิตร์ 1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
43 นางสาวสราญรัตน์  อ้วยละมัย โรงเรียนวัดบางนานอก 3 ครู ศศ.1
44 นางสำอางค์  โล่กิม โรงเรียนวัดบางนานอก 3 ครูชำนาญการ
45 นางปราณี  เอี่ยมสุพรรณ โรงเรียนวัดใหญ่ 1 หัวหน้างานวิชาการ
46 นางมุกดา  แทนรัตน์ โรงเรียนวัดใหญ่ 1 หัวหน้างานวิชาการ
47 นางกวินนาฏ  กล่ำหนองกก โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 3 ครู
48 นางนวลฉวี  หนูรอด โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 1 ครู 
49   โรงเรียนกุหลาบวิทยาลัย 2  
50 นางมาลินี  สินธุ์ฉาย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 4 หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
51 นางรจนา  ทองพิลา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 1 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
52 นางสาวรัตนา  วิทยดำรง โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
53 นางสุพิน  ธีโรภาส โรงเรียนบูรณะศึกษา 4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางสาวจิตตพร  จันทร์หอม โรงเรียนบูรณะศึกษา 1 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ
55 นางลักษณา  สวธานุภาพ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1  
56 นางสาวจิตรา  อำนวยโชติทวี โรงเรียนบูรณะศึกษา 2  
57 นางศิริพร  กุลพิบูลย์ โรงเรียนบูรณะศึกษา 3  
58 นางสมหมาย  เลาแสน โรงเรียนคณิกามล กทม. 4 ผู้บริหารโรงเรียน
59 นางยุพดี  จันทร์กล่ำ โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยา ธนบุรี 1  
60 นางจิราวรรณ  สังวรปทานสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 2 ครู คศ.4
61 นางสาววิภาดา  จิระรัตนกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 3 ครู คศ.4
62 นายชวิศ  จิตปุณยพงษ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
63 นางกรรณิการ์  ขาวสำอางค์ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
64 นางสุนีย์  แสงประชุม โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางกุหลาบ  หงอสุวรรณ์ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
66 นางภูริษา  ก่อเกลือ โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นายพิสิษ  วรวัฒนะ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 2  
68 นางสาวเดือน  สุจริตกุล โรงเรียนราชินีบน 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นางสุณิสา  คงเจริญ โรงเรียนราชินีบน 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นางสาวสิริพงษ์  สินจิตร์ โรงเรียนราชินีบน 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางสาวอุสรา  จันทรเสน โรงเรียนราชินีบน 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
72 นางสาววรรณวรางค์  พัฒนกำจร โรงเรียนราชินีบน 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางนงลักษณ์  ไพธิ์ไทร โรงเรียนราชินีบน 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
74 นายวรินทร  ตนุวงษ์วิวัฒน์ โรงเรียนจิตรลดา 2 หัวหน้างานแผนงาน และบริการทางวิชาการ
75 นางสาวบุษบากร  สุวรรณเกษา โรงเรียนจิตรลดา 2 ครู
76 นายศุภชาติ  เสถียรธนสาร โรงเรียนจิตรลดา 2 ผู้ช่วยฝ่ายงานแผนงาน
77 นายคมสันต์  ศรีรักษ์ โรงเรียนจิตรลดา 3 ครู
78 นางสาวสุพินดา  จุฑามาศ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 3 ครู
79 นางนวลพรรณ  ช่วงโชติ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 3 ครู
80 นายชวลิต  ศรีคำ โรงเรียนสาธิต มศว.ประทุมวัน 2 ครู
81 นางสาวดวงใจ  จงธนากร โรงเรียนสาธิต มศว.ประทุมวัน 1 หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตร
82 นางศรีจันทร์  พันธุ์พานิช โรงเรียนสาธิต มศว.ประทุมวัน 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
83 นางสมฤดี  แย้มขจร โรงเรียนสาธิต มศว.ประทุมวัน 4 หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 นางวรรณยุพา  หิรัญฤทธิ์ โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 1  
85 นางสาวไพจิตร์  เจริญขำ โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 1  
86 นางสาวอารีพร  สร้อยตะคุ โรงเรียนบ้านเกาะ 3 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
87 นางพัชรีวรรณ  ณ ระนอง โรงเรียนวัดสังฆราชา 4 ครูชำนาญการ
88 นางหัสยา  สุขขะเสม โรงเรียนวัดสังฆราชา 1 หัวหน้าระดับประถมศึกษา
89 นางสุรีย์พร  รูปสมศรี โรงเรียนวัดสังฆราชา 3 ครูชำนาญการ
90 นางเมตตา  เกรียมทอง  โรงเรียนวัดสังฆราชา 2 หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา
91 นางสาวตุลยา  ทิพจร โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 2 ครู
92 นางทวีวรรณ  สุขวัน โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 1 ครู
93 นางสาวสมจิตต์  พุ่มนึก โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 4 ครู
94 นางสาวนิตยา  ศุภจินดา โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา 3 หัวหน้าแผนงานความสัมพันธ์ชุมชน
95 นางพัชรี  หวังผล โรงเรียนศาลเจ้า 4 ฝ่ายวัดประเมินผล
96 นางสาวพาณี  กองเพชร โรงเรียนศาลเจ้า 2 ฝ่ายวัดประเมินผล
97 นางธนวรรณ  กลัดเจริญ โรงเรียนศาลเจ้า 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
98 นางสาวสมลักษณ์  วัฒนาดิลกกุล โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา 3  
99 นางสาวอัญชลี  ปาประโคน โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา 1 ครูวิชาการ
100 นางกฤษณา  เจริญผล โรงเรียนเจริญผลวิทยา 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
101 นางอำนวยพร  งามสมบัติ โรงเรียนเจริญผลวิทยา 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางจินตนา  พูลสุข โรงเรียนเจริญผลวิทยา 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
103 นางเบญจพรรณ  พุกสวัสดิ์ โรงเรียนเจริญผลวิทยา 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
104 นางอารีย์  กายเพ็ชร โรงเรียนเจริญผลวิทยา 4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นางอุษณีย์  แสงกระจ่าง โรงเรียนฐานปัญญา 4 ครู
106 นายสมศักดิ์  ทองผุด โรงเรียนวัดหนองแขม 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
107 นางพิมลรัตน์  พันธุเสน โรงเรียนสวนบัว 3 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
108 นางศิรินทร์  ถึงแก้ว โรงเรียนสวนบัว 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
109 นางบังอร  เอี่ยมรอด โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 ผู้จัดการ
110 นางทิวาวรรณ  นาอุดมทรัพย์ โรงเรียนอัมพวันศึกษา 1 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
111 นางสมจิตร  สัมภาลี โรงเรียนอัมพวันศึกษา 3  
112 นายธีระศักดิ์  บางม่วง โรงเรียนอัมพวันศึกษา 4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
113 นายนคร  ศรีชาเนตร โรงเรียนอัมพวันศึกษา 2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
114 นางสาวนุชนาถ  บุญโกย โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 1 ครู ศศ.1
115 นางสาวธีราพร  เทพทิตย์ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 3 ครู ศศ.1
116 นางสาวกาญจนา  รอดมณี โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน 2 ครู ศศ.1
117 นายสมชาย  เดชปรารมย์ โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) 1 ครู ศศ.2
118 นางชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
119 นางอุ่นเรือน  วิเชียรสิงห์ โรงเรียนโชคชัย 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
120 นางจารุณี  จิตต์อักษร โรงเรียนสมถวิล 1 ผู้ช่วยวิชาการ
121 นางสาวสุดาพร  หล้าเพชร โรงเรียนจำนงค์พิทยา 1 ครู
122 นายจตุพร  ไวยวรรณจิตร โรงเรียนจำนงค์พิทยา 2 ครู
123 นางกรรณิกา  เหมือนคล้าย โรงเรียนจำนงค์พิทยา 3 ครู
124 นายสุวิทย์  จันทร์คงหอม โรงเรียนวัดสะแกงาม 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
125 นางปียาภรณ์  เรืองจรัส โรงเรียนวัดพิกุล 3  
126 นางสาวศิริพร  ตันติยมาศ โรงเรียนวัดพิกุล 1  
127 นางอารีย์  ผิวเกลี้ยง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 4 ครู
128 นางสาวสุจิตรา  เรืองวุฒิชนะพืช โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 3 ครู
129 นายสุวินัย  สมันเลาะ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ 1 ครู ศศ.2
130 นางสาวศุภรักษน์  ธรณรงค์  โรงเรียนวาสุเทวี 4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
131 นางสาวเพลินจิตร  ทิพย์ธัญญา โรงเรียนวาสุเทวี 3  
132 นายประสิทธิ์  พงศ์ดำรง โรงเรียนวาสุเทวี 2  
133 นางทิพย์วรรณ  อมรรักษา โรงเรียนวาสุเทวี 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
134 นางสาวน้ำเพชร  ชาญจึงถาวร โรงเรียนบ้านบางกะปิ 2 ครูวัดผล
135 นายอาทิตย  พัฒนปฐม โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
136 นางจริยา  ทีปะปาล โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
137 นายสิทธิชัย  จันทานนท์ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
138 นางสาวลักขณา  วงศ์ษาสันต์ โรงเรียนประชาบำรุง 3 ครูวัดผล
139 นางอุทัยวรรณ  ศรีชลาลัย โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
140 นางวรนัน  โสวรรณ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา 1 รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
141 นางทัศพร  สุขเจริญ โรงเรียนมินบุรีศึกษา 3  
142 นางสาวสภัสสรา  บุญคุ้ม โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 2 ครูวัดผลฝ่ายประถม
143 นางสาวบุษบา  แดงวิจิตร โรงเรียนอิสลามสันติชน 1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและแผน
144 นางจิตติมา  มานะสุบัน โรงเรียนอิสลามสันติชน 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นางสาวจิตนา  จรภา โรงเรียนอิสลามสันติชน 3 ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
146 นางรัตนา  สุขอุดม โรงเรียนอิสลามสันติชน 4 หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษา
147 นางลำดวน  เบ็งสงวน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 2 ครูผู้สอน
148 นางสาวดวงใจ  เนื่องชมภู โรงเรียนโสมาภา 1 ครูผู้สอน
149 นางสาวจิตราพรรณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 3 ครูผู้สอน
150 นางสาวศรีสมบัติ  เกษรศิริเจริญ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 1  
151 นางนิตยา  ทองสุข โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 1 ครู ศศ.3
152 นางวัลยา  สุวรรณธาตรี โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
153 นางสุรภา  ศรีเฉลิม โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 3 ฝ่ายวัดประเมินผล
154 นางสาวรุ่งฤดี  นิลละออ โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 2 ฝ่ายวัดประเมินผล
155 นางสาวนราภรณ์  จุลลาย โรงเรียนวรมงคล 1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
156 นายทรงวุฒิ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสุเหร่าลำแขก 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
157 นางราชิดา  หมื่นพระยาภักดี โรงเรียนสุเหร่าลำแขก 2  
158 นางสาวชมพูนุช  ชื่นแพร โรงเรียนสุเหร่าลำแขก 1  
159 นางสาวภัทรชนก  เอกกีรติ โรงเรียนราชวัตรวิทยา 1 ครู
160 นางภัทรพร  ลี้วิชัย โรงเรียนวัดแจงร้อน 3 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
161 นางภิญญาพัชร์  ปลากัดทอง โรงเรียนวัดแจงร้อน 1 ครู
162 นายชัยนกร  เมตตาหมู่ โรงเรียนปลูกจิต 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
163 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2 ครูผู้สอน
164 นางลัดดา  เซียรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 3  
165 นางสาวปทุมพร  พุฒวันเพ็ญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2  
166 นางสาวสิริวรรณ ฉันทนะสานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 4  
167 นางวิไลวรรณ  มีชัย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 1 งานวัดผลประเมินผล
168 นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขสมาน โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
169 นางศศิประภา  เกษสีแก้ว โรงเรียนฉิมพลี 1 ครูผู้ช่วย
170 นางสาวรัชน์รพี  ทัศนสว่าง โรงเรียนฉิมพลี 1 ครู ศศ. 1
171 นางสาวสมประสงค์  ตินตะโมระ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 2  
172 นางเดือนเต็ม  ลิมปตานนท์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง นนทบุรี 3  
173 นางสุมาลี  แก้ววิรุฬห์ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 3 หัวหน้าแผนงานวิชาการ
174 นางอัฉราพร  เที่ยงงามดี โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
175 นางสาวกาญจนา  เชาวลิต โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1 ครู
176 นางสาววิรมณ  แม้นชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1 ครู
177 นางสาวสุชีรา  มัธยมจันทร์ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 4 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ช่วงชั้นที่ 2
178 นายวุฒิกร  เลี่ยมยองใย โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 4 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
179 นายฤทธิกร  หุ่นตรีกูล โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 ผู้อำนวยการโรงเรียน
180 นางสุจินต์  ถนอมชัยสนิท โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 3 หัวหน้ากลุ่มศิลปะ
181 นายสุทน  โบราณประสิทธิ์ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 2 รองผู้อำนวยการช่วงชั้นที่ 3
182 นางสิริกร  แจ่มแจ้ง โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นางวิไลวรรณ  บัวประดิษฐ์ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 1 รองผู้อำนวยการช่วงชั้นที่ 1
184 นางสาวจรีย์พร  โน๊ตชัยยา โรงเรียนโฆสิตสโมสร 4 ผู้อำนวยการโรงเรียน
185 นางสาวสุมน  พิมพ์เงิน โรงเรียนโฆสิตสโมสร 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
186 นางสาวขวัญเรือน  ภู่นาค โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมน้อมเกล้า 1 หัวหน้างานวัดผล
187 นางพานทอง  สุวรรณทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมน้อมเกล้า 1 ครู ศศ.3
188 นางอังคณา  ศิลปคุปต์ โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 4 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นายเกษา  กางโหลน โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยม
190 นางสาวประคอง  เทียมเซ่งฮวด โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 2 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
191 นางมุกดา  มูลศรีแก้ว โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 1 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
192 นางแน่งน้อย  สาระสะ โรงเรียนวัฒนพฤกษา 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
193 นางวิลาวัณย์  นัยนา โรงเรียนวัฒนพฤกษา 2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
194 นางราตรี  คำกิติ โรงเรียนเกษมพิทยา 3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
195 นายมนัส  บุญสนอง โรงเรียนสรรพวุธวิทยา 3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
196 นางขวัญ  ขวัญวงษ์ทิม โรงเรียนบางแคเหนือ 3 ครู ศศ.2
197 นางสาวรัชน์รพี  ทัศนสว่าง โรงเรียนฉิมพลี 2 ครู คศ.1
198 นางศศิประภา  เกษสีแก้ว โรงเรียนฉิมพลี 1 ครูผู้ช่วย
199 นางเนาวรัตน์  หงสกุล โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
200 นางสาวพนิดา  มิลินทะภาส โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
201 นางมณีรัตน์  คนหาญ โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
202 นายสมชาย  ศรีบรรเทา โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 4 รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
203 นางณัฐิณา  โตประเสริฐพงศ์ โรงเรียนดาราคาม 1 ครู คศ.3
204 นางกาญจนา  รักษ์กุลบุตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1 ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
205 นางเตือนใจ  นันทกิจ โรงเรียนดรุณรัตน์ 4 ผู้อำนวยการโรงเรียน
206 นางอรุณี  สิทธิสุวรรณ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
207 นางสุนทรี  ยิ้มสิงห์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 3 ครูผู้สอน
208 นางสาวสายสุวรรณ  พรหมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีราชาบริหารธุรกิจ 1 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
209 นางสาวลินดา  ปราบรัตน์ โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีราชาบริหารธุรกิจ 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
210 นางอภิญญา  เพ็ชรรัตน์   1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
211 นางจีรวรรณ  สิทธิอมร โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 ครูผู้สอน
212 นางสาวประทุม  วัดจินดากุล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 2 ครูผู้สอน
213 นางสุนีย์  สอนตระกูล โรงเรียนศรีบุญตนนท์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
214 นางจิตรลดา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนกานดา 1 ครูผู้สอน
215 นางสาวโกสุม  ศรีพุทธชาติ โรงเรียนกานดา 2 ครูผู้สอน
216 นางสาวสุพรรณา  แก่นแก้ว โรงเรียนกานดา 3 ครูผู้สอน
217 นางสาวจันทนา  วงษ์จุ้ย โรงเรียนกานดา 4 ครูผู้สอน
218 นายธีระยุทธ  สมบูรณ์สุข โรงเรียนสุเหร่าทางควาย 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
219 นางสุมาลี  อ้นโต โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 2 ครูผู้สอน
220 นางลักษิดา ดำรงศักดิ์ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
221 นางรุ่งอรุณ  บุญทัน โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1 ครูผู้สอน
222 นางเย็นจิตร  ศรีราม โรงเรียนสุเหร่าเขียว 1 ฝ่ายวัดประเมินผล
223 นางสาวสงกรานต์  พุทธรักษ์ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 1 ครูผู้สอน
224 นายสุชาติ  ยูนุช โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
225 นางศิริพร  สุวรรณประทีป โรงเรียนประชานุกูล 1 ครูผู้สอน
226 นางสุวภรณ์  ช้างศิลา โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 3 ครูผู้สอน
227 นางอุทัยวรรณ  เอนกวนนท์ โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
228 นางประทุมวัน  กิจบุญ โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา 2 ครูผู้สอน
229 นายพิเชฏฐ์  ไชยดี โรงเรียนวัดประชาบำรุง 1 ครู คศ.1
230 นางอาสรา  กะดามัน โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 4 ครูผู้สอน
231 นางพิมพ์ประไพ  เพ็ญทอง โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 3 ครูผู้สอน
232 นางปทุมมา  ดือราแม โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ 2 ครูผู้สอน
233 นางปิยะรัตน์  เดชเจริญ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 3 ครูผู้สอน
234 นางสาวบังอร  เฉลยปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 2 ครูผู้สอน
235 นางนวลฉวี  ศรีเบญจสุนทร โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 1 ครูผู้สอน
236 นายประเสริฐ  นาคคล้าย โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) 4 ครูผู้สอน
237 นางวราภรณ์  เจียรสถาวงศ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
238 นางวิไลวรรณ  เต็มสังข์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 3 ครูผู้สอน
239 นางสุภัค  จันทร์เสมา โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 4  
240 นางเปรมฤดี  มีศิริ โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 2 ผู้ช่วยหัวหน้างานวิชาการ
241 นางชูฉวี  ศรีเผือก โรงเรียนดรุณานุเคราะห์ 1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
242 นางสาววันเพ็ญ  ศิวะยุทธกิจ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา  2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
243 นายวินัย  นิ่มทอง โรงเรียนประภามนตรี ๒ 1 หัวหน้างานวิชาการฝ่ายประถม
244 นายกฤษฎา  พุ่มเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๒ 1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
245 นางสาวกาญจนา  วิมุกตานนท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 3 ครู ศศ.2
246 นางดวงแก้ว  คำสุระ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1 ครู ศศ.2
247 นางสาววัชราภรณ์  ทองทิพย์ โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 2 ฝ่ายวัดประเมินผล
หมายเหตุ     ในวันสัมมนา  
ลำดับที่ 1-149  ติดต่อที่ช่องบริการที่  1
ลำดับที่ 150-161  ติดต่อที่ช่องบริการที่ 2
ลำดับที่ 162-204  ติดต่อที่ช่องบริการที่ 3
ลำดับที่ 205-247  ติดต่อที่ช่องบริการที่ 4