แสดงผลการค้นหาข้อมูล หัวข้อข่าว/กิจกรรมที่มีคำว่า ''
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา จัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคาร สารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ ฝึกอบรม

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Stratclyed ประเทศสก๊อตแลนด์

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งชำนาญการครั้งที่ 3 ให้แก่บุคลากรสาย ข และ สาย ค

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:00 น.

วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2548
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งชำนาญการครั้งที่ 3

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:00 น.

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
กองวิเทศสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอันตานานาริโว มาดากัสการ์ณ

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมคณะอนุกรรมการ

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2548
คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรม "Food Chilling and Freezing Technology"

ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-16:00 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2548
สภาข้าราชการประชุมคณะทำงาน

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2548
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-18:00 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2548
ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. ร่วมประกวด Mind Map


08:30-16:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/training
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2548
อบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับระบบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2548
มนุษยศาสตร์คอนเสริต์ ครั้งที่ 1

โรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
18:30-20:00 น.

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณบดี

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกิจศึกษา

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-08:30 น.

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ณ ห้องประชุม1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 05 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สอบกลางภาค


08:30-16:30 น.

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สำนักบริการวิชาการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารวิชาการ

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:00 น.

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองวิเทศสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2548

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:00 น.

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา จัดประชุมสัมมนา

ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อ
09:00-12:00 น.

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองกิจการนิสิต ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขน ครั้งที่7/2548

ณ ห้องประชุม8 ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสัมมนา

ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2548
คณะเกษตร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอกด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ในเขตร้อนชื้น

ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:00 น.

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2548
แข่งขันกีฬาฟันดาบเกษตรศาสตร์

ยิมเนเซียม สำนักการกีฬา
08:00-17:00 น.

วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2548
แนะนำใช้โปรแกรม Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548
เปิดเวทีบัณฑิตศึกษา นำเสนองานวิจัยสู่สังคม

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:00 น.
http://www.grad.ku.ac.th
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2548
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนสำหรับอาจารย์

ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:00 น.

วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2548
พิธีเปิดศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
09:00-11:30 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/ku-convention.html
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2548
สาธิตเทคนิคการแปรรูปเนื้อสัตว์

ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน์
11:30-13:30 น.

วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2548
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนสำหรับอาจารย์

ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:00 น.

วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2548
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2548

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2548
บริจาคโลหิต

ศูนย์เรียนรวม 1
09:00-15:00 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2548
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่น

ยิมเนเซียม อาคารสำนักการกีฬา
15:30-22:00 น.

วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2548
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการควบคุมโรค พีอาร์อาร์ เอส ในสุกร”

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.

วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2548
วันครบรอบปี แห่งการสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2548
เทคนิคการสร้างข้อสอบ

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2548
อบรม การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
13:00-16:30 น.

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณบดี

ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
แนะนำใช้โปรแกรม Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2548
บริจาคโลหิต

ห้องโถงชั้นล่าง ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
09:00-15:00 น.

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2548
วันครบรอบปี แห่งการสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
แนะนำใช้โปรแกรม Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2548

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-12:00 น.

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมการนำเสนอผลการศึกษาดูงานไทย-มาเลเซีย

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์"

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายการสอนนิสิตภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548

ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548
วันเริ่มการสอบไล่ ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2548


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรรค์สร้างชุมนุม เขตพื้นที่ภาคกลาง กลุ่ม 1

ณ ห้องประชุม9 ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.


14:00-16:30 น.

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
10:00-12:00 น.

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2548
แนะนำใช้โปรแกรม Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
วันครบรอบปี แห่งการสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
กองคลังจัดประชุมหัวหน้างานการเงินและหัวหน้างานพัสดุทุกหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
วันครบรอบปี แห่งการสถาปนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องประชุม 102 กองกิจการนิสิต
13:30-16:00 น.

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548
นนทรีสีทอง 48

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ณ ห้องประชุม8 ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ณ ห้องประชุม102 กองกิจการนิสิต
10:00-12:00 น.

วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันครบรอบปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องเพทาย ไพลิน ทับ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองกิจการนิสิต จัดโครงการฝึกอบรมผู้แทนองค์กรนิสิต

ณ วันทาการ์เดน จ.สุพรรณบุรี
08:00-08:30 น.

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2548
สถานพยาบาลปิดบริการตรวจรักษาชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2548
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2548
"งานโครงการหลวง 36"

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา-พระราม3
10:00-18:00 น.

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548
วันจัดตั้งสถานีวิจัยประมงศรีราชา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2548
โครงการคีตนนทรีดนตรีในสวน

ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
17:00-19:00 น.

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2548
กองกิจการนิสิต จัดโครงการฝึกอบรมผู้แทนองค์กรนิสิต

ณ ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ จ.นครราชสีมา
08:00-08:30 น.

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาแนะแนว

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการประจำกองกิจการนิสิต

ณ ห้องปรชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2548
แนะนำการใช้ Software Mind Manager X5 Pro

ณ ห้องประชุม1 ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2548
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดกิจกรรมทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในวัฒนธรรมไทย

ณ ห้องประชุม สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมเกษตร
09:00-12:00 น.

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

ณ อาคารสารนิเทศ 50ปี
08:00-18:30 น.

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะแก่นักกีฬาทีเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ณ ห้องคัทรียา โรงแรมมาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต
18:00-23:00 น.

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
สำนักทรัพย์สิน จัดพิธีเปิดโรงอาหารกลาง 1 ที่ปรับปรุง

ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง 1
08:00-08:30 น.

วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
วันคล้ายวัยประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการยื่นใบขอจบการศึกษา


08:30-16:00 น.

วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการงดเรียนบางรายวิชา


08:30-16:00 น.

วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Kasetsaer IT Square (KITS)

ณ อาคารกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:30-12:00 น.

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชาการ

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2548
เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

ณ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17:00-21:30 น.

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

ห้องประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2548
งาน 79 ปี กรมประมง

กรมประมง ด้านหน้า ถ.พหลโยธิน
08:00-18:00 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/fisheries.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
สัมมนา "แนวทางการบริหารและปฏิบัติราชการ"

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:00 น.

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มจังหวด : ภาคกลาง

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:00 น.

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมสรรหาผู้อำนวยการ

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-16:00 น.

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548
ผู้บริหาร หารือร่วมกับ Nagoya University

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมสภาข้าราชการ

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการสอน


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

ห้องประธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:00 น.

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2548
หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมชี้แจง

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-10:30 น.

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำข้อสนเทศ

ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมโครงการบัณฑิตยุคใหม่

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณบดี

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันครบรอบปีที่ 39 แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร ทางกีฬาดีเด่นฯ

ห้องประชุมชั้น 2 กองกิจการนิสิต
10:00-00:00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

ห้องประชุมชั้น 2 กองกิจการนิสิต
10:00-00:00 น.

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2548


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ (คะแนน I) ของภาคปลาย ปีการศึกษา 2547


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เฉพาะนิสิตเหมาจ่าย (รหัส 46,47,48)


08:30-16:30 น.
http://www.registrar.ku.ac.th
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
รับสมัครผู้มีความสามารุถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 302-303 กองกิจการนิสิต
09:00-16:30 น.
http://www.sa.ku.ac.th
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548
แนะนำการใช้ Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บสำหรับนิสิตรหัส 47


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันลงทะเบียนเรียนแบบเดิมสำหรับนิสิตรหัส 48

อาคารจักรพันธ์ฯ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
แนะนำการใช้ Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ แต่ยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 46


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ แต่ยังไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตรหัส 45 และน้อยกว่า


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันลงทะเบียนเรียนแบบเดิมสำหรับนิสิตรหัส 46


08:30-16:30 น.

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันลงทะเบียนเรียนแบบเดิมสำหรับนิสิตรหัส 45 และน้อยกว่า


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันเริ่มยื่นใบขอจบการศึกษาสำหรับนิสิต ที่คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคปลาย ปีการศึกษา 2548


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลงและการขอเพิ่มรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และของดเรียน


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2548

ณ อาคารโรงละครสำนักพิพิธภัณฑ์
09:30-16:30 น.
http://www.coop.ku.ac.th/pr/pr-5.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันเริ่มลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนล่าช้า


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
แนะนำการใช้ Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพจัดการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2548

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองแผนงานประชุมโครงการศึกษาความเป็นไปได้

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ประชุมสรรหาผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ฯ

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ประชุมสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองแผนงานประชุมเครื่องก่อสร้าง

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:00 น.

วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองวิเทศสัมพันธ์ หารือแนวทางความร่วมมือ มก. กับ ATPER

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเลือกแนวทางวางอนาคต

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองแผนงานประชุมคณะทำงานวางแผนด้านกายภาพ

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ประชุมสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตร วท.บ.

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่จัดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-13:00 น.

วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมโครงการพัฒนา E-ASSURANCE ของ มก.

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท


08:30-17:30 น.
http://sluse.ku.ac.th/
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ชดเชยวันปิยมหาราช


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วนศาสตร์ จัดโบว์ลิ่งการกุศล

เมเจอร์โบว์ รัชโยชิน ชั้น 4
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2548
วันปิยมหาราช


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดพุพรหม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยกลุ่มภาคกลาง

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-16:30 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการวิชา 999033

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-15:30 น.

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมฯ

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา อบรมเรื่อง MindMap

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สภาข้าราชการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
11:00-12:00 น.

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สถาบันวิจัยฯ จัดงานนักวิจัย มก.

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ศูนย์วิชาบูรณการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองกลาง ประชุมคณะทำงานดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2548

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมโครงการ "สัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพเกษตรศาสตร์สู่สังคม"

ห้องประชุม 5 , 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักงานอธิการบดีหารือโครงการศึกษาความเป็นได้การใช้พื้นที่ซอย 45

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สัมมนาครบรอบ 10 ปี ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-18:00 น.
ASCSeminar.pdf
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2548
มก. จัดงานครบรอบ 12 ปี แห่งการสิ้นประชนม์ฯ

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
13:30-16:00 น.

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมอาหาร รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการ


08:30-16:30 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/Job_KU%20FIRST.PDF
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมฯ

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:00 น.

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองคลังประชุมจัดทำ PO (บส.01)

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สภาข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมหารือการจัดสัมมนาทางวิชาการ JSPS-NRCT

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะประมง จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth Asian Pacific Phycological Forum

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
09:00-16:00 น.
http://www.appf2005.org
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการชมรม มก. อาวุโส

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่ายฯ

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมสรรหาผู้อำนวยการ

ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สัมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างจุดแข็งและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่พึงประสงค์"

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
หารือการจัดตั้ง สถาบันขงจื้อ

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-12:00 น.

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
หารือโครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่งเศส

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ประชุมสภาข้าราชการสมัยสามัญ

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
งานเกษตรแฟร์ ปากช่อง'48 ณ ไร่สุวรรณ

สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
ไม่ระบุเวลา
http://www.ku.ac.th/archive/kunews/pakchong.htm
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ศก. สัมพันธ์ 2548

ประชุมมหิศร SCB Park Plaza (ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ –รัชโยธิน)
17:30-22:00 น.
eco_alumni48.doc
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 09 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 10 โครงการ

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
09:00-16:00 น.
http://pr.ku.ac.th/pr_news/headnews/neawthang.htm
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
กองกิจการนิสิต ประชุมเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนิสิต

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสาตร์
08:00-08:30 น.
http://www.scitech.ku.ac.th
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ผลการสอบคัดเลือกตําแหน่งอาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จํานวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://aggie.kps.ku.ac.th/job/agext.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ภาควิชาปฐพี คณะเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


08:30-16:00 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/JOB2548.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2548
สำนักหอสมุดรับสมัครเจ้าหน้าที่


ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.ku.ac.th/job/employee3.pdf
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คณะสังคมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


08:30-16:30 น.
http://www.soc.ku.ac.th/job/sec3.pdf
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา รับสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/001/work_kong/apply1/data/apply.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


08:30-16:30 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/International%20Graduate.doc
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
NETDAY 2005

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
http://www.ku.ac.th/netday2005
วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์


08:30-16:30 น.
http://aggie.kps.ku.ac.th/job/ppath-1.pdf
วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ภาควิชาพืชไร่ กำแพงแสน ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์


08:30-16:30 น.
http://aggie.kps.ku.ac.th/job/agron-3-11.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์


08:30-16:30 น.
ocs_car_12102005.pdf
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2548 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/48/36.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก


09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=94
วันที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัครนิสิตปริญญาโท


08:30-16:30 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/Food%20%20engineering.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
กองกิจการนิสิต ประชุมชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒธรรม

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
15:30-17:00 น.

วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในให้กับบุคลากรภายใน มก.

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:30 น.

วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สำนักงานอธิการบดีประชุมการจัดงานครบรอบ 1 ปี "สึนามิ"

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สภาข้าราชการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนฯ

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน


10:30-13:30 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/katin48/phakatin.html
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะวิศวฯ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา


08:30-16:30 น.

วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
งานแสดงหนังสือวิชาการประจำปี 2549

บริเวณภายในห้องโถงชั้น 1 สำนักหอสมุด(ภาษาไทย) และภายนอก สำนักหอสมุดติดกับศูนย์เรียนรวม 1(ภาษาอังกฤษ)
09:00-17:00 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
พิธีเปิดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


09:00-12:00 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
วันครบรอบปีแห่งการจัดตั้งสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมุทรสงคราม


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
แข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศครบรอบปีที่ 27


08:30-18:00 น.

วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13:00-15:30 น.

วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.

ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อบรม Software Mind Manager X5 Pro

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
วันยื่น KU1 พร้อมใบ KU3


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมวิชาการ เรื่อง "ประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินในทศวรรษที่ผ่านมา ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ"

ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
09:00-12:00 น.

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
วันยื่น KU1 พร้อมใบ KU3


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการ ปขมท. ปี 2549

KU HOME
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
รับบริจาคโลหิต

อาคารศูนย์เรียนรวม 1
09:00-15:00 น.

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เชิญนิสิต มก. รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน" โดย ผศ.กันตยา เพิ่มผล

ห้องประชุมและสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
13:00-16:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:30-12:00 น.

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงานบัณฑิต มก.พบผู้ประกอบการ

ห้องประชุม 102 กองกิจการนิสิต
14:00-16:30 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ครบรอบปีแห่งการจัดตั้งสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสมุทรสงคราม


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
มก. ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดงาน "สัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพเกษตรศาสตร์สู่สังคม"

ณ บริเวณรอบอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ และสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
10:00-19:00 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมเพื่อจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายใน

ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:30 น.

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
มก วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
16:30-00:00 น.

วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สัมมนาเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่

สีดารีสอร์ท จ.นครนายก
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 1/2549


09:00-16:00 น.

วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดงาน Graduation Dog day 2005

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ด้านถนนพหลโยธิน
10:00-14:00 น.

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาใน มก.

ณ ห้องประชุม 303 กองกิจการนิสิต
09:00-12:00 น.

วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
จัดปฐมนิเทศ นิสิต ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
17:00-00:00 น.

วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

ห้องประชุม 303 กองกิจการนิสิต
09:00-15:00 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
งาน "ครบรอบ 40 ปี ไร่สุวรรณ"

ณ สถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

ห้องประชุม 303 กองกิจการนิสิต
13:30-15:30 น.

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์ฯซินโครตรอน ประจำปี 2549


09:00-16:00 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
มก จัดแถลงข่าวการจัดงานบัณฑิตพบผู้ประกอบการ

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:30-13:00 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทำบุญฉลองพระพุทธชินสีห์จำลอง

ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
10:00-00:00 น.

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
งาน " สวนสวยด้วยสับปะรดสี "

บริเวณข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน
09:00-19:00 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
มก จัดบรรยายสรุปผลโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-15:00 น.

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

ห้องประชุม 102 กองกิจการนิสิต
09:30-12:00 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
27 ปี แห่งการจัดตั้งกองกิจการนิสิต

สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการยื่น KU1และ KU3 (Add-Drop)


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการทดสอบ ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาใน มก

ณ กองกิจการนิสิต
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 26

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
มก จัดโครงการสัมมนาบุคคลากรระดับปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคคล

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-13:00 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สัมมนาพิเศษทางวิชาการ เรื่อง "ย้อนอดีต มองอนาคต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประชุมวิชาการ ปขมท.

KU HOME
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

ห้องประชุม 303 กองกิจการนิสิต
09:00-12:00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อธิการบดี มก เข้าพิธีรับมอบอิสริยาภรณ์ปาล์มส์อะคาเดมิกส์

ณ สถานเอกอัคราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
18:30-20:00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ฟรีคอนเสิร์ตการกุศล "KU Chorus the Colour of Music "

โรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
19:00-20:30 น.

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
23rd SEA Games


ไม่ระบุเวลา
http://www.2005seagames.com.ph/
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
จัดทอดผ้าป่า วัดอินทราวาส

ณ วัดอินทราวาส (รางทอง) ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
36 ปี คณะศึกษาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ขอจบการศึกษา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
วันสุดท้ายของการงดเรียนบางรายวิชา

สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณบดีสัญจร

ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร วิทยาเขตสกลนคร
09:30-12:00 น.

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศและกาก อุตสาสหรรม

ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-12:00 น.

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณบดี

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดงานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2549
วิศวฯ กำแพงแสน รับป.ตรี วิศวกรรมโยธา


08:30-16:30 น.
http://www.kps.ku.ac.th
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ให้คำปรึกษาการทำ Mind map และการใช้โปรแกรม Mind Manager

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมเสวนา เรื่อง ไข้หวัดนก

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อบรม "เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สำนักทรัพย์สิน ขยายเวลารับลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
พิธีงานเปิดเกษตรแฟร์ ปากช่อง'48

สถานีวิจัยไร่สุวรรณวาจกสิกิจ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
09:00-09:30 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548
คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ณ ห้อง 5A ชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจ
09:00-15:00 น.

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
จัดงานลอยกระทง

บริเวณโดยรอบสระน้ำ หอประชุมใหญ่
16:00-24:00 น.

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สัมมนาโครงการบรรยายของ Professer-Roly Sussex จาก University of Queensland

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
จัดทำ Workshop นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรม

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
โครงการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 15

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
09:00-16:30 น.
http://www.sa.ku.ac.th/jobfair48.html
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศและกาก อุตสาสหรรม

ห้องประชุมธีระสูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สัมมนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-13:00 น.

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
จัดการประเมินคุณภาพภายใน

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะทำงานติดตามผล

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน'48

คณะศึกษาศาสตร์
06:00-07:00 น.

วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ มก.

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ บุคลากร มก.

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548
วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2549
เปิดสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ

ตึกวิทยบริการ
17:30-19:30 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะวนศาสตร์ รับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


08:30-16:30 น.

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกอบอาหารไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ"

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กทม. 10903
09:00-16:00 น.

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือด จำนวน 8 เครื่อง

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/equipment1.JPG
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะสัตวแพทย์เปิดสอบราคาซื้อกรงสุนัขเล็ก

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://wwwnews.ku.ac.th/file/equipment.JPG
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพจัดการประเมินคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2548

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
กองกิจการนิสิต จัดบรรยายพิเศษแก่นิสิตชั้นปีสุดท้าย

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-15:00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์ มก.

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ 2548

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมกรรมการอำนวยการ โครงการกำลังใจสู่สังคม อีซูซุ-เกษตรศาสตร์

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการจัดทำเพลงประจำมหาวิทยาลัย

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ประชุมโครงการ มก.-ธกส.

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2548
มก. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-09:30 น.

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
มก.จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการ "โครงการเขื่อนผันน้ำห้วยไผ่"


14:00-17:00 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/huaypai.html
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
งานประจำปีสาธิตเกษตร ' 48

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ
08:00-22:00 น.
http://www.kus.ac.th
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ เปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2548

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
16:00-17:00 น.
http://www.csc.ku.ac.th/
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.อุบล เรียงสุวรรณ

ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
10:00-12:00 น.

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคลังความรู้เพื่อการวิจัยด้านการเกษตร มก."

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด

หอประชุมบริเวณรอบสระน้ำ
15:00-19:00 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/nontri291105.html
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 02 ธันวาคม พ.ศ. 2548
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Enterprise Riskmanagement"

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2549
วันปีใหม่


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ปัจฉิมนิเทศสำหรับนิสิตกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตของโครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.


08:30-16:30 น.
http://cpeg.cpe.ku.ac.th
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมประเมินคุณภาพวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการในการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 44

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สำนักประกันคุณภาพ ประชุมประเมินวิทยาเขตกำแพงแสน

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:00 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2548
โครงการความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างไทย และสหภาพยุโรป

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "3 rd Asian Pacific International Conference on Pollutants and Control"

โรงแรมรามาการ์เด้น
09:00-16:00 น.
http://www.sci.ku.ac.th/News&Pr/new/website%20of%20the%203rd%20APICPAC%20conference/index.html
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเพลง ประจำ มก.

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:30-12:00 น.

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2548
วันปีใหม่ 2548


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


09:00-16:00 น.
ocs_com_14_dec_2005.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548
กองวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับและหารือร่วมกับคณะจาก University of Georgia

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:30 น.

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาข้าราชการ

ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สำนักงานอธิการบดี ประชุมหารือการจัดประชุมสัมมนาวิชาการไทย-ญี่ปุ่น

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:00 น.

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุม อ.ก.ม.


14:00-16:30 น.

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:30-16:30 น.

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนา

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ มก.

ห้องประชุม 5 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548
บริจาคโลหิต

ห้องโถงชั้นล่าง ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
09:00-15:00 น.

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548
เชิญร่วมงาน "เศรษฐศาสตร์วิชาการ"


09:00-16:00 น.
http://www.eco.ku.ac.th/annouce/28-11-2548-inform01.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
การประชุมวิชาการ JSPS-NRCT Joint Seminar 2005

อาคารโรงงานต้นแบบแปรรูปสัตว์น้ำ คณะประมง
08:30-16:30 น.

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549
สัมมนาวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาไทยยังมีอะไรที่ต้องทบทวน

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-16:00 น.

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกิจศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ทดสอบ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรม จำนวน 3 เครื่อง

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

-
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประกาศคณะเกษตร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประกาศคณะเกษตร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Gas Chromatograph


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548
ประกาศคณะเกษตร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกลำดับดีเอ็นเอ พร้อมชุดหม้อแปลงไฟฟ้า


08:00-08:30 น.
http://www.agr.ku.ac.th
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รายงานตัว

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา


09:00-18:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/job/index.htm
วันที่ 00 พ.ศ. 543
สอบราคาซื้อ Access Point จำนวน 11 ระบบ 99 เครื่อง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้ได้รับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาทั่วไป ประเภททุนการศึกษาสำหรับสมาชิก


ไม่ระบุเวลา
http://www.coop.ku.ac.th
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 00 พ.ศ. 543
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


08:00-00:00 น.

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2549
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


ไม่ระบุเวลา
http://www.coop.ku.ac.th
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2548
ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://kubook.ku.ac.th/news.html
วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2549
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี วิทยาเขตบางเขน
09:00-12:00 น.
http://www.coop.ku.ac.th
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ห้อง EC 131 ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรัตน์ หรือ ห้อง ศศ 116 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-21:00 น.
http://www.mae.eco.ku.ac.th/
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
คณะกรรมการสื่อการศึกษาขอเชิญ ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความต้องการหัวข้อการอบรมการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิคส์


ไม่ระบุเวลา
http://gilw121.lh1.ku.ac.th/question/fromadd.htm
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
Juice HACCP Certification Course

Room 211 (Yokmanee Room) Institute of Food Research and Product Development ( IFRPD) Kaset
08:30-17:00 น.
brochure_juice.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549
วันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549
บริจาคโลหิต

อาคารศูนย์เรียนรวม 1
09:00-15:00 น.

วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2549
นิสิตสอบกลางภาค


09:00-16:00 น.

วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2549
โครงการอบรมการเขียนจดหมาย Recommendation

อาคารวิทยบริการ ชั้น 9 ห้อง 902
13:30-15:30 น.

วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak5.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 1 ห้องธุรการ
08:30-16:30 น.
apply01.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2549
เลื่อนกำหนดส่งใบสมัครโควตาพิเศษ วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ และโครงการ สว.มก.


08:30-16:30 น.
http://www.registrar.ku.ac.th
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิตผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมการวางแผนธุรกิจสำหรับนิสิต


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/job/job-smes2549-1.html
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา โทร.0-2579-1025

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
08:30-16:30 น.
http://www.aec.agr.ku.ac.th
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
ให้โควตาศึกษาต่อระดับปริญญาโท แก่ข้าราชการและพนักงาน มก. โทร.0-2579-1025

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
08:30-16:30 น.

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานฯเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 3 แล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.eng.ku.ac.th/~pe/information_2005.htm
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2549
เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง


ไม่ระบุเวลา
http://www.finance.ku.ac.th
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครด่วน !! Workshop for e-Learning Development

อบรม ณ ศูนย์บริการมัลติมีเดีย
13:30-16:00 น.
e-learning_12jan06.pdf
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง

วันจันทร์ที่ 16 และวันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ,ห้องประชุม 6 และ 9 ชั้น 2
08:30-16:30 น.
http://www.qa.ku.ac.th/NEWQA/2546/16-25-1-2006/16-25-1-2006.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สัมมนาวิชาการ เกษตรอินทรีย์ คณะเกษตร

คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร "Step-up for GIS for Enduser"

ภาคภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Step-up for GI.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
ภาคภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร"Easy GIS for Eduser"

ภาคภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Easy GIS for EduUser.pdf
วันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:30-16:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/48/app22Dec2005.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร"Basic Photogrammetry for Beginners"

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
photogrammetry.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549
ประชุมคณบดี

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2549

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.

วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิตปี 2 เข้าร่วมงานมัชฌิมนิเทศ

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ตึก 50 ปี
08:30-16:00 น.

วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จัดจำหน่ายข้าวหอมดอกมะลิ 105

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี อาคารสารนิเทศ 50 ปี โทร 0-2942-8128
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาการใช้ที่ดินฯ ปี 2549

ศูนย์การศึกษา KU-SLUSE
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอมรภูมิรันต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-17:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/thaifood49/namelist.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549
สำนักประกันคุณภาพ จัดสัมมนา "การนำ มก. สู่ระดับ world class universtiy"

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิตเข้ารับการอบรม “การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา” 18 มค 49

ณ ห้องประชุม 2 สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:30-17:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=77
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549
กองบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการเลือกแนวทางวางอนาคต มก.


10:00-12:00 น.

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549
กองกลาง ประชุมคณะทำงานดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
14:00-16:30 น.

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549
ประชุมคณะกรรมการการศึกษา

ห้องประชุม 8 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549
ประชุมกรรมการอำนวยการของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-12:00 น.

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549
สัมมนาผู้บริหาร มก. การจัดการความรู้ในองค์กรกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549
ภาควิชานิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพในการทำงาน"

ห้อง สค.3-501 (ห้องสัมมนา)
13:00-16:00 น.

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
666.jpg
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news/vittaya_1.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-15:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/49/ifrpd_new03.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญส่งประวัติและผลงานที่ปรึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Labour/Year_49/01/01.html
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศคณะเกษตร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยโปรตีน


ไม่ระบุเวลา
pr06jan12.pdf
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2549
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)”

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
new.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา2549


ไม่ระบุเวลา
name of MBE13.doc
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)" วันพุธที่ 18 มกราคม 2548

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
08:30-16:30 น.
seminar_sd43.doc
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549
การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ (นครสุวรรณภูมิ)"

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
08:30-16:30 น.
seminar_sd43.doc
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
biochem_extendtime.doc
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คณะเศรษฐศาสตร์
09:00-12:00 น.
13-01-2549-inform01.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดรับสมัครปริญญาเอก


ไม่ระบุเวลา
sports_edu.pdf
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-16:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/49/ifrpd_new04.pdf
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2549
ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 9
09:00-16:30 น.
http://ku-iged.project.ku.ac.th/iframe/iged_01.pdf
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
สัมมนาวิชาการ เรื่อง"การปฏิรูปการศึกษาไทยยังมีอะไรที่ต้องทบทวน"

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ50 ปี มก.
08:00-16:00 น.
seminarEdu.pdf
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


08:30-16:30 น.
hospital.doc
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว


08:30-16:30 น.
gen02-60.pdf
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด วิทยาเขตบางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://www.coop.ku.ac.th
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา


08:30-16:30 น.
techno-13-01-2006.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
apply_1.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10:30-00:00 น.
finance286.j.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance285.j.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2549
KU Band Musical Workshop

อาคารอวบ เหมะรัชตะ
ไม่ระบุเวลา
kuband.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานคณะบริหารธุรกิจไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนเป็นกรรมการฯ

สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ มก.
ไม่ระบุเวลา
Dean fbus.ku..ppt
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food Science.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food Engineering.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชา AIT

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
16:00-13:00 น.
Pragard_AJ.PDF
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

-
ไม่ระบุเวลา
finance288.j.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ


ไม่ระบุเวลา
MECON.xls
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง

-
ไม่ระบุเวลา
finance287.j.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
Foreign Teachers

โรงเรียนสาธิตเกษตรไอพี
08:30-16:30 น.
TeachingPosition-2006.doc
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 7
09:00-16:00 น.
Research_Sirintorn.doc
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา


09:00-15:30 น.
http://www.registrar.ku.ac.th/
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการยุวเกษตรซัมเมอร์แคมป์

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/summercamp/summercamp.html
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประฃาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard.PDF
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2549

-
ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/guidance-gov49.html
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านการทดสอบรอบแรก

-
ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-49spku-2.html
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2549
Workshop on Modeling Food Safety and Risk Assessment

ห้อง 2204 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
bochure__improved_new 23-01-2549[1].pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และเปลี่ยนแปลงวันสอบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ป.โท ภาคพิเศษ)

ตึกคณิต-สถิติ-คอมพ์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=468
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครพนักงาน!!!

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 7
ไม่ระบุเวลา
Research.doc
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาอาชีวศึกษา
08:30-16:30 น.
http://voc.edu.ku.ac.th/lecturer_recruitment2.htm
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลสอบ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ห้อง อก.319 ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
PD-M.Sc. result.xls
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 2 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.flas.ku.ac.th/file_data/plan310106.doc
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประมูลซื้อด้วยระบบเทราไบท์เซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance289.j.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ )


ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=119
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/4.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
08:30-16:30 น.
apply02.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา และตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.
08:30-16:30 น.
apply03.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งวิศวกร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.ku.ac.th/job/Engnieer.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2549

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ วิทยาเขตสุพรรรบุรี
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/grade/ht6.xls
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้องศร. 3-202
ไม่ระบุเวลา
handbill.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ (แผน ก) สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สอบสัมภาษณ์ ชั้น 4 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 3
ไม่ระบุเวลา
http://aitm.agro.ku.ac.th/interviewlist49.xls
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 (รอบที่ 1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
sci_sport_2549_R1.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2549
เรียนเชิญคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ที่ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมใหม่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
หลักสูตรปริญญาโทการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศสำนักงานทรัพย์สิน

สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา
08:30-16:30 น.
asses_mal_carpark.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/06.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศขยายเวลารับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
08:30-16:30 น.
23-01-2549-inform01.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work198.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/05.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มก .
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=120
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ppath-2006-03-03.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard.PDF
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2549
ผลการเลือกผู้แทนข้าราชการ และพนักงาน เพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ มก.
ไม่ระบุเวลา
Dean fbus.ku..ppt
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance291.j.pdf
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-105 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

-
ไม่ระบุเวลา
finance290.j.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
prakard.PDF
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
แนะนำโฮมเพจน่าสนใจ http://pirun.ku.ac.th/~fbuspsr

Internet
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครโครงการปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ถึง 24 มีนาคม 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/guidance-gov49.html
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance292.j.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
สอบราคาครุภัณฑ์รายการเครื่องปรับอากาศ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
09:00-15:00 น.
Air.doc
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2549
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท


ไม่ระบุเวลา
pkt 2549.doc
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2548

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance293.j.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญศิษย์เก่าพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ร่วมงานวันคืนสู่เหย้า วันเสาร์ที่ 28 ม.ค.49


17:30-00:00 น.
http://pirun.ku.ac.th/~feduwcm
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์


08:30-16:30 น.
admin.doc
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance294.j.pdf
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance295.j.pdf
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2549
ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-UTIA 2006


ไม่ระบุเวลา
utia2006.doc
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
ASC.doc
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-UTIA 2006


ไม่ระบุเวลา
utia2006.doc
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
หลักพันธุศาสตร์สำหรับครู-อาจารย์ โรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
08:30-17:30 น.

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
MBE13.doc
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
MBE13.doc
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัคร "การประกอบอาหารไทยและบริหารจัดการร้านไทยระดับมืออาชีพ"


09:30-15:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/main_th.html
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 มีนาคม พ.ศ. 2549
นิทรรศการวิชาการ "บนเส้นทางงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549"

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetfair49/index.html
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 00 พ.ศ. 543
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance296.j.pdf
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน


ไม่ระบุเวลา
jobs_rdi.pdf
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance296.j.pdf
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549

คณะบริหารธุรกิจ
ไม่ระบุเวลา
http://masp.bus.ku.ac.th/
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำหอสมุด วิทยาเขตบางเขนรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบรรณารักษ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/ComP+Librarian.pdf
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ และข้าราชการเข้าร่วม“โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2”

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ไม่ระบุเวลา
http://www.igpthai.org
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
งาน "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 4

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-13:00 น.
http://co-op.psd.ku.ac.th/co-op/meeting.php
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) ปี 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Trf/Year_49/01/01.html
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมชมความน่ารักและการแสดงความสามารถของ"ฟุ้งฟุ้ง" สุนัขทรงเลี้ยง ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
16:00-19:00 น.
fungfung.pdf
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2549
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 23

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th/news/train/tissue/tissue23/train23.html
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2549
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่น 47

ที่ทำการสาขาพัฒนาสังคม ชั้น 5 อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มก.
09:00-16:00 น.
47.pdf
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สาขาพัฒนาสังคมขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 47 จนถึง 15 พฤษภาคม 2549

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-17:00 น.
application_form.1.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext-2006-02-10.pdf
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2549

อาคาร 50 ปี
08:00-11:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food science.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food Engineering.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food science Ph.D..pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
doc2_1 001.jpg
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
1สอบราคาจ้างซ่อมตู้ดูดควันและห้องปฏิบัติการ ห้อง 604,606,608, 610 และ 612

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance297.j.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 7

อาคาร 15 ชั้น4 ห้อง 403 ภาควิชาวิศวกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-18:00 น.
http://cpeg.cpe.ku.ac.th/dcpe/system.php
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครนักเอกสารสนเทศ 1 อัตรา

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work201.pdf
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.bus.ku.ac.th/pragrad_1.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2549
เปิดอบรม CPD "การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี" ครั้งที่ 1

ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.bus.ku.ac.th/project_acc.html
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/person_2006_02_14.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่


ไม่ระบุเวลา
http://kubook.ku.ac.th/arsit/Job.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://ku-iged.project.ku.ac.th/iframe/job_iged.pdf
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล ม.ก. คลินิกทันตกรรม เปิดให้บริการแล้ว

งานทันตกรรม อาคาร2 ชั้น2 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=91
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9-10

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ห้อง 101 ชั้น 1 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ไม่ระบุเวลา
application form.pdf
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
เร่งรัดการจัดทำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance300.j.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance301.j.pdf
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2549
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว.พร้อมใจกันไปเลือกตั้งคนดี เพื่อทำหน้าที่ ส.ว.


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร พฤกษ์เศรษฐกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-16:30 น.

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance302.j.pdf
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์


09:00-16:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/49/ifrpd_new05.pdf
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
การเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2549

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance303.j.pdf
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) ประจำปี 2549


09:00-16:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/training/49/table49.htm
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์


08:30-16:30 น.
require_lecture_2.doc
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ภาควิชาอาชีวศึกษา ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ ถึง 16 ก.พ. 2549

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://www.edu.kps.ku.ac.th/
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ ปี 2549 (รอบสอง)

KU-SLUSE
ไม่ระบุเวลา
apply_announce49-2.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2549 รอบสุดท้าย


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-49spku-3.html
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
hua_hin.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อชุดให้น้ำชนิดเคลื่อนเร็ว พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุด

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance305.j.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2549
รับตรง ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
guide1.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่
ไม่ระบุเวลา
krabi.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


08:30-16:30 น.
Admin SL.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (เง


08:30-16:30 น.
Technician.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งระนอง ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการเปิดสอบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ กพส. จำหน่ายใบสมัครถึงวันที่ 10 พ.ค.49

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
08:30-16:30 น.

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ห้อง 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น.
ocs_6feb06.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ห้อง 409,409A ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์
09:00-12:00 น.
Pragard 2006.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance308.j.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance307.j.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะเกษตรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
enagr.doc
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2549
ด่วน!! รับสมัครอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

สาขาวิชาชีววิทยา สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.flas.ku.ac.th/sci/subweb/homepage%20bio/tissue%20culture.htm
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ฝึกอบรม

ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Training drying 2549[1].pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวและบทความทางการเกษตร"

ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/04.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/02.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/03.pdf
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 4 ภาคต้น ปีการศึกษา 2549.....

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/2.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/3.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (XL03) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

-
ไม่ระบุเวลา
finance311.j.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กองและหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณะ
ไม่ระบุเวลา
finance312.j.pdf
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสต

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/AV_BK.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Protein Bioinformatics

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/brochure_grad49.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance368.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2549
อันตรายจากปัญหาหน่อไม้บรรจุปี๊บแก้ไขได้ถ้ามีความรู้


ไม่ระบุเวลา
01.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_23_02_2006.pdf
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/07.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agron_09_02_2006.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห็สารพิษเชื้อรา
ไม่ระบุเวลา
train_rdi_april2549.pdf
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_Year2549_10_10.html
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.soc.ku.ac.th/pragrad.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในระบบเกษตรอินทรีย์


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ , ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร , และปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2549

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
book.pdf
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
iup - admin.doc
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
caretaker.doc
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จนท.บันทึกข้อมูล พนักงานเครื่องคอมฯ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/com.pdf
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ansc_2549_03_09.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news.html
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_acc49.html
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ
09:00-16:00 น.
http://www.bus.ku.ac.th/p1.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งคุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ฝ่ายบุคคล คณะบริหารธุรกิจ
09:00-16:00 น.
http://www.bus.ku.ac.th/p2.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance313.j.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2รายการ พร้อมติดตั้ง

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance314.j.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล สังกัดสำนักงานเลขานุการ

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/sec_16_02_2549.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักประกันคุณภาพ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักประกันคุณภาพ มก.
08:30-16:30 น.
http://www.qa.ku.ac.th/Job/9-2-2006.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "โครงการเรียนล่วงหน้า"

ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.
ap_program.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์

ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
File0008.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์


08:30-16:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/49/ifrpd_new06.pdf
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.kps.ku.ac.th/News/work102.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม


ไม่ระบุเวลา
Master fo Eng,IPT.doc
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

สำนักงานอธิการบดี
ไม่ระบุเวลา
selection business.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
การบรรยายพิเศษโดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:30-12:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะสังคมศาสตร์
08:30-16:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/job/index.htm
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2549

อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1-201 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=122
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-105 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
08:30-16:30 น.
sports science.doc
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ข่าว กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2548 - กุมภาพันธ์ 2549

-
ไม่ระบุเวลา
finance315.j.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2549 ของแต่ละหน่วยงาน

บริเวณชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-11:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=93
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2549

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
psycom.pdf
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
การชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment)

-
ไม่ระบุเวลา
finance316.j.pdf
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (รอบ2)

โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย

-
ไม่ระบุเวลา
finance317.j.pdf
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหอเกียรติภูมิกีฬา

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance318.j.pdf
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549

ห้อง 3-307 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=123
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทการบัญชี(ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549

โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3
09:00-17:00 น.
http://masp.bus.ku.ac.th/home.html
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด 2 ระบบ

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance319.j.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agri_07_03_2549.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
http://ku-iged.project.ku.ac.th/job/File0009.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์


ไม่ระบุเวลา
New Job-PD.doc
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/08.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/09.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2549 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-49spku-4.html
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
09:30-16:00 น.
work.doc
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
แนวทางการส่งคืนเงินยืมจากเงินรายได้

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance321.j.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะฌศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ไม่ระบุเวลา
20-02-2549-inform01.pdf
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครงาน


13:00-22:30 น.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์
09:00-18:00 น.
Pragard_02 2006.pdf
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
Learning Thai as a Foreign Language

Humanities building, Department of Thai Language, room no.412, 4th floor
ไม่ระบุเวลา
http://pr.ku.ac.th/pr_news/headnews/Learning%20Thai.pdf
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2548 (ได้ส่งเอกสารมาแล้ว)

-
ไม่ระบุเวลา
finance320.j.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัคร โครงการปริญญาโทการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

ห้อง AI 3425, อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4
ไม่ระบุเวลา
http://aitm.agro.ku.ac.th/nonthesis/
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

-
ไม่ระบุเวลา
finance322.j.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ 1 ระบบ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.jpg
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 00 พ.ศ. 543
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กองและหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณะ
ไม่ระบุเวลา
finance323.j.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน รุ่น 9

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ห้อง 101 ชั้น 1 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ไม่ระบุเวลา
application form 9.pdf
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย และนักวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2549/08/announce01.htm
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ

ห้องประชุมและฝึกอบรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
09:00-12:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย และนักวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/announce01.html
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
MSSannouncement.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/computer.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กองและหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณะ
ไม่ระบุเวลา
finance323.j.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครพนักงานรายได้ ตำแหน่งวิศวกร

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/Engnieer.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/computer.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง่นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PR_Officer.PDF
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply.doc
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Admin_Officer_update.PDF
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น.
ocs_22feb06.pdf
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance324.j.pdf
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 13 ชุด

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance325.j.pdf
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
job2.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการจัดอบรมการจัดทำงานวิจัยและวิชาการ เรื่อง “ชิมลางสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหมู่บ้านแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
ไม่ระบุเวลา
workshop-built environment.doc
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกงาน ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://ku-iged.project.ku.ac.th/job/File0010.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา
http://ku-iged.project.ku.ac.th/job/File0010.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 04 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักประกันคุณภาพ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สำนักประกันคุณภาพ
08:30-16:30 น.
http://www.qa.ku.ac.th/job2322005.pdf
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2548

อาคารสารนิทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
finance326.j.pdf
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2549
กรมวิชาการเกษตรขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/01.html
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/10.html
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2549
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Trf/Year_49/02/02.html
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 13


ไม่ระบุเวลา
name of MBE13.doc
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
International Graduate Program in Civil Engineering.doc
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ และผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 3.doc
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 4.doc
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/20.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
ฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
09:00-16:00 น.
GIS_Database_Design_and_Data_Entry.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/person-01-04-2006.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
มติ ค.ร.ม. สัญจร (เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)

-
ไม่ระบุเวลา
finance330.j.pdf
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/11.pdf
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/12.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครนิสิตใหม่ 6 สาขา สาขาการจัดการ การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชีบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสร้างระบบการเรียนการสอนบนเว็บด้วยโปรแกรม Moodle

ภาควิชาเทคโนโยลีการศึกษา
09:00-16:30 น.
Moodle_Training.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา
ไม่ระบุเวลา
computer.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
job6.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร์ ของดการบรรยายพิเศษ ของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

สนง.เลขานุการคณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
Globalisation and its impact on the Australian Agri-food System

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-12:00 น.
Annoucement-March 13 2006.doc
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิชาการดิน-ปุ๋ยและสิ่งแวดล้อม


08:00-24:00 น.
Job.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนรู้

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance338.j.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance339.j.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil-02-02-2549.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance332.j.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
สอบราคาจ้างปรับปรุงตึกพักและหอพักนิสิต

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance333.j.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างถนน (วิทยาเขตศรีราชา)

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance334.j.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
ocs_com_3mar49.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


ไม่ระบุเวลา
pr_interest_2_49.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (รอบ 2) จันทร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

ชั้น 1 ตึกคณิต-สถิติ-คอมพ์
09:00-16:00 น.
http://www.cs.sci.ku.ac.th/msprog/ms_app.php
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนการสอน 1 หลัง

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance335.j.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพลีคลีนิก

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance336.j.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance337.j.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
pragard.PDF
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนการสอน 1 หลัง

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance335.j.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพลีคลีนิก

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance336.j.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance337.j.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ศรีราชา)

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance340.j.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาปรับปรุงตึกพิชัยและหอพักนิสิต

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance333.j.pdf
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท วท.ม.เกษตรศาสตร์ และ กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา


08:30-16:30 น.
http://www.eto.ku.ac.th/job49/job22.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_11.html
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_12.html
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมชมรมกีฬา 12 ห้อง

งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance341.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาวิชาการดิน-ปุ๋ยและสิ่งแวดล้อม


08:30-16:00 น.
JOB(1).pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2549
กำหนดสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์หนังสือ มก.


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ansc-20-03-2549.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล ม.ก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

สถานพยาบาล มก.
08:30-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=92
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ภาคค่ำ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2549

ห้อง 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
17:00-20:00 น.
http://www.ku.ac.th/news/cpc/course49-1/
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil-13-03-2549.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำสาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/13.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/14.pdf
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/index_03.html
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/index_04.html
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดให้บริการฝึกงานนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_index03.html
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มก.
09:00-16:00 น.
work.pdf
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2549
การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2548

ณ ห้องโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
finance350.pdf
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับตรง ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
guide2.doc
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_13_13.html
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์


08:30-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัคร ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์


08:30-16:30 น.

วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน


08:30-16:30 น.
engireening.doc
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับสมัครพิธีกร-นักพากย์มาร่วมในรายการเกษตรศาสตร์นำไทย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับนิสิต ป. ตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 49


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลาเพิ่มรับบุคคลเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์


08:30-16:30 น.
require_lecture_3.doc
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/agron-10-05-2549.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ รับนิสิตรุ่นที่ 10

สำนักงานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.
brochure..pdf
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-105 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
08:30-16:30 น.
sports..pdf
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญบุคลากรคณะ สำนัก สถาบัน ร่วมส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิโครงการหลวง ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549


08:30-16:30 น.
http://www.aerdi.ku.ac.th
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2549

ห้องปฏิบัติการ2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
08:30-16:30 น.
DR_edtech.pdf
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลาประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_09_09.html
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:00 น.
sanha_insee.pdf
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
Application.doc
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
09:00-16:30 น.
14-03-2549-inform01.pdf
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์การกีฬา:องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนา"

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:00-17:00 น.

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
ค่าธรรมเนียม BILL PAYMENT

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สาขา มก.
ไม่ระบุเวลา
finance363.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "การผลิตอาหารอบแห้งเพื่อยืดอายุการเก็บ"

ห้อง อก 207 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
namelist.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิต โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/%7Efaastwc/index.htm
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 28 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2549


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
ไม่ระบุเวลา
ipjob01.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2549
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อาคาร KU.Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
IPRAX training leaflet1.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2549

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2549
การสัมมนาเพื่อเสนอผลการวิจัย"โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย"


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_04_04.html
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://calendar.ku.ac.th/file/eduserv.html
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2549
วัฒนธรรมสัญจร "วัฒนธรรมศรีสัชนาลัย"


ไม่ระบุเวลา
http://www.ku.ac.th/kunews/srichatchanalai49/
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย และนักวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_14_14.html
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่


ไม่ระบุเวลา
JobMANAGER.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
แก้ไขตารางเรียน summer 49 คณะศึกษาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักทะเบียนฯจะทำการสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 11,000 ปก


08:30-16:30 น.

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2549
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเบื้องต้นเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์"

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2549
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เรื่อง "การทำสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชสำหรับสื่อการเรียนการสอน"

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวโครงการภาคพิเศษ

คณะสังคมศาสตร์
08:00-17:30 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
ซ้อมความเข้าการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กองและหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณะ
ไม่ระบุเวลา
finance364.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PRexam_List.PDF
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
AdminExamList.PDF
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_15_15.html
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และภาคปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตึกมัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ ห้องบรรยาย ชั้น 2 อาคาร สอ.มก. 36 ปี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน


ไม่ระบุเวลา
cai.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
vet.doc
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
vet.doc
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/quata-s.pdf
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549

ห้อง 2-204 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
09:00-16:30 น.
edu_22_03_2006_01.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชีวเคมีของการสังเคราะห์แสง 8-10 พฤษภาคม 2549

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บางเขน
08:30-16:30 น.
http://biochem.sci.ku.ac.th/workshop2006/photosynthesis.html
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
09:00-16:00 น.
work.doc
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่น 2

สำนักงานโครงการปริญญาโทสาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
news.doc
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
รัฐบาลฮังการีให้ทุนประจำปีการศึกษา 2006-2007 แก่นักศึกษาต่างชาติ


ไม่ระบุเวลา
http://www.inter.mua.go.th/scholarship/Hungarian%20Schola
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2549
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 25-28 เม.ย.49


ไม่ระบุเวลา
rdi_training_y_2549_02_detail.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_11_11.html
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2548 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2548
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งคนงาน

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Application 2.doc
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สำนักประกันคุณภาพ มก. รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักประกันคุณภาพ
08:30-16:30 น.
http://www.qa.ku.ac.th/24-3-2006.pdf
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

สถานพยาบาล มก.
10:00-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=94
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance376.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรม เทคนิคการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารโค

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์
08:30-17:00 น.
AnnimalNutrition2549.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรม การผลิตอาหารสุกรและสัตว์ปีก รุ่นที่ 42

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
08:30-17:00 น.
StudyAnnimalNutrition2549.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตใหม่ (ป. ตรี ภาคพิเศษ) ประจำปี 2549

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
ไม่ระบุเวลา
http://pdspecial.agro.ku.ac.th
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการด้านการลงทุน

สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.coop.ku.ac.th
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/18.pdf
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 1)

งานธุรการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance375.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ไม่ระบุเวลา
รับสมัครอาจารย์.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์


ไม่ระบุเวลา
IMG.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
cpc_job_march2006.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับนิสิต รุ่นที่ 4


ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/files/HT4.doc
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2549
สาขาพัฒนาสังคม ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งคนงาน

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
Application 2.doc
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
ผลการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
sanha.pdf
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ ถึง 18 เมษายน 2549

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ห้อง 1-103 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=124
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 เมษายน พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล ม.ก. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=96
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PR_recruit.PDF
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=140
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (Management ) ถึง 10 พ.ค.49

วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (Marketing)ถึง 10 พ.ค.49


ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน( Finance)ถึง 10 พ.ค.49


ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(International Business) ถึง 10 พ.ค.49


ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(Hotel and Tourism Management ) ถึง 10 พ.ค.49


ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการการบัญชีบริหาร(Managerial Accounting) ถึง 10 พ.ค.49


ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance377.pdf
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance378.pdf
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2549

ห้องประชุมประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร 3 ห้อง 3-113
09:00-16:30 น.
edu_31_03_2006_01.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
soc.ku.ac.th.pdf
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2549

อาคาร3 ห้อง 3-302
08:30-12:00 น.
edu_31_03_2006_02.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


08:30-16:30 น.
http://www.qa.ku.ac.th/job/31-4-2006.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_year2549_12.html
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ตำแหน่งเลขานุการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ (กำแพงแสน)
08:30-16:30 น.

วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply 3.doc
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ศษ. 3-113) ชั้น 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
08:30-16:30 น.
sport s..pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม


08:30-16:30 น.
Master of Eng..doc
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2549 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสุดท้าย (เพิ่มเติม)


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-spku49.pdf
วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบวัดความถนัด ภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549 (update)

คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=127
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2549
ศูนย์ชนบทศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และ พนักงานธุรการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job49_16.html
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รายนามผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ห้อง 2-306 อาคาร 2 ชั้น 3 ภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
09:00-16:00 น.
edu_04_04_2006_02.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลทะกุจิ และผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2549


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce_other2_49.html
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2549
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศจ้างศึกษาวิจัยสถานภาพ และการจัดลำดับความสำคัญ ของการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce_Nrct2549_01.html
วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/ling/index.html
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/21.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา


08:30-12:00 น.
devcom_th.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance380.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance379.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2549
Announcement of Interview Examination


08:30-12:30 น.
devcom_en.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
Digital Photogrammetry Workshop

ภาควิชาภูมิศาสตร์
09:00-16:00 น.
photogrammetry II.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549
Remote Sensing Technology Introduction

ภาควิชาภูมิศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ และสาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
edu_07_04_2006_02.pdf
วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
edu_07_04_2006_03.pdf
วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย และนักวิจัย


ไม่ระบุเวลา
jobs_reseacher.htm
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์
09:00-18:00 น.
Pragard08.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
International Graduate Program in Civil Engineering.doc
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 3) โครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ ) ปีการศึกษา 2549 วิทยาเขตบางเขน


ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=131
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ภาคพิเศษ ปี 49

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ม.เกษตร
11:30-11:30 น.

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบตำแหน่งผู้จัดการ


ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การผลิตขนมอบใยอาหารสูงและปราศจากน้ำตาล”

อาคารแปรรูป 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-17:30 น.
Brochoure and Registation Form (1).doc
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิต ที่จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อ "นิสิตเก่าดีเด่น" เพื่อรับประกาศเกียรติคุณ ในวันงานคืนสู่เหย้า

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
การนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยสื่อิเล็กทรอนิกส์ (Diskette)

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance384.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/person2-25april2549.pdf
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=132
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรม

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th/satindex.html
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


08:30-16:30 น.

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_kurdi_49.html
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ชั่วคราว โครงการจิตวิทยาอุตสาหกรรม

คณะสังคมศาสตร์
08:30-21:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/job/plan.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.

ภาควิชานิติศาสตร์
08:00-18:30 น.
http://www.soc.ku.ac.th
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549

ห้อง 3-306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
edu_12_04_2006_03.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาเทคโนโยลีการศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_12_04_2006_02.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549

ห้อง 3-204 และห้อง 3-209 ชั้น 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
edu_12_04_2006_01.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศ ขยายการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
International Graduate Program in Civil Engineering.doc
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
ไม่ระบุเวลา
ipjob03.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext_10_july_2006.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job49_test_acc.html
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการศึกษาและคนงาน สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)

สาขาพัฒนาสังคม อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13:00-00:00 น.
education060417.doc
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/22.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
Civil Engineering.doc
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549
เปิดอบรมภาษาเพื่อพัฒนางานอาชีพแก่ นักศึกษา ข้าราชการและบุคคลทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:00 น.

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_30_05_2549.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2549

ห้อง 1-302 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
edu_18_04_2006_01.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการอบรมการสกัดสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน รุ่น 11

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ห้อง 101 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
application_form 11.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/23.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance389.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตช่วยงานห้องคอมพิวเตอร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


08:00-20:00 น.
computer_room.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance388.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-105 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
08:30-16:30 น.
sport s..pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเริ้อรังด้วยวิธีไตเทียม

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance387.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 49


ไม่ระบุเวลา
http://pdspecial.agro.ku.ac.th
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์


ไม่ระบุเวลา
JOB.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=137
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Humanities Walk Rally เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/walkrally.htm
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภาคพิเศษ

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Name list.doc
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
"โรคและแมลงในสวนป่ายูคาลิปตัส: จากโรคเชื้อรา ถึง แตนปมฝอย"

ห้องประชุมสง่า สรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มก.
12:00-17:00 น.
samana_3.pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
http://ockm.psd.ku.ac.th/
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_technic49.html
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานธุรการ อัตราจ้าง

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
http://isc.edu.ku.ac.th/forum/forum_posts.asp?TID=4&PN=1&
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
International Graduate Program in Civil Engineering.doc
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัคร เข้าศึกษาต่อ สาขาการจัดการ การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชีบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ถึง 10 พ.ค.49

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ไม่ระบุเวลา
http://www.ms.src.ku.ac.th/Extra_stu/extra1.htm
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา

กองบริการการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/apply_computer.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ (กล้องจุลทรรศน์ 43 กล้อง)

ภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=138
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2549

ห้อง 1-302 ชั้น 3 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-12:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=139
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=141
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=142
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply 2.doc
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปี 49


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
ไม่ระบุเวลา
ipjob01.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ (EVM)


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_01_news49.html
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และพนักงานธุรการ


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2549/22/chonabot.htm
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการพัฒนาวิชาการ KU-VECTOR ประกาศรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 8 มก.บางเขน
ไม่ระบุเวลา
KU-VECTOR.doc
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการพิเศษหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาเกษตรเขตร้อน ระดับปริญญาโทและเอก

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ห้อง 1-106 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-12:00 น.
edu_26_04_2006_01.pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน


ไม่ระบุเวลา
pr_341_49.pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


ไม่ระบุเวลา
pr_342_49.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
www.soc.ku.ac.th.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคณบดีคณะเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผูช่วยเลขาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance397.pdf
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำปี 2549


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2549


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบจ่ายตรง

คณะ สำนัก สถาบัน ทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กองและหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่าในระดับคณะ
ไม่ระบุเวลา
finance399.pdf
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการสุขภาพกาย-จิต

วิทยาเขตบางเขน, วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
healthy.pdf
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลา รับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “AN UPDATE ON PACKAGING & DISTRIBUTION IN A GLOBAL SUPPLY CHAIN”

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุเวลา
An Update on Packaging..-Brochure[1].gif
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ ขยายเวลารับนิสิตใหม่รุ่นที่ 10

สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์
08:30-16:30 น.
www.forest.ku.ac.th/administration
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลสอบ ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
listname.doc
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลา รับ ป.ตรี ภาคพิเศษ

อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ด่วน! คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลา รับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาควิชาปฐพีวิทยา
08:30-16:30 น.
J001.pdf
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_pernament_adap&office.html
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=144
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๑)

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance400.pdf
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์วิชาบูรณาการฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง“นวัตกรรมการจัดหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยไทย”

ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-12:00 น.
back.doc
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศโครงการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Tution fee.doc
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549
การฝึกอบรมหลักสูตร “การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร”

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
herb2549.doc
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
First Semester 2006 Admission1.doc
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
08:30-16:30 น.
2549-06-04-Inform01.pdf
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ธุรการ ภาควิชาพืชสวน ชั้น 3 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
arch4.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรม

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ห้อง อก 207 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตึกอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Agenda.doc
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
08:30-16:30 น.
psic.doc
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 12 รายการ

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับ ป.ตรี ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3 ห้อง 301
ไม่ระบุเวลา
http://pdspecial.agro.ku.ac.th
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
rdi_job49_computer.html
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil27nov2006.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์"


ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส็ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลัง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance401.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การเทียบตำแหน่ง

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance402.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/12.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/24.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/13.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เปิดรับสมัครรอบ 2 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/14.pdf
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร

งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
finance404.pdf
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/eduserv/seminar%5F49/html/
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาลงดให้บริการเนื่องจากจัดสัมมนาสรุปผลงานประจำปี ในช่วงบ่าย 29-31พค49 ช่วงเช้าเปิดตามปกติ

สถานพยาบาล มก.
12:00-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=98
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ เปิดการอบรม


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Nrct/Year_49/03/03.html
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 2

ชั้น 4 อาคารจรัด สุนทรสิงห์
08:30-16:30 น.
ExAE.doc
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งคนงาน


09:00-15:00 น.
work.doc
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/person_19-05-2549.pdf
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance405.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้เข้าสอบบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 โครงการปริญญาโท ภาคปกติ

คณะมนุษยศาสตร์
18:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/15.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา
08:30-16:30 น.
ku_job.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
เปิดรับสมัครรอบ 2 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ (เปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่)

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/14.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/25.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรม การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ทางการค้า

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th/satindex.html
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job49_announce.html
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
www.soc.ku.ac.th.pdf
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 47

สอบข้อเขียน : ห้องเรียน 1 ชั้น 1 , สอบสัมภาษณ์ : ห้องประธานสาขาพัฒนาสังคม ชั้น 2 อาคารบรรเจิด คติการ
ไม่ระบุเวลา
SocialDevelopment47.pdf
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
อัตราค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาล ม.ก. วิทยาเขตบางเขน

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=97
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คลินิกผิวหนัง แพทย์หญิง สวณี ชุนหจินดา งดตรวจ วันที่ 2006-05-18 ตั้งแต่เวลา 13:30:00 - 15:30:00

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คลินิกศัลยกรรม นายแพทย์ อนันต์ชัย เดชอมรธัญ งดตรวจ วันที่ 2006-05-22 ตั้งแต่เวลา 13:30:00 - 15:30:00 ตรวจ วันที่ 2006-05-25 ตั้งแต่เวลา 13:30:00 - 15:30:00

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
หลักสูตร"เทคนิคการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารโค"รุ่นที่ 23

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเตกำแพงแสน จ.นครปฐม
08:30-17:00 น.
StudyAnnimalNutrition2549.pdf
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศโครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานธุรการ

ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13:30-16:30 น.
name_agri_hort.doc
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลาการรับสมัครศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 3
08:30-16:30 น.
http://art-political.soc.ku.ac.th/
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/19.pdf
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ภาพข่าวการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 28 ณ สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2549

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ไม่ระบุเวลา
http://cac.ku.ac.th/photo/490506/index.html
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ผลการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 28 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2549

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่
20:00-00:00 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ของโครงการปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
http://isc.edu.ku.ac.th/forum/forum_posts.asp?TID=22&PN=1
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
22-23-24 พ.ค. 49 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครพนักมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/computer.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

อาคารการเรียนรู้สำนักหอสมุด ชั้น 5
08:30-16:30 น.

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
22-23-24 พ.ค. 49 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
สวทช. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย พัฒนา ทางด้านสิ่งทอที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางและการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/NSTDA/Year_49/01/01.html
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/16.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
med.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
23-24 พ.ค. 49 เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการอบรมองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

สวนสัตว์ดุสิต บริเวณประตูอู่ทอง
10:00-14:00 น.

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:00 น.
sanha_suwanvajok.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครวิศวกร

อาคารคณาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 สถาบันวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งบรรณารักษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Evnironmental Technologies

Energy Engineering Institute, Kasetsart University
09:00-16:00 น.

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2549
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และระดมสมองเพื่อการพัฒนาและ ผลิตขนมขบเคี้ยวสุขภาพสำหรับเด็ก

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
08:30-16:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/49/ifrpd_new07.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์จัดงานปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโท

ห้อง อก 207 ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
STUDY PLAN-PD.doc
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตจ้างเหมาช่วยงานห้องคอมพิวเตอร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์


08:30-20:00 น.
computer_room.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


18:00-12:30 น.

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
หลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน (แบบ 4200)

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance415.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance414.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/17.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารการเรียนรู้สำนักหอสมุด ชั้น 5
08:30-16:00 น.
psic.doc
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
การสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเริ้อรัง

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance416.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
งานเปิดตัวแบรนด์สินค้า "DAMEN" นิสิต มก.

สยามเซ็นเตอร์
ไม่ระบุเวลา
ประชาสัมพันธ์งานภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ (งานนัด).pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549
การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
https://www.regis.ku.ac.th/cpcpom/login.php
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการนานาชาติปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต เพิ่มเติม 3 สาขา

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควต้า โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี


ไม่ระบุเวลา
http://htm.sbc.ku.ac.th/public/49.doc
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)


ไม่ระบุเวลา
http://art-political.soc.ku.ac.th/
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ด่วน!!! คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
nisit.pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 47 รอบที่ 2


ไม่ระบุเวลา
social development 47.pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มิถุนายน พ.ศ. 2549
เปิดตัวแบรนด์ DAMEN นิสิตภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์
ไม่ระบุเวลา
ประชาสัมพันธ์งานภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ (งานนัด).pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเรื่อง Ingredients and New Product, Process & Packaging Development

ณ ห้อง 2205 อาคาร 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
bochure Ingredient.doc
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
แจ้งผลสอบบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/18.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถึง นิสิตชั้นปีที่ 4


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ด่วน!!! คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษและวิทยาลัยการชลประทาน


ไม่ระบุเวลา
engineer.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 47 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
social development.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2549
พิธีเปิดหอพักนิสิต (หอ ๒)

ณ อาคารหอพักนิสิตชาย (หอ ๒) ถนนระพีสาคริก ฝั่งตรงข้ามสนามรักบี้
14:00-16:30 น.
card_hor.doc
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ทดสอบชิม โดยมีค่าตอบแทน

หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตึกคณะอุตสาหกรรรมเกษตร 1 ชั้น 2
ไม่ระบุเวลา
Web.doc
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สัมมนา ป่าไม้กับการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม วันที่ 5 มิถุนายน 2549

ห้องสง่า สรรพศรี ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12:30-16:30 น.
semina_forest_5june06.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญผู้สนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี

วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
08:30-12:00 น.
http://vettech.vet.ku.ac.th
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญผู้สนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี


ไม่ระบุเวลา
http://vettech.vet.ku.ac.th
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดงดให้บริการสารสนเทศชั่วคราว


15:00-00:00 น.

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการ Learn and earn


ไม่ระบุเวลา
http://www.ktc.co.th/job/index.php
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549
การจัดหาผู้ประกอบการร้านค้า

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08:00-19:00 น.
D-01.jpg
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาลงดตรวจรักษาโรคในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2549 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานกายภาพบำบัด และงานทันตกรรม เปิดบริการตามปกติ

สถานพยาบาล มก.
08:00-20:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=106
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ภาพข่าวโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2549 กลุ่มที่ 1-4 (วิทยาเขตบางเขน) วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549

สำนักงานโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
proclaim.pdf
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ และวิทยาลัยการชลประทาน (รอบสอง)

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
proclaim.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้จัดการโครงการหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการใช้ที่ดินฯ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
job_49.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2549 ณ พุทธเกษตร

พุทธเกษตร
ไม่ระบุเวลา
June2549.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
pragard_TTS.PDF
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 มิถุนายน พ.ศ. 2549
มิติใหม่ของห้องสมุดเกษตร ยุคดิจิทัล

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.ku.ac.th/Announce/OPEN%20House/index.htm
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ฝึกอบรม GIS การออกแบบแผนที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
09:00-16:00 น.
ArcGIS.rar
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance421.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการใช้บริการตู้ล็อคเกอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549

หน่วยทะเบียนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
proclaim.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
cr.doc
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ธุรการจัดจำหน่าย,คลังสินค้า


ไม่ระบุเวลา
Jobjjn.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์พนักงานการตลาด


ไม่ระบุเวลา
www.kubook.com
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานธุรการ ของโครงการปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ขยายเวลารับสมัคร)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
http://isc.edu.ku.ac.th/forum/forum_posts.asp?TID=22&PN=1
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
comstaff.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สัมมนาเชิงวิชาการ "ทางรอดธุรกิจ ในยุควิกฤตน้ำมัน"

ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
08:30-12:00 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/conference/y-mba15/page.html
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำสาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/26.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา และ วิศวกร 2 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
4.doc
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นได้เข้ารับการอบรมและสามารถดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้แล้ว

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance422.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
การบรรยายพิเศษ โดย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ห้องประชุมและฝึกอบรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
13:00-16:30 น.

วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครโครงการเรียนรู้ทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนานิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

กองกิจการนิสิต
ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/Japan49-1.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/27.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ วันที่ 7 มิถุนายน 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) MCE ม.เกษตรศาสตร์ รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท รุ่นที่ 5


ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549
นิสิตโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนา “5 ปี แปรรูป ปตท. ประเทศชาติ และประชาชนได้อะไร” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2549

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
projec.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549
นิสิตรุ่นที่ 3 โครงการเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) เชิญร่วมสัมมนา "เครือข่ายพันธมิตร...แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย?"

ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
projec3.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
samak.doc
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ MECON รุ่นที่ 16 พ.ศ.2549


ไม่ระบุเวลา
name list exam.xls
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถยนต์


ไม่ระบุเวลา
suphan_01.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างเทคนิค


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจปลอดโรค โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ตึกจรัดสุนทรสิงห์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
09:00-17:00 น.
tcp.doc
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_announce49.html
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารการเรียนรู้สำนักหอสมุด
09:00-17:00 น.
psic2.doc
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2549
Analysis of Microcystin in Water by LC/MS and ELISA Kit

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext-18june2006.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
Second Semester 2-2006 Admission.doc
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา


08:30-16:30 น.
personal.doc
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล มก.จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนิสิต 23มิย49 ณ ศร2-402 15.30 น ได้ชั่วโมงกิจกรรม

อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 402
15:30-17:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=101
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่ / คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง


08:30-16:30 น.
Job20.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “5 ปี แปรรูป ปตท. ประเทศชาติ และประชาชนได้อะไร”

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
projec.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549
เชิญร่วมฟังการสัมมนาเรื่อง “เครือข่ายพันธมิตร…แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย?”

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
08:30-12:00 น.
projec3.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตเข้าร่วมประชุม 6th TUA Summit ประเทศญี่ปุ่น


ไม่ระบุเวลา
tuasummit.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_Year2549_index_31.html
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และ พนักงานธุรการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job_Year2549_index_32.html
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ พ.285)

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext285_9aug2006.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak6.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เกาะกาลาปากอส

ณ ห้อง 303 อาคาร 8 ชั้นใหม่ คณะประมง
13:00-15:00 น.

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2549 ณ พุทธเกษตร

พุทธเกษตร
06:30-08:15 น.
July2549.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 จำนวน 4 หลักสูตร

ห้องอบรม 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
16:30-18:30 น.
http://www.ku.ac.th/news/cpc/nisit49/
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance427.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ปฐมนิเทศนิสิตผู้ช่วยปฏิติงาน (TA) ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล มก. จัดอบรมความรู้ทางยาและการเบิกชุดปฐมพยาบาลสำหรับนิสิต 21กค49 16.30น. ณ ห้องประชุม 2 สถานพยาบาล ได้ชั่วโมงกิจกรรม

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
16:30-17:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=103
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ประกาศผลสอบโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/21.pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญชมงานวันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ 18 และ THAI FISH EXPO 2006 วันที่ 24-27 มิถุนายน 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.fisheries.go.th/expo2006/
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิศษ) รับนิสิตใหม่รุ่นที่ 4

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศ TOR : รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 25 ปี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
finance428.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance429.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549
Invitation to Forum on Plant Biotechnology, Agricultural Technology and General Science (No registration fee)

B127, 1st Floor, BIOTEC Building, Thailand Science Park
ไม่ระบุเวลา
announce-seminar.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
StaffRecruitment.PDF
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
TTSinstructorRecruitment.PDF
วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2550
The 7 th International Conference on Urban Planning and Environment (UPE 7)

Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพวีดิโอ จำนวน 1 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/22.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานธุรการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_jobs49_kurdi.html
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
invited to participate in Seminar on Plant Biotechnology (NO REGISTRATION FEE)


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
invited to participate in Seminar on Plant Biotechnology (NO REGISTRATION FEE)


ไม่ระบุเวลา
announcement.doc
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agron_28aug2549.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการและห้องเรียน ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

-
ไม่ระบุเวลา
finance434.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
จ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์

-
ไม่ระบุเวลา
finance435.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ประจำศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/30.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (ศูนย์ภาษา) คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/29.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/28.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภาคพิเศษ MCE เปิดรับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์

สำนักงานกฎหมาย มก.
ไม่ระบุเวลา
sunha.doc
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/31.pdf
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance436.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา
BIOT.PDF
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเรียนปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ ตึก 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 3.doc
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผูช่วยเลขาน

คณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตทุกวิทยาเขต วิทยาลัยภาคสมทบ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่าในระดับคณ
ไม่ระบุเวลา
finance437.pdf
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สำนักพิมพ์ มก. เชิญชวนนิสิตประกวดเรียงความหัวข้อ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
kupress.doc
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าประกวด รางวัลเชิดชูเกียรติ นวัตกรรมทางความคิด "นิสิตสมองไว"


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce_other04_49.html
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินอุดหนุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/MOST/Year_49/01/01.html
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_jobs49_34announce.html
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549


08:30-16:30 น.
http://ockm.psd.ku.ac.th/
วันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา


08:30-16:00 น.
selection sports science.pdf
วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
psic.name1.doc
วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษาขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบันและนำเสนองานวิจัยในที่ประชุม


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/air/Year_49/01/01.html
วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการศูนย์วิทยาการด้านนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Manager.pdf
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัคร นิสิตระดับปริญญาเอก

อาคาร15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 403
ไม่ระบุเวลา
http://cpeg.cpe.ku.ac.th/register/index.php
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตช่วยงานแนะนำมหาวิทยาลัยในงานนิทรรศการ University Fair 2006

กองบริการการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/001/news/help_student.htm
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง สอบราคาการจัดบริการบันทึกภาพผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


ไม่ระบุเวลา
sa01.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง สอบราคาการจัดบริการบันทึกภาพหมู่บัณฑิต


ไม่ระบุเวลา
sa02.doc
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว,พนักงานเงินรายได้,พนักงานเงินงบประมาณ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเรื่อง การสกัดและการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและผลิตภัณฑ์

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ห้อง 101 ชั้น 1 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ไม่ระบุเวลา
M-application form.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
2.jpg
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ หลักสูตรและการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ University of Sheffield ประเทศอังกฤษ

อาคาร 8 ห้อง 8401 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Engineer.doc
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตสาหกรรม


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_news_announce49_11.html
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประกาศรับสมัครทุนวิจัยพลังงาน


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Trf/Year_49/04/04.html
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศา
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การผลิตขนมอบใยอาหารสูงและปราศจากน้ำตาล”รุ่น 2/49

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Brochoure_and_Registation_Form1_V2.doc
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีการอาหาร สำหรับผู้ประกอบการใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Brochouer and Registation Food Technology 49.doc
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การผลิตขนมอบใยอาหารสูงและปราศจากน้ำตาล”รุ่น 2

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Brochoure_and_Registation_Form1_V2.doc
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
กำหนดการซ่อมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้มาซ้อมย่อย


ไม่ระบุเวลา
engineer.doc
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 8 สค 2549 10.00-14.00 ณ โถงจัดเลี้ยงอาคาร50ปี

ณ โถงจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
10:00-14:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=105
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.pdf
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549


08:30-16:30 น.
http://ockm.psd.ku.ac.th/
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2549 ณ พุทธเกษตร

พุทธเกษตร
ไม่ระบุเวลา
aug-2549.pdf
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จํานวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/32.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าใช้บริการห้องฟิตเนส คณะวิศวฯ

อาคารวิศวกรรมเคมี (อาคาร 1 )
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/24.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext_11aug2006.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
KU.CSC..doc
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
KU.CSC.doc
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
KU.CSC..doc
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
KU.CSC.1.doc
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สถาบันขงจื้อ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/33.pdf
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ 4 ½ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08:00-16:30 น.
MUEP.doc
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2549
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Food safety[1].doc
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply.jpg
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply1.jpg
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย มก. ขอเชิญน้องใหม่ประกวดเพลงลูกทุ่ง

ชมรมวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุย (ใกล้ประตูงามวงศ์วาน 2)
09:00-16:00 น.

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Sport Management

ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 8 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-17:30 น.
Sport Management.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัด ภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/35.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/fm-official.pdf
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/34.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/Announce/pro.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิศวฯ 60 ปี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply.doc
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ โดยวิธีการคัดเลือก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
08:30-16:00 น.
psic.name2.doc
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักส่งเสริมฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
08:30-16:30 น.
http://www.eto.ku.ac.th/job49/av26june.pdf
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/25.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สำนักส่งเสริมฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา และ นายช่างไฟฟ้า

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
08:30-16:30 น.
http://www.eto.ku.ac.th/job49/av26jun2.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตร่วมงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ 49 ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ใต้ตึกศูนย์เรียนรวม 3

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-14:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/thai.htm
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ (MCE) รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
Doc6.doc
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2549
LAICS-NLP

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
gov.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
Doc5.doc
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ธุรการ

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/plane.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
kon-Ngan.PDF
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขอขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.1.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์


ไม่ระบุเวลา
suphan_1_8_49.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
Doc4.doc
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการออกกำลังกายในน้ำเพื่อสุขภาพ

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มก.
17:30-18:30 น.

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยวิธีการคัดเลือก 3 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
ocs_1aug2006.pdf
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549
หลักสูตรฝึกอบรม Unigraphics NX2

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
09:00-16:00 น.
http://www.rdipt.ku.ac.th
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชาเชิญร่วมสัมมนาหัวข้อ ดัชนีความสุข มิติใหม่ในการพัฒนาประเทศ โดยวิทยากรจาก University of London (บรรยายภาษาไทย)

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ไม่ระบุเวลา
GNH.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฯ 1 อัตรา และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการฯ 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
StfAnoun[1].pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)
09:00-16:30 น.
ps1.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549
นิสิตปริญญาโท สาขาปฐมวัยศึกษา ภาควิชาการศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสมองสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยดนตรีและนิทาน "ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2549

KU HOME ชั้น 4 ห้องนนทรี 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=149
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา


08:30-16:30 น.
Notice.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/king-spku/
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2549
จัดบรรยายพิเศษ ปาฐกถาของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2549:

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13:00-00:00 น.
seminananokaset.html
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Symposium of Mycotoxicolgy) Theme : New Strategies of Mycotoxin Research in Asia


ไม่ระบุเวลา
http://www.ismyco.net/2006/
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีกริด (Thai Grid Computing Conference 2006) ฟรี !!

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-16:00 น.
http://www.ku.ac.th/tgcc2006/
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอาหารสัตว์คุณภาพดี ราคาถูกโดยใช้มันสำปะหลัง”

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
08:30-17:30 น.
AnnimalNutrition2549-2550.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรม

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
08:30-17:30 น.
AnnimalNutrition2549.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) คณะเกษตร (ภาคพิเศษ)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร
09:00-16:00 น.

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ห้องฟิตเนสวิศวฯ เปิดบริการแก่นิสิต มก. และบุคคลทั่วไป


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมงาน


ไม่ระบุเวลา
Name37.doc
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญคณาจารย์สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/organization/report/html/
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้เข้าสอบบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.hum.ku.ac.th/pr/list.htm
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท รุ่นที่ 5

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับสมัครทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2550 (JFY2007)


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Nrct/Year_49/06/jsps.htm
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.1.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=150
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil-4sep2006.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ชมรมกรีฑา มก. จัดโครงการ "มหกรรมกีฬากรีทา มก. 2549"

สนามกีฬาอินทรีย์จันทรสถิตย์
ไม่ระบุเวลา
running49.ppt
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

-
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/eduserv/administration/announce/app.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16


ไม่ระบุเวลา
http://www.eng.ku.ac.th/%7Ekuche/
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรม

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
08:30-17:30 น.
AnnimalNutrion2549.pdf
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "จิตสำนึกเพื่อส่วนรวม"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ไม่ระบุเวลา
http://www.dpu.ac.th/publicmindedness/
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 18.doc
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
10:00-16:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/Announce/mom.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549
Training course on Protein Structure Prediction and Modeling


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Biotec/Year_49/03/03.html
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.1.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร์ จัดงาน พบนักเขียน

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1
13:00-16:00 น.

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์


ไม่ระบุเวลา
gov_f.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2549
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวนหลายอัตรา


ไม่ระบุเวลา
ApplyJob1.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ภาพกิจกรรมงานโครงการหลวง 37 วันที่ 9-14 สิงหาคม 2549 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา รัชดา-พระราม 3


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/490810/index.html
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (MECON) รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา2549


ไม่ระบุเวลา
name list exam.xls
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"เทคนิคทาง Atomic Spectrophometry"

ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก.
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/CL-AAS.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลางเปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


ไม่ระบุเวลา
training-cl.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
apply cai.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
09:00-15:30 น.
psic.doc
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2549
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 24

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
มูลนิธิโทเรประกาศรับสมัคร ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 พ.ศ.2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/TTSF/Year_49/01/01.html
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 (Thailand Research Expo 2006)


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Nrct/Year_49/07/07.html
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) จัดฝึกอบรม เรื่อง


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Biotec/Year_49/04/04.html
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิต มก. ทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ Smart Card

กองกิจการนิสิต
09:00-16:30 น.

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply7.doc
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply8.doc
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ฝึกอบรมเทคนิคการหางานทำและศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา
job49.doc
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โลกาภิวัฒน์

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
13:00-16:30 น.

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุเวลา
recruit_admin_detail.PDF
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการหลักสูตร SLUSE สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549

KU-SLUSE ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://sluse.ku.ac.th
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5


ไม่ระบุเวลา
List Test.5.pdf
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-spku50.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 ตุลาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์


ไม่ระบุเวลา
announce_lecture.doc
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2549
กำหนดการ"โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพื่อความเป็นสากล" ณ ประเทศสิงค์โปร์

ประเทศสิงค์โปร์
ไม่ระบุเวลา
Singapore49.doc
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย เปิดการฝึกอบรม


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce_08.html
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_index_35.html
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2549
ชมการสาธิตและเรียนทำอาหารญี่ปุ่น makizushi&misoshiru

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/japanfood.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลาการรับสมัครการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.sp.ku.ac.th
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการสัมมนา "บนเส้นทางความก้าวหน้าสู่โลกทรรศน์นักบริหาร"

จังหวัดนครนายก
ไม่ระบุเวลา
Vision2006.doc
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ปริญญาโท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ใน 2 สาขาวิชา โดยวิธีการสอบตรง


ไม่ระบุเวลา
Aero 2.doc
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2549 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2549

รับสมัครและสมัครได้ที่ สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 ห้อง 102 อาคารพัฒนาสังคม
ไม่ระบุเวลา
SD 47 (2).pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549
แจ้งผลสอบบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/test%20result.htm
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"มลภาวะทางสังคม:ภัยคุกคามต่อการพัฒนาสังคมไทยจริงหรือ?"

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
08:30-16:30 น.
seminar 2 SD 44.doc
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัคร นิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ


08:30-16:30 น.

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ (Mecon) รุ่นที่ 16


ไม่ระบุเวลา
Mecon16.doc
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 8.doc
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employee.pdf
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 9.doc
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/librarien.pdf
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในภาคปลาย ปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=154
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไม่ระบุเวลา
suphan23_08_49.pdf
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce_11.html
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/data/workht.doc
วันที่ 09 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการ "กีฬาสัมพันธ์"

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ
12:00-22:00 น.

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมเคมี รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ


ไม่ระบุเวลา
StfAnoun -.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ไม่ระบุเวลา
suphan25_08_06.pdf
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ รับ ผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 17.doc
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ มีพลับหวานกรอบจำหน่าย

หน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
12:00-14:00 น.

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549-08-29-inform01.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2549
จำหน่ายพลับสดหวานกรอบ จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.)
ไม่ระบุเวลา
fruit.doc
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 10.doc
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ โดย ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี
09:30-12:30 น.
a4.jpg
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
"โครงการค่ายคณิตศาสตร์: นักคณิตศาสตร์รุ่นจิ๋ว" วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549

อาคาร3 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.
Math Camp.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ภาคค่ำ (MEcon) รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2549


ไม่ระบุเวลา
name of interview 1.xls
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ปฏิทินการบรรยายธรรม เดือน กันยายน 2549 ณ พุทธเกษตร


ไม่ระบุเวลา
Sep-2549.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ทุน Endeavour Programme 2007 จากรับาลออสเตรเลีย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ชั้น 7 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
08:30-16:30 น.
apply cai.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาวิชาการครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 13 ก.ย. 49 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/howto.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิศวกรรมพลังงาน เป็นเจ้าภาพจัดงาน 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology : APCSEET 2007


ไม่ระบุเวลา
Publication (APCSEET) KU Website.doc
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ภาคพิเศษ MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อระดับ ป.โท รุ่นที่ 5

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/39.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2549
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเบื้องต้นเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์ รุ่นที่ 2

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://clgc.rdi.ku.ac.th
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ โดย ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

ห้อง 0410 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี
09:30-12:30 น.

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา
http://www.kubook.com/shop/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
view.doc
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
08:30-16:30 น.
cai3.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.ku.ac.th/job/plane.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2549
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทรุ่นที่ 4 ½ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
08:00-16:30 น.
MUEP-01.doc
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยจำนวน 1 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2549
จำหน่ายพลับสดหวานกรอบ จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.)
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล มก. เปิดบริการจัดฟันนอกเวลาราชการ

งานทันตกรรม สถานพยาบาล มก.
16:30-20:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=110
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
สถานพยาบาลงดให้บริการ ใน วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เวลา12.00-16.00 น.

สถานพยาบาล มก.
12:00-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=109
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์


14:30-16:30 น.

วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
09:00-17:00 น.
psic.name.doc
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 15.doc
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.co-op.psd.ku.ac.th/meeting.php
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ : นักคณิตศาสตร์รุ่นจิ๋ว

อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
Math Camp.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก


ไม่ระบุเวลา
scan.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/data/workht.doc
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชั้น 4 อาคารการเรียนรู้
09:00-16:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employ.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัคร นิสิตปริญญาโทโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ


08:30-15:30 น.

วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
cai2.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น.
ocs_8sep49.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
research.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ ป.โท

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/librarien.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) MCE รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2549
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์


09:00-16:30 น.

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 00 พ.ศ. 543
คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://www.edu.kps.ku.ac.th/
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สภาบันขงจื้อ กรุงเทพฯ เปิดอบรม

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/khong%20geaa.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-107ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
09:00-16:30 น.
sports science.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
Learning Thai as a Foreign Language Generation IV November 14,2006-March 11,2007

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/27.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 12.doc
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 13.doc
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 14.doc
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
aplly49.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครงานจำนวน 1 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549-09-13-inform01.doc
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท ถึง 15 ก.ย. 49 นี้

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สัมมนาวิชาการ ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTED2006)

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
http://www.ku.ac.th/icted2006
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการหลักสูตร วศ.ม. ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี (ตึก 14) ชั้น 11
08:30-16:30 น.
ase3.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสังคมศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.soc.ku.ac.th/job/job.htm
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ภาพข่าวพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 วันที่ 19 กันยายน 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549
GIS Workshop หลักสูตร Basic GIS for Beginners

ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร วิทยาเขตบางเขน
09:00-16:00 น.
http://www.esrith.com/Plan-KU.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.flas.ku.ac.th
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.sps.kps.ku.ac.th/file/sports%20science.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ


ไม่ระบุเวลา
ockm.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งผู้จัดการ วุฒ ป.โท 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ของโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
aplly49.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext_7dec2006.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 5

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
mce5.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


ไม่ระบุเวลา
cai3.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549
ประกาศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
08:30-16:30 น.
cai3.pdf
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง

ชั้น 5 อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-12:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/Announce/IBIC.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
08:30-16:30 น.
cai3.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี เปิดรับนิสิตใหม่รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2549
อบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กออทิสติก และโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการพัฒนาเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
pum.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2549
พลับสดหวานกรอบ จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.)
12:00-16:30 น.

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ตุลาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_31-10-2006.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2549
สำนักงานกฎหมาย มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานกฎหมาย มก. บางเขน ชั้น 8 ตึก 50 ปี ลาดยาว จตุจักร กทม.
08:30-00:00 น.
work.doc
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Administration Officer.PDF
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร เข้าเรียนต่อปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://ca.hum.ku.ac.th/
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2550

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://ca.hum.ku.ac.th/
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอกสาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ห้อง 3-203 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.
edu_2006_09_21_01.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไม่ระบุเวลา
workshop.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัด ภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/37.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/38.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง อาจารย์


10:00-18:00 น.

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 28 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2549


ไม่ระบุเวลา
http://cac.ku.ac.th/
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 28 ตุลาคม 2549


ไม่ระบุเวลา
http://cac.ku.ac.th/
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

คณะ ภาควิชา สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการ หรือเทียบเท่า
ไม่ระบุเวลา
finance489.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2549

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD 47.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สถาบันขงจื๊อ มก. เปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะมนุษยศาสตร์
08:00-12:00 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/conference/kongzixue.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรมหลักสูตร "Techniques of Writing Social Science Researches in English"

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี รับสมัครนิสิต รุ่นที่ 7


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อ รุ่นที่ 7

สำนักงานวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
supan.doc
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549


ไม่ระบุเวลา
International Graduate Program in Civil Engineering Second Semester 2006.doc
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 16.doc
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือ มก.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์งาน


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท รุ่นที่ 17


ไม่ระบุเวลา
http://y-mba.bus.ku.ac.th
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
result.pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตอาหารโคเนื้อและโคนมคุณภาพดี ราคาถูกโดยใช้มันสำปะหลัง”

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์
08:30-17:00 น.
AnnimalNutrition49-50.doc
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
การฝึกอบรม “การผลิตอาหารสุกรและสัตว์ปีกคุณภาพดี ราคาถูกโดยใช้มันสำปะหลัง”

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์
08:30-17:00 น.
AnnimalNutrition49-50.doc
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การฝึกอบรม “การผลิตอาหารสัตว์น้ำคุณภาพดี ราคาถูกโดยใช้มันสำปะหลัง”

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์
08:30-17:00 น.
AnnimalNutrition49-50.doc
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ
08:30-16:30 น.
psic.name2.doc
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
jobs_2-49.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance490.pdf
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญนิสิต มก. ส่งเรียงความเข้าประกวดในหัวข้อ

สำนักพิมพ์ มก.
08:30-16:30 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สัมมนาวิชาการเรื่อง

ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
13:00-00:00 น.

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 5

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
List special 5.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ MCE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารุ่นที่ 5

คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
mce5 result.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549
งานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 40

ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
08:00-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/grad_40/index.php
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนิสิต ป.โท เข้าศึกษาต่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
ip-50.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการ “ปั่นจักรยาน สืบสานผืนป่า ใต้ฟ้าทับสะแก ถวายแด่พ่อหลวง (Walk & Bike Rally)”

บริเวณน้ำตกเขาล้าน ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ไม่ระบุเวลา
walkbike.DOC
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการหลักสูตร SLUSE เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจฝึกอบรม Advanced GIS

ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
AdvGIS_training_anno-49.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลายปี 2549 (ภาคพิเศษ)


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/kyay.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ห้อง 3-107 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
09:00-16:00 น.
sport news.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ห้อง 3-107 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
08:30-16:30 น.
spsnews.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
com_staff.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตขนมขบเคี้ยวสุขภาพสำหรับเด็ก

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-16:00 น.

วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Job-PD.doc
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการบิน และสาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน ประจำปีการศึกษา 2550

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
ase2550.pdf
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/comaggie15nov2006.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน


08:30-15:30 น.
KU.CSC 5-2549.pdf
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
11:00-16:30 น.
finance495.pdf
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีขายทอดตลาด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2549

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD 47 (1).pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้เข้าทดสอบวิชาภาษาอังกฤษโครงการภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2549 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/list.htm
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สัมมนาและนิทรรศการเชิงวิชาการ BizIT2006 "IT Innovation for Business Empowering" Free!!!

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเลือกซื้อผักสด สด ราคาถูก จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
12:00-16:30 น.
fruit.doc
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
Second Semester 2-2006 Admission Diploma.doc
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
Brochure diploma.doc
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.


ไม่ระบุเวลา
edu_sp_01.html
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
จากธนาคารทหารไทย เรื่อง ยอดเงินคงเหลือในบัญชี

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
08:30-24:00 น.
finance499.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
08:30-24:00 น.
finance498.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ MBE รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
MBE14.doc
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าอบรมการสร้างสรรค์งานตัดต่อภาพนิ่งและวิดีโอ

อาคาร 60 ปี
17:00-19:00 น.

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 19.doc
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 20.doc
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น.
ocs_12oct06.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” โดยศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนใจติดต่อ 0-2942-8555 ต่อ 1803-4


ไม่ระบุเวลา
Building ME.doc
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูจ้างชั่วคราวตำแหน่ง จนท.ห้องสมุด และตำแหน่ง จนท.พัสดุ

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employee.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 21.doc
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเปิดอบรมปรับวิชาพื้นฐาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในภาคปลาย ปีการศึกษา 2549

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/29.htm
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรม Packaging Management forCompetitivenessการจัดการการบรรจุเพื่อศักยภาพการแข่งขัน

Rama Gradens Hotel Bangkok , Thailand.
08:30-16:30 น.
PKT management3.pdf
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ วิทยาเขตลพบุรี รับสมัครนิสิต รุ่นที่ 7

ม.ราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารัสมัครงานพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง)

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549_10_13_inform02.pdf
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549_10_13_inform03.pdf
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" เสาร์ - อาทิตย์ 9.00-16.30 น. 4 พ.ย. -2 ธ.ค. 49 สนใจ โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1803-4


ไม่ระบุเวลา
Building ME.pdf
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
ASC Announcement01.doc
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Researcher_Vacant.PDF
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-107ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
08:30-16:30 น.
Finance.pdf
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
08:30-16:30 น.
finance502.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550 (รอบที่2)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=156
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
08:30-16:30 น.
Untitled-11.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
edu_17_10_2549_01.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครงาน พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549-10-17-inform01.pdf
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ใบสมัครเข้าร่วม การสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยในสถานศึกษา: การวิจัยเพื่อปวงชน วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2549


ไม่ระบุเวลา
edu22-23-11-49.pdf
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 22.doc
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Job-PD.doc
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2549
นิสิตMCE รุ่นที่ 5 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และกิจกรรมรับน้อง

คณะเศรษฐศาสตร์ และโรงแรมรามาการ์เด้น
ไม่ระบุเวลา
MCE 5.pdf
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั้น 5 อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-16:30 น.
psic.name3.doc
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2549
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
finance503.pdf
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อนต่อไปภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
finance504.pdf
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
finance503.pdf
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา
http://www.kubook.com/
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Result.doc
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/agronto20dec2549.pdf
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549
เทศกาลกินเจ! ขอเชิญชาว มก. เลือกซื้อผักสด สด จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
11:30-16:30 น.
fruit.doc
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549
โครงการ Network Security Contest 2006

บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/security2006.htm
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมการอบรมวาดภาพทางพฤษศาสตร์ ระดับพื้นฐาน

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
08:30-12:00 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/index.htm
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/40.pdf
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 04 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน ประชุมเพื่อก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย. 49 เวลา 10.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา
ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/soilto10sep2006.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/name2.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัย มก.


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_13.html
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศเกียรติคุณนักวิจัย และหน่วยงานวิจัย ปี 2548


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_award48.htm
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
นักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ จากกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภท ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ปี 2549


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_paper.html
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 3-107ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
08:30-16:30 น.
SSP.pdf
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว )


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
ocs_26oct2006.pdf
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
กองวิเทศสัมพันธ์ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวประจำศูนย์ออสเตรเลียศึกษา


ไม่ระบุเวลา
iad.doc
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
แจ้งผลสอบโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 4/2549 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2549

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/41.pdf
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 23.doc
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2549
นักวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_38.htm
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การบรรยายเทคนิคการหางานและแนะแนวศึกษาต่อ 15-16 พฤศจิกายน 2549 ณ กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต ชั้น 3 ห้อง 303
ไม่ระบุเวลา
Job-news16.doc
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 16

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์
08:30-16:30 น.
Job-news16.doc
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โรงพยาบาลสัตว์เพชรเกษมต้องการรับสมัคร สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลสัตว์เพชรเกษม
09:00-21:00 น.
vet_30oct2006.doc
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
worksci_311006.doc
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" สำนักงานอธิการบดี รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 4 อัตรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
08:30-16:30 น.
RA.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/ento1617_6dec2549.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil208_6dec2549.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-15:30 น.

วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/sb/sb7_2549.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "SciFinder Database"

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
08:30-12:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/training/SciFinder_Nov1406.pdf
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์จัดการแข่งขันว่ายน้ำ

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ไม่ระบุเวลา
http://www.sp.ku.ac.th/download/swim.pdf
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การแข่งขันโปลน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

สระจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
ไม่ระบุเวลา
http://www.sp.ku.ac.th/download/polo.pdf
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตเป็นอาสาสมัคร งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.volunteer2007.com/index.html
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 25.doc
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PD_Instructor recruitement.PDF
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
AIT_Instructor recruitement.PDF
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมฟังบรรยาย"แนะนำการใช้ห้องสมุด"

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-16:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/training/search.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
Packaging Management for Competitiveness

Rama Gardens Hotel Bangkok, Thailand
08:00-24:00 น.
PKT management2.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปีการศึกษา2550

โครงการบัณฑิตศึกา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร15 ห้อง403
ไม่ระบุเวลา
Scheduled50.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2550 แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์


09:00-18:00 น.
http://www.cs.sci.ku.ac.th/msprog/ms_app.php
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของโครงการหลักสูตร SLUSE


ไม่ระบุเวลา
job2Nov06.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรม Advance GIS

โครงการหลักสูตร SLUSE ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
AdvGIS_training_anno-49-2.pdf
วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ดาวน์โหลด ผลงานสร้างสรรค์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์ ฟรี !!!


ไม่ระบุเวลา
dip_sipa_font.zip
วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/spku50.html
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news/wallee_25.pdf
วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โครงการบรรยายบรรยาย "สู่เส้นทางฝัน ' 16"

ห้องประชุมกองกิจการนิสิต 303
15:00-18:00 น.
dream16.pdf
วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 24.doc
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการหลักสูตร SLUSE


ไม่ระบุเวลา
anno-job_6Nov49.pdf
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
08:30-16:30 น.
http://www.aec.agr.ku.ac.th
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการ ,นักเอกสารสนเทศ , จนท.ห้องสมุด

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
09:00-15:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employee.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด
08:30-16:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employ.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือก

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news/meaw_1.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เกษมบัณฑิต ควบแชมป์สนาม 1, 3 ส่วนเกษตรศาสตร์ คว้าแชมป์สนาม 2 ไปครอง


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญเลือกซื้อผักสด สด ราคาถูก จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ภายในงานสัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพ และบริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
09:00-16:00 น.
fruit.doc
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรม ++ ทุกโครงการรับบัตรผ่านฯ 3 หน่วยชั่วโมง ++

ห้องประขุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
15:30-18:30 น.

วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และเทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/samana.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
เทคนิคการนำเสนอผลงานทางคหกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
นักวิจัยมืออาชีพ และเทคนิคการเขียนบทความในวารสารนานาชาติ


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/samana.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
มารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
FST.PDF
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สอบราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรั้วลวดหนาม

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance513.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอภาคบรรยาย ในการสัมมนาวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
car2006_02.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ "เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล"

สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
08:30-16:30 น.
http://pr.ku.ac.th/pr_news/headnews/Acrobat49/porpeang.pdf
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549_11_08_inform01.pdf
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_job49annouce_index_40.html
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 16 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2549


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/job-index.html
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สาขาชีวเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง


ไม่ระบุเวลา
http://biochem.sci.ku.ac.th
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ภาคพิเศษ คณะเกษตร

คณะเกษตร
08:30-16:30 น.
axau.doc
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 8 ธค 2549 10.00-14.00 ณ โถงจัดเลี้ยงอาคาร50ปี

โถงจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-14:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=115
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549
แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปี 2006 และในอนาคต

โรงแรม เค ยู โฮม์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
08:30-16:30 น.
Brochouer and Registation.pdf
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง ครู


08:30-16:30 น.

วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยประจำห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_17nov2006.pdf
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน


08:30-16:30 น.
selection research.pdf
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กู้ต่อเนื่องเฉพาะปี 2-4)

ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต ชั้น 3
08:30-16:30 น.
LOAD49.doc
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2548
รับสมัครอาจารย์ภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานบริหารกลุ่มภาระกิจวิชาการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
data.pdf
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Recruite Researcher Postion_AI.PDF
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
กองบริการการศึกษาขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อัตรา

กองบริการการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
app_com14112549.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก


ไม่ระบุเวลา
http://info.csc.ku.ac.th/upload/Tue31Oct084749.pdf
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/com29-nov-2006.pdf
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 26.doc
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 27.doc
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
"การบริหารธุรกิจ-ชูมัคเคอร์: เส้นทางของเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในศตวรรษที่ 21"


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Rodent Biology & Geographical Information System

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:15-12:00 น.
apply 28.doc
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกิจการนิสิต

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครนักวิจัย 1 ตำแหน่ง

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา
biot.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_PD.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติพัฒนา

ภาควิชาการ ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
edu_20_11_2549_02.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
งานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 16 วันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2549

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/job-index.html
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance517.pdf
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา สังกัด ภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/43.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2.เจ้าหน้าที่ธุรการ 3.ผู้ช่วยทันตแพทย์

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=118
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโรคกระดูกพรุน และตรวจวัดมวลกระดูก

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=117
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2549_11_21_inform01.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิจัยประจำห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/soillab_01_12_2549.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/44.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 03 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak12.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมโครงการเดินและวิ่งมินิมาราธอน ศึกษาศาสตร์ มก. ครั้งที่ 16

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายโครงการ Gradute Open House


09:00-17:00 น.
http://www.sci.ku.ac.th/
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารการเรียนรู้) สำนักหอสมุด
08:30-16:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employ.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักหอสมุด
08:30-16:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employ2.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการ , นักเอกสารสนเทศ และ จนท.ห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ(อาคารการเรียนรู้) สำนักหอสมุด
09:00-15:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/job/employee.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
ขอเชิญเลือกซื้อผักสด สดจากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
12:00-16:30 น.
fruit.doc
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
08:30-16:30 น.
http://www.aec.agr.ku.ac.th
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549
Job Opportunity : Full-time Posirion Acedemic English Editing/Proof Reading

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/754/18N6.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึง 00 พ.ศ. 543
ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2550

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/app50/index.php
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าอบรมความรู้เรื่องการบาดเจ็บจากภาวการณ์ทำงานซ้ำซาก(สะสม) และความรู้ทางทันตกรรม 13ธค49 16.00-17.30

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=119
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้เข้าทดสอบวิชาภาษาอังกฤษโครงการภาคพิเศษ ครั้งที่ 5/2549

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.hum.ku.ac.th/pr/test5.htm
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก-โท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/770/60CRW.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 29.doc
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 30.doc
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 31.doc
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
เรื่อง Nano-Structure for Nutraceutical Delivery Systems

ห้องหยกมณี (211) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
08:30-16:30 น.
Brochouer and Registation.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
Chinese Teachers


08:30-16:30 น.
Chinese Teachers.doc
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วม นิทรรศการหัวข้อ

คณะวิศวะ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://eng.kps.ku.ac.th
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agext2_5jan2007.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
open_1 com..doc
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
Open Ma..doc
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
Open Ma..doc
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_41.html
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 ชั้น 4
ไม่ระบุเวลา
http://aitm.agro.ku.ac.th/
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศศึกษาต่อโครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
first Semester 1-2007 Admission.doc
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขยายเวลารับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
edu_01_12_2549_01.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.flas.ku.ac.th/file_data/workcom_151206.doc
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2550
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม ระหว่าง วันที่ 5 มกราคม – 1 เมษายน 2550

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/49/33.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สถานพยาบาล มก. ขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1.จนท.บันทึกข้อมูล 2.จนท.ธุรการ 3.ผช.ทันตแพทย์ ถึง 20 ธค 49

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=121
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_25dec2006.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร
08:30-16:30 น.

วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครปริญญาโท


ไม่ระบุเวลา
http://members.thai.net/enve/webspecial2550.doc
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
การรับสมัครเข้าศึกษาตามโครงการนำร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษ ในคณะเกษตร กำแพงแสน


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/specialmj_26feb2007.pdf
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อชุดผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 32.doc
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2550


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce_kurdi17.html
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งครู


08:30-16:30 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 มกราคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์


08:30-16:30 น.

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายการเขียนผลงานวิจัย

ห้อง 124 ตึกคณะอตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Research training.doc
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
researcher_recruitment.PDF
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
กรมบัญชีกลาง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
finance532.pdf
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม 2
ไม่ระบุเวลา
d1.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้เข้าทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2549

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.hum.ku.ac.th/pr/list-04.htm
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549
สำนักหอสมุดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารการเรียนรู้) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-15:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/html/page.php?page=dynamic/main&m
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเลือกซื้อผักสด สดจากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
11:30-16:30 น.
fruit.doc
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. โทรศัพท์สายนอก 0-2579-0030 เสีย โปรดใช้ โทร. 0-2940-6630-1 ขออภัยในความไม่สะดวก

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job_Science.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จัดจำหน่าย ข้าวสาร ข้าวกล้อง หอมมะลิ ปลอดสารพิษ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
ไม่ระบุเวลา
lopburi_rice3.pdf
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกวดแนวคิดด้านวิจัยและพัฒนาแก่บุคคลทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/cattelecom49.pdf
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2550
หน่วยบ่มเพาะธุรกิจฯ จัดให้มีโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ


ไม่ระบุเวลา
flyer2.pdf
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/49/46.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Academic Search Premier / Business Source Complete /EconLit / Scopus Database ชิงรางวัล Thumb Drive”

ห้องผึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (วิทยาเขตบางเขน)
13:00-16:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/html/page.php?page=dynamic/main&m
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Academic Search Premier / Business Source Complete /

ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สํ านักหอสมุด (วิทยาเขตบางเขน)
13:00-16:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/html/page.php?page=dynamic/main&m
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าทบริหารงานทั่วไป

สำนงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ
ไม่ระบุเวลา
s1.pdf
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/sb/listname7_2549.xls
วันที่ 00 พ.ศ. 543
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://www.mae.eco.ku.ac.th/application.htm
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.mae.eco.ku.ac.th/application.htm
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2549
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิต วท.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตร และ ศศ.ม.ธุรกิจการเกษตร

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ห้อง 101 คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2549
รับสมัครอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
ไม่ระบุเวลา
work.doc
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล


08:30-16:30 น.
2549_12_18_inform01.pdf
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จัดจำหน่าย ข้าวสาร ข้าวกล้องหอมมะลิ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ถึง 25 พฤษภาคม 2550


08:30-16:30 น.
mix.doc
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549
แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://edtech.edu.ku.ac.th/variousnews.php?vnid=72
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
spec_proj_Math.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549
โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2550 (รอบที่1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/specialprogram
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิต!!!


ไม่ระบุเวลา
http://www.forest.ku.ac.th/administration
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2550
โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน รุ่น 4 ณ Institute of Languages, the University of New South Wales, Sydney ประเทศออสเตรเลีย

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.hum.ku.ac.th/pr/Australia.pdf
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
resive_aero.pdf
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 03 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.kps.ku.ac.th/
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2550
เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2550

อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 6
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท ภาคพิเศษ

ห้อง 308 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3
ไม่ระบุเวลา
PR_PD.doc
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
political.doc
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรี สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Asia.doc
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 3 อัตรา

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=126
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 09 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_job45.html
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมงานแสดงหนังสือวิชาการประจำปี 2550

บริเวณลานด้านข้างอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
09:00-17:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th/html/download/web.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารโค”รุ่นที่ 25

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
08:00-17:00 น.
AnnimalNutrition2549.doc
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตอาหารสัตว์น้ำ รุ่นที่ 3

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศษสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
08:30-18:00 น.
ANDC.2549.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2550
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศการขอรับทุน


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Trf/Year_49/06/06.html
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
finance534.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2549
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550

คณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต วิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
finance534.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)เปิดรับสมัครนิสิตโดยการรับตรง ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.2550


ไม่ระบุเวลา
Application form.doc
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ในงานเกษตรแฟร์ปี 2550


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549
ขอเชิญเลือกซื้อผักสด สดจากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
12:00-16:30 น.
fruit.doc
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2550
สำนักกีฬา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
kera_recive49.pdf
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
lecturer_PD.PDF
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
admission-1.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
admission-2.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2549
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องโทนทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance535.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านการทดสอบรอบแรก


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-50spku-1.html
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=128
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=157
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-11:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=158
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
09:00-12:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=159
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
09:00-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=160
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 06 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-11:30 น.

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
09:00-12:00 น.

วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2550

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/pr/esp.pdf
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
job2550.jpg
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2550

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.1.pdf
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE14)


ไม่ระบุเวลา
name of exam mbe.xls
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ


ไม่ระบุเวลา
name of exam mecon.xls
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ห้อง อก 119, 132-133 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
cpc_reciver50.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มก. วิทยาเขตลพบุรี เปิดรับสมัคร MBE รุ่น7


ไม่ระบุเวลา
mbe_lopburi.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2550
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด ขอเชิญร่วมการอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 2

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารการเรียนรู้) สำนักหอสมุด
09:00-16:00 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/index2nd.htm
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak1.pdf
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) ภาคต้น 2550

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
news.doc
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
Agricultural_50.xls
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
MAE_50.xls
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 มกราคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce50_jobadmin.html
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โทสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 10 อาคาร 14
08:30-24:00 น.
http://members.thai.net/enve/
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2550
ข้อเชิญเข้าร่วม

ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.co-op.psd.ku.ac.th/pdf/coop_1.pdf
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ณ ห้อง 3-407 และ ห้อง 3-409/1 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
09:00-00:00 น.
edu_2007_01.pdf
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-408 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
09:00-00:00 น.
edu_2007_02.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์ฯ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานวิทยาศาสตร์ 2

สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตามโครงการนำร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษ ในคณะเกษตร กำแพงแสน

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/10_01_2550.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครนักวิจัย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


09:00-15:30 น.

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร

โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://masp.bus.ku.ac.th
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมงานและส่งสุนัขเข้าประกวด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2550

ณ ลานอเนกประสงค์ข้างชมรมยูโด-ไอคิโด มก.
ไม่ระบุเวลา
http://vettech.vet.ku.ac.th/dog2550/index.html
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายเครือข่ายพร้อมติดตั้งเดินเครือข่ายสายคู่ตีเกียว (UTP Cabling)

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance539.pdf
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=130
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Compsy.Interview.pdf
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ม.เกษตร กำแพงแสน

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/promote11_01_2550.pdf
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agri12_01_2550.pdf
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ภาคพิเศษ)คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 1

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=164
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคพิเศษ)คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 1

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=165
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 1

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=166
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 2

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=167
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคพิเศษ)คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 1

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2550 รอบสุดท้าย และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-50spku-2.html
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การจัดอบรมสบู่ดำ : พืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรฐกิจพอเพียง แก่ผู้สนใจทัวไป (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โดยจะจัดอบรมขึ้นในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เริ่มเดือนมกราคม พ.ศ.2550 เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนสบู่ดำ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newstraining/PhysicNut.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2550
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance542.pdf
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549

ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
250150.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของงานบริการจัดหางานและศึกษาต่อ กองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต & บ้านสวนสาริการีสอร์ท จ.นครนายก
08:30-16:30 น.
SME50.doc
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food science.pdf
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


12:00-00:00 น.
Foodeng.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/03.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2550

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
application_form.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
scientist_recruitement.PDF
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 19 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
08:30-15:30 น.
CSC.KU.TH 1-2550.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
ipjob05.doc
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance545.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ณ.ห้อง 3- 306
09:00-12:00 น.
ku_edu_2007_01.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-209
09:00-16:30 น.
ku_edu_2007_02.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-203
09:00-12:00 น.
ku_edu_2007_03.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
โควต้านิสิตไทยหัวใจเกษตร

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-307
10:00-15:00 น.
ku_edu_2007_04.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3- 301, ห้อง 3-309
09:00-12:30 น.
ku_edu_2007_05.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-307
09:00-11:00 น.
ku_edu_2007_06.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-309
09:00-11:00 น.
ku_edu_2007_07.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce49_jobs02_admin.html
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2550
ผลการสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
08:00-00:00 น.
Result Msc_Pd.xls
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
08:00-17:00 น.

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2550
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 2 อัตรา

อาคาร 7 ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
08:30-16:30 น.
RA 2.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
tissue25.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
08:30-16:30 น.
ku_edu_2007_09.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.asc.ku.ac.th/Director%20Recruitment.pdf
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (รหัสสาขา XH08)

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Notice.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครงาน


ไม่ระบุเวลา
http://www.vehicle.ku.ac.th/Jobs/y07/job_jan5000.html
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
namelist_Management_50.xls
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
namelist_MAE_50.xls
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
nametointerveiw(Mecon67M).xls
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.กพส. รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว อาคารศูนย์ดีเอ็นเอและจีโนมิคส์ มก.กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work290.pdf
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์

สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
pkd.doc
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE 14)


ไม่ระบุเวลา
(New)namelist MBE14.xls
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2550
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ห้องอบรม 101 หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. บางเขน
08:30-16:30 น.
application form 13.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550 (เพิ่มเติม)

ห้อง 3-209
13:00-16:30 น.
ku_edu_sp_2007_10.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-00:00 น.
ku_edu_2007_11.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่าเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ห้อง 3-408 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (อาคาร 3)
09:00-00:00 น.
ku_edu_2007_12.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550 รอบที่ 1

ศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.
http://edtech.edu.ku.ac.th/news/220150_edtech_sp_r1.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Food.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร


13:30-20:00 น.
Food.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.mae.eco.ku.ac.th/application.htm
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัด ภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 2 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_pr24-01-2550.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรม JAVA Applet for Web Programming


ไม่ระบุเวลา
http://www.ku.ac.th/javatraining2007/
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ชมรมนิสิตเก่า คณะเกษตร มก.บางเขน เชิญประชุมเลือกประธานชมรม

คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน


ไม่ระบุเวลา
Pass_AT2550.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15


ไม่ระบุเวลา
http://www.sci.tsu.ac.th/gen-conf2007/
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2550
กำหนดการรับสมัครนิสิตประจำปีการศึกษาแผน ข. สารนิพนธ์ (รอบที่ 2) 2550

ตึกคณิต-สถิต-คอมพ์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/supp_26_01_2550.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
นิทรรศการงานวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน


09:00-16:00 น.

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัคร วิศวกร , นักกิจการนักศึกษา , พนังงานการเงินและบัญชี , นายช่างเทคนิค , เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน อาคาร ชูชาติ กำภู
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work291.doc
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเข้าทำงาน จำนวน 2 อัตรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_01_29_inform01.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
job2550_3.doc
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศผลการรคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_information50.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance550.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคปกติ

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
List.ST.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


10:00-22:00 น.
Foodscience.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


10:00-22:00 น.
Foodeng.pdf
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
08:30-16:30 น.
job_description.pdf
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-50spku-3.html
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-15:30 น.

วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ห้องอบรม 101 หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก. บางเขน
ไม่ระบุเวลา
application.pdf
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2550
อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy เพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าโลก”

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และห้องป
ไม่ระบุเวลา
nir.pdf
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Functionally Smart Silk Fibroin and Sericin

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://biochem.sci.ku.ac.th/workshop2007/silk.html
วันที่ 00 พ.ศ. 543
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
ME-EMME.doc
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
IUP.doc
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศผลสอบ ป.โท ภาคปกติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


ไม่ระบุเวลา
Enve-2550.doc
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.doc
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดดูพร้อมกัน 2 คนและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 3.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 4.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมองของเด็กปฐม

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
ku_edu_child.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมการเสนอชื่อผู้แทนข้าราชการและพนักงาน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็น “กรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน”

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newspr/secret_06_02_2550.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00-00:00 น.
http://ku-iged.project.ku.ac.th/summana/index.htm
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ชมรมนิสิตเก่าคณะเกษตร & คณะเกษตร บางเขน ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า คณะเกษตร ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

ห้องประชุมอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มก. บางเขน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newspr/last_07_02_2550.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง

ห้องประชุมและฝึกอบรม ชั้น 5 อาคาร 3
09:00-12:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
การเสวนาวิชาการในหัวข้อ

ห้องประชุมและฝึกอบรม ชั้น 5 อาคาร 3
12:00-16:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2550
การเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ภาพลักษณ์ปรีดี ภาพลักษณ์การเมืองไทย"

ห้องประชุมและฝึกอบรม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
12:00-16:00 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์ฯ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิต

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร "การผลิตอาหารสัตว์" รุ่นที่ 43

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
08:00-18:00 น.
ANRDC.pdf
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ และสองภาษา(IBUP)


ไม่ระบุเวลา
ibup.doc
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2550


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


09:00-16:00 น.
applicationname_cpc50.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รุ่นที่ 7

โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbc.ku.ac.th/
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนจดหมายข่าวและสารคดีเกษตร และหลักสูตร "การเป็นผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์"

KU HOME และภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ไม่ระบุเวลา
Form.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/teach_12_02_2550.pdf
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ และสองภาษา(IBUP)


ไม่ระบุเวลา
ibup.doc
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ในโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ และสองภาษา(IBUP)สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ครั้งที่ 2


ไม่ระบุเวลา
ibup-2.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สอบราคาจ้าโครงการปรับปรุงระบบบัดน้ำเสีย

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance559.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น.
persons50.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance561.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance562.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_news_announce50_04admin.html
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


08:30-16:30 น.
http://calendar.ku.ac.th/file/cpcjob50_2.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ

คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/farm_14_02_2550.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
Study Finnish Competitiveness and Communication English in Finland กับคณะเศรษฐศาสตร์

ประเทศ Finland
ไม่ระบุเวลา
Finland 2007 Announce.pdf
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ จัดอบรมระยะสั้น

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.mae.eco.ku.ac.th/documents/announce_training24
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร จัดกิจกรรม OPEN HOUSE

ณ ห้อง ศศ.113 ตึกพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครเรียนต่อ โครงการปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารฯ รับสมัครนิสิตโดยการรับตรง ตั้งแต่บัดนี้-24 มี.ค.2550 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eng.ku.ac.th/~pe/

อาคาร 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 0409
08:30-08:30 น.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับ ป.ตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550 หลายสาขา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม


08:30-16:30 น.
CIM '50.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 5.doc
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 6.doc
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมงาน“วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 5

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.co-op.psd.ku.ac.th/meeting.php
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศจำนวน 1 คัน

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance563.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ภาควิชานิติศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
08:00-16:30 น.
http://www.soc.ku.ac.th/news/new.html
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 7.doc
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


08:30-16:30 น.
job50_cpc.pdf
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
จ้างเหมาการปรับปรุงเขื่อนคอนกรีตกั้นฝั่งริมคูคลอง (ถนนจักรพันธ์) คณะเกษตร

คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา(ทดแทนอัตราข้าราชการเลขที่ 222)

สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/re222_16-02-2550.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ห้อง 3-107 ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
09:00-16:30 น.
sport.pdf
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา
08:30-16:00 น.
Job1.pdf
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู ภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา
ไม่ระบุเวลา
Job2.pdf
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อภาคต้น 2550


ไม่ระบุเวลา
IP-50.doc
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักทะเบียนและประมวลผล
09:00-15:30 น.
employee.pdf
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 8.doc
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550

โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
08:30-17:00 น.
brochur T1-50.pdf
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
08:30-16:30 น.
admin_officer.PDF
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

อาคารศูนย์ดีเอ็นเอและจีโนมิคส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มก.กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work295.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

อาคาร 7 ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
08:30-16:30 น.
RA 2.pdf
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
workstation.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศศูนย์ออสเตรเลียศึกษา


ไม่ระบุเวลา
Annoucement.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 9.doc
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 10.doc
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce50_resultadmin.html
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้มูลสัตว์ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการทำนาข้าว

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์
08:00-17:00 น.
การใช้มูลสัตว์ในกาiเพิ่มผลผลิตการทำนาข้าว.doc
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_02_21_inform02.pdf
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์1 อัตรา


08:30-16:30 น.
Sci for KU web.pdf
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์1 อัตรา


08:30-16:30 น.
Sci for KU web.pdf
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ปฏิทินการรับนิสิตป.ตรีภาคพิเศษคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2550


ไม่ระบุเวลา
cld-1.doc
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 07 มีนาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรีดอัดผ้ากาว


ไม่ระบุเวลา
bid073.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคี


ไม่ระบุเวลา
http://www.ku.ac.th/kunews/paparksamakee50.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ สังกัดดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_02_22_inform01.pdf
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2550
“วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครั้งที่ 5

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.co-op.psd.ku.ac.th/meeting.php
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Aerdi.doc
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรีภาคพิเศษ ปี 2550 หลายสาขา


ไม่ระบุเวลา
cld.doc
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
วันตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงานต่างๆ ประจำปี 2550

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=137
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาเครื่องเสปกโตรโฟโตมิเตอร์

คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
bid074.pdf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
ผลการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักบริการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
result_apCPC50.pdf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
ap_cpc250.pdf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป


08:00-16:30 น.
http://ku-iged.project.ku.ac.th/summana/index.htm
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 14 คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 14 คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2549
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 14 คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 14


ไม่ระบุเวลา
www.grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (เงินเดือน 9,540 บาท)


08:30-16:30 น.
Admin Aero.pdf
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน เรียกสำรองเพิ่มเติม โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/agri_newstudy50.html
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
เชิญชวนสมาชิกส่งผลงานการออกแบบปกสมุดคู่ฝาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
ไม่ระบุเวลา
010350.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
admission-1.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
admission-2.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร (สำหรับวิศวกรอาชีพระดับบริหาร) ภาคพิเศษ (PE) รุ่นที่ 4

0409
08:30-16:30 น.

วันที่ 00 พ.ศ. 543
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โทสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

ชั้น 10
08:00-22:00 น.
webspecial2550.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.โทสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ

ชั้น 10
08:00-22:00 น.
webspecial2550.doc
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักวิชาการพัสดุ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work297.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรีภาคพิเศษ ในปีการศึกษา 2550 หลายสาขา


ไม่ระบุเวลา
cld.doc
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศสรรหาผู้ดำเนินโครงการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ปี 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Nrct/Year_50/05/05.html
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในงาน


ไม่ระบุเวลา
ResExpo2007.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/res_02-02-2550.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2550

คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
ann_quota07.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา + นักการภารโรง 1 อัตรา


08:30-16:30 น.
admin+caretaker.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาลงดให้บริการตรวจรักษา ทันตกรรมและกายภาพบำบัด ในวันที่14-16 มีนาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 06:00-16:30 น.

สถานพยาบาล มก.
08:00-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=138
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
first Semester 1-2007 Admission.doc
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2550/08-technic/08_technic.html
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
apply.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบรรณารักษ์

ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
09:00-15:00 น.
librarian.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักเอกสารสารสนเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
09:00-15:30 น.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรม

ณ ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
08:00-17:00 น.
ANRDCKPS.49-50.doc
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 30 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 11.doc
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
job2550_4.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา

ห้องธุรการ ภาควิชาการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
edu_07_03_2007_01.swf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
08:30-16:30 น.
ประกาศคณะเกษตรตำแหน่งอาจารย์.doc
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาเครื่องเรียงกระดาษไฟฟ้าอัตโนมัติ

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
paper.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบควบคุมอุณหภูมิสำหรับเลี้ยงเซลล์ จำนวน 1 ตู้

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 12.doc
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2550
ผู้ที่ทำลงทะเบียนตรวจสุขภาพบุคลากรมก. และได้เลือกตรวจอุจจาระ สามารถมารับที่เก็บอุจจาระ ณ ฝ่ายบริหาร สถานพยาบาล ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 12 13 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=139
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 13.doc
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-03-23-inform01.pdf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-15:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/app05_50.pdf
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา (รอบ 2)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-15:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/app06_50.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-15:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/app07_50.pdf
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรีภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
cld-7.doc
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ห้อง 3-113 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
person.pdf
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2550
ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเคมีชั้นปีที่4

ห้อง 202 ภาควิชาเคมี
08:30-17:00 น.

วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
ผ้าป่าสามัคคี

วัดดอนเปร็ง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก
08:00-17:00 น.

วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิต ณ National Cheng Kung University (NCKU) International Student Program ประเทศไต้หวัน


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newstudy/InterProgramTaiwan.pdf
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลสอบ


ไม่ระบุเวลา
announce50.pdf
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
brochur T1-50.pdf
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ
ไม่ระบุเวลา
psd.pdf
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 14.doc
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/agri_12_03_2550.pdf
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550 (รอบ 2)

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=177
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-03-12-inform01.pdf
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-03-12-inform02.pdf
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=178
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=179
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญาเอก ภาคพิเศษ (รอบ 2)

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=176
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีสาธารณะเรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม : ว่าด้วยชุมชน เกษตรกรรม และเศรษฐกิจพอเพียง”

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newstraining/PlublicProject.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปี่นเหวี่ยงตกตะกอนเลือดชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง


08:30-16:30 น.
a01.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 10 ตัว


08:30-16:30 น.
a02.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 10 กล้อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 15.doc
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลสมัครงาน

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-18:30 น.
2550-03-13-inform01.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการสมาคมฯ

สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
IMG(2).jpg
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัคร โครงการปริญญาโทการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 ชั้น 4
ไม่ระบุเวลา
http://aitm.agro.ku.ac.th
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2550
Workshop on Advanced Protein Modeling & Protein Drug Design

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://biochem.sci.ku.ac.th/bioinformatics
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัยโปรตีนครั้งที่ 1 “the 1st Protein Forum: Focusing on Modeling, Structure, and Function”

ห้องประชุมยงยุทธ เจียมไขยศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://biochem.sci.ku.ac.th/proteinforum
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปั่นแยกสาร


ไม่ระบุเวลา
bid076.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไม่ระบุเวลา
suphan.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุดกำแพงแสน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการพัสดุ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work297.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.kps.ku.ac.th/News/Apply_for/doc006.pdf
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์ฯ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์

สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job_PR.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

ณ ห้อง EC 113 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ (บางเขน)
09:00-16:00 น.
A.piroj Coop.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

ห้อง EC 113 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
09:00-16:00 น.
A.piroj Coop.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ

ภาควิชาเภสัชวิทยา อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
doc1.pdf
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
Suphan.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak1.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
person.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2550 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสุดท้าย (เพิ่มเติม)


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-50spku-4.html
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อส่วนบันทึกข้อมูล (chart recorder) จำนวน 1 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 16.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) จำนวน 1 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 17.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2550
สถานีวิจัยกาญจนบุรีจัดฝึกอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากไผ่

สถานีวิจัยกาญจนบุรี ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
08:30-16:30 น.
Aerdi (3).pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
application_form.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2550
ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2550/07-admin/admin.htm
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
ฟรีสัมมนา เรื่อง “ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์สดเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป”


09:00-15:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศกรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา โทร.0-2942-8555 ต่อ 1107,1154


08:30-16:30 น.
Account.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543
เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเบื้องต้นเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://clgc.rdi.ku.ac.th
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2550
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯ จัดฝึกอบรม เรื่องเทคนิคด้านชีวโมเลกุลเบื้องต้นเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลลินทรีย์

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-16:30 น.

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

ห้องบุหงาส่าหรี ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
10:00-12:00 น.

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ห้อง 226 ชั้น 2 ศร.1
ไม่ระบุเวลา
employee2.pdf
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำแพงแสน ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการพัสดุ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work301.pdf
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำแพงแสน ขยายเวลารับสมัครบรรณารักษ์ และนักวิชาการพัสดุ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร


08:30-16:30 น.
Untitled-1.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2550
สอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 12,000 ปก

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
Graduate.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ

ห้องฝ่ายจัดซื้อ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
08:30-16:30 น.
apply 18.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 19.doc
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 เมษายน พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2550/09-adaptive/adaptive.htm
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้เงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินของหน่วยราชการ

สำนัก คณะ สถาบัน
ไม่ระบุเวลา
finance581.pdf
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
การคำนวณ Energy Requirement ในสัตว์ป่วย, Update โปรแกรมวัคซีนในสุนัขและแมว


14:00-16:00 น.
Untitled-1.pdf
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จัดการบรรยายพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
CE_Ultrasound1.ppt
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบรรณารักษ์ (ป.โท)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
ไม่ระบุเวลา
librarian.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
เปิดอบรมดนตรีไทยภาคฤดูร้อน


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
Urgently requires : English Language Intructors

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://human.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/16.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/17.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 30 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 20.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาโครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
interview.doc
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
http://www.registrar.ku.ac.th/
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=170
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_03_28_inform03.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2550
เปิดให้มีการยื่นข้อเสนอสิทธิ์ประโยชน์เช้าพื่นที่ประกอบกิจการ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_03_28_inform01.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_03_28_inform02.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครงานจำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_03_28_inform03.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
interview-2.doc
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ไม่ระบุเวลา
suphan.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคณบดีคณะประมง

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
08:30-16:30 น.
JARUWAN.doc
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งวิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
job.doc
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2550
จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุย จำนวน 7 รายการ

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance605.pdf
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAS สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย" รุ่นที่ 4

ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
sas4.html
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2550
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง อาจารย์


11:00-16:30 น.
src_apply.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศขายทอดตลาดอาคารไม้ชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:30-16:30 น.
pragard.PDF
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลสมัครงาน ศูน์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
2550_03_30_inform01.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2550
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_03_30_inform01.pdf
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
เปิดรับสมัครตรงภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครอาจารย์

สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งวิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
JOBT.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
a.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2548
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak2.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
a.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ ปี 50

สำนักงานโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ อก. 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
ais.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
ไม่ระบุเวลา
work.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 21.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 22.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 23.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 24.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 25.doc
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มก.

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-14:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=171
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2550

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครงาน ศูน์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_04_03_inform01.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
การประชุมวิชาการศูนย์นวัตกรรมทางเคมีฯ ครั้งที่ 5 (PERCH-CIC Congress V)

โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ไม่ระบุเวลา
poster_perch50.jpg
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเลขานุการผู้เชี่ยวชาญศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ฝรั่งเศส(DORAS Center)


ไม่ระบุเวลา
Doras.doc
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดจำหน่ายใบสมัคร ป.ตรีภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ที่ อาคาร อก.3 ชั้น 1


ไม่ระบุเวลา
ais.pdf
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเสรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
EC_require_lecturer_290350.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักพิมพ์มก. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง

ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
ไม่ระบุเวลา
kup.DOC
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รับสมัครสอบตรง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.flas.ku.ac.th/
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550 โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ (XL03)

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/50/08.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
การประชุมวิชาการประเพณี มหิดล-ธรรมศาสตร์-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑ เรื่อง “ความมั่นคงแห่งแผ่นดินบนสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง”


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/vichakran-mahidol.html
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศการสรรหาหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร และหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/News/newspr/pr_04-04-2550.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
officer_cpcapp50.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้


ไม่ระบุเวลา
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/app07_50.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา


08:30-16:30 น.
Driver.pdf
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น

ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
09:00-16:30 น.
Basic GIS for Beginners.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสุนัข (ส่งสุนัขเข้าฝึก)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://vettech.vet.ku.ac.th/basic_obedience/basic_obedience.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/edu_05-04-2550.pdf
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=140
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดจำหน่ายใบสมัคร ป.ตรีภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ที่ อาคาร อก.3 ชั้น 1

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบนประกาศให้ทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/04/04.html
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักงานทรัพย์สิน เปิดให้มีการยื่นขอเสนอสิทธิประโยชน์ในการเช่าพื้นที่อาคารในความปกครองดูแลของ มก. เพื่อประกอบกิจการล้างรถยนต์

สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา
08:30-16:30 น.
asset_car.jpg
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ ถึง 30 เมษายน 2550

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
PD_MSS.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
แจ้งวันปิดรับสมัครโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น1 ห้องโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์

งานบหริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย มก.
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/935/A4hOS.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศศูนย์วิจัยเศรษฐสาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-05-16-inform01.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอกสาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ)

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
edu_10_04_2007_01.pdf
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
งานวิจัยสภาวะแวดล้อม ให้บริการตรวจสอบสารกำจัดแมลงในผลผลิตทางการเกษตร

งานวิจัยสภาวะแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ไม่ระบุเวลา
GT.pdf
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2550
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0-2940-6155


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครงาน 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_04_11_inform01.pdf
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราว)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

สำนักหอสมุด มก.
08:30-16:30 น.
11-4-50.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ


09:00-16:00 น.
edu_12_04_2007_01.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ


08:00-13:00 น.
edu_12_04_2007_02.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ


08:30-17:00 น.
edu_12_04_2007_04.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ


09:00-16:00 น.
edu_12_04_2007_06.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะทางการบริหารการศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ


09:00-12:00 น.
edu_12_04_2007_05.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ


08:30-16:30 น.
edu_12_04_2007_03.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน และ เจ้าหน้าที่ธุรการ ถึง 30 เมษายน 2550

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
08:30-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=141
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
กองกิจการนิสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค


08:30-16:30 น.
saku-job50.bmp
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปริญญาโทและปริญญาเอก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ก 2306 ชั้น 3 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ห้อง ก 2306 ชั้น 3 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/edu_05-04-2550_UP.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ


09:00-16:00 น.
edu_12_04_2007_07.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1 (ตรงข้ามโรงอาหารกลาง 2)
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2550
ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ห้อง 1-105 งานนโยบายและแผน
08:30-16:30 น.

วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
adver2_2005.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร


ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/trainnews/train120.ppt
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ento_pr-18-05-2
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การสัมมนาเรื่อง

คณะวนศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550
Web Programmer/Developer


08:30-16:30 น.
central.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย ของนิสิตปริญญาโท ภาควิชาอาชีวศึกษา

ภาควิชาอาชีวศึกษา
09:00-16:00 น.
edu_20_04_2007_01.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สำนักทะเบียนและประมวลผล
09:00-12:00 น.
employee3.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศ สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาข้าราชการ กองกลาง มก.
08:30-16:30 น.
employee_spa.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด รับสมัครผู้ประสานงานฐานข้อมูล Scopus

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/html/download/scopus.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
2550_04_20_inform01.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
การสัมมนาวิชาการโรคไข้หวัดนก

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply 26.doc
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1 (ตรงข้ามโรงอาหารกลาง 2)
ไม่ระบุเวลา
poster.jpg
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำช่วยงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
job_accreditation.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2550
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550 (รอบ 2)

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=174
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2550
เกษตร มินิ เอ็มบีเอ รับสมัครอบรม รุ่นที่ 39(2 มิถุนายน - 29 กันยายน 2550)


ไม่ระบุเวลา
http://minimba.bus.ku.ac.th
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อจอรับภาพพร้อมติดตั้งจำนวน 18 จอ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_04_23_inform01.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ และสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-00:00 น.
PPT.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือตารางเรียน ภาคต้น ปี50

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-14:30 น.
course.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ห้องประชุม สนามฮอกกี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
aa.doc
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์เครือข่าย 3 รายการ

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance616.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 1-202 ตึก 1 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:00 น.
edu_sp_24_04_2007_01.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 1-205 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-12:00 น.
edu_sp_24_04_2007_02.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ

ห้อง 3-123 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-12:00 น.
edu_sp_24_04_2007_03.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1 (ตรงข้ามโรงอาหารกลาง 2)
ไม่ระบุเวลา
http://www.agro.ku.ac.th
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2550/11-adap/adaptive.htm
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ห้องประชุมสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
08:30-16:30 น.
Aerdi.jpg
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
Kasetsart University and Louisiana State University AgCenter Intern Program (*APPLY IMMEDIATELY*)


08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/eng/news/news_system.php?id=13
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/dis_24-04-2550.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 30 ปี

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:30-16:30 น.
http://www.lib.ku.ac.th/html/download/work.html
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
pragard.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ระบบฐานข้อมูลปัญหาพิเศษนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/db_special_problem.html
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
aplctn072.pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัครนักวิชาการพัสดุ


ไม่ระบุเวลา
aplctn071b.pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครอาจารย์ประจำ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน


08:30-16:30 น.

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ห้อง 1-103 สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-15:00 น.
edu_26_04_2007_01.pdf
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
aplctn073.pdf
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
การสัมมนาวิชาการโรคไข้หวัดนก


ไม่ระบุเวลา
apply 27.doc
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ กำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปี 2550


ไม่ระบุเวลา
http://eng.kps.ku.ac.th/
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=180
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=181
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=182
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 29 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2550

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://cac.ku.ac.th/
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2550

ศูนย์บัณฑิตย์ศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=183
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 28.doc
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 29.doc
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 30.doc
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.eto.ku.ac.th/trbk/personal/print_14.pdf
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร “Adobe Indesign CS2 & Adobe InCopy CS2 Training”

ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.eto.ku.ac.th/trbk/personal/Indesign.pdf
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_05_01_inform01.pdf
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
:: อาจารย์สาขาชีวเคมี :: รับสมัคร 1 ตำแหน่ง ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.flas.ku.ac.th/file_data/work_biochem_180507.doc
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
iup001.doc
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Picture (1).jpg
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน วันนี้ ถึง 16 พ.ค. 50


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด มก. กำแพงแสน ประกาศรายชื่อเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
jobproduct.doc
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/06/06.html
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

ฝ่ายบริหารและธุรการ
09:00-16:00 น.
employee4.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-09:30 น.
2550_05_02_inform01.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

สำนักหอสมุด
08:30-18:30 น.
employee1.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งบรรณารักษ์

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:30-18:30 น.
employee2.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:30-18:30 น.
employee3.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


08:30-16:30 น.

วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 00 พ.ศ. 543
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ทดแทนอัตราเลขที่ 3776 จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 31.doc
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=142
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ทดแทนอัตราเลขที่ 3776 จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 31.doc
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
การอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและการบริหารจัดการฟาร์มสุกรเชิงธุรกิจ ขยายเวลารับสมัคร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/trainnews/train120-1.doc
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยวิธีที่ไม่ทำลายเพื่อการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
nir_2.pdf
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
computer550.pdf
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน.

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1 (ตรงข้ามโรงอาหารกลาง 2)
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ และสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PR.pdf
วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง

โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
new_janitor.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์หนังสือ มก.รับสมัครพนักงานขาย 1 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
Job080507.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาโครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต และเครื่องกล


ไม่ระบุเวลา
iup-003-2.doc
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน)

บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/962/OrlO.pdf
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
iup-004.doc
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/22.pdf
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
an02.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 32.doc
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 33.doc
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รวม 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 34.doc
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
05-05-50-1.pdf
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
05-05-50-2.pdf
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปั่นตกตะกอน


ไม่ระบุเวลา
may11b.pdf
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Nrct/Year_50/07/07.html
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ จัดประมูลสุกรพันธุ์ดี ที่ผ่านการทดสอบพันธุ์ของศูนย์วิจัยสุกรฯ ครั้งที่ 27


09:30-16:30 น.
Pig_auction27.pdf
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิต ป.ตรี ภาคพิเศษ 240 คน 12-14-15-16 พ.ค. 50


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขอให้นิสิตใหม่ที่รับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2550 ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เตรียมเอกสารการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พค.

ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/admis-14-05-2550.pdf
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cpc.ku.ac.th/news/50_may/ocs14may05.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ)

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD_49.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกโดยตรง รอบที่ 2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.flas.ku.ac.th/
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาการศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_15_05_2007_01.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_05_15_inform01.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาแบบยื่นข้อเสนอสิทธิประโยชน์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_05_14_inform01.pdf
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://compsy.soc.ku.ac.th
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ขอให้จัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Nrct/Year_50/08/80.html
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)เปิดรับสมัครนิสิตโดยการรับตรง ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
INNOVA SOFTWARE CO., LTD

Innova Software Co., Ltd
ไม่ระบุเวลา
Qualification Consultant.doc
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สัมมนาวิชาการ เรื่อง "การควบคุมมาตรฐานคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีที่ไม่ทำลาย เพื่อการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก"

โรงแรมมารวยการ์เดนท์
08:00-17:00 น.
nir_2.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ชั้น 3 กองกิจการนิสิต ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน
08:30-16:00 น.
new.doc
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
16 พ.ค. 50 คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ วันสุดท้าย


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์


ไม่ระบุเวลา
pragard_pr.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
a01.doc
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สนง.เลขาฯ คณะเกษตร บางเขน


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/home06.html
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สนง.เลขาฯ คณะเกษตร บางเขน


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/home06.html
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2550

กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-16:30 น.
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเข
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work310.pdf
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายอัตรา

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
08:30-16:30 น.
http://www.rid.go.th/job/land150550.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
25 พ.ค. 50 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการพัฒนาผู้บริหารเกษตร มินิ เอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ เปิดอบรมรุ่นที่ 39


ไม่ระบุเวลา
http://mininmba.bus.ku.ac.th
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครเพิ่ม


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-15:30 น.
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work312.html
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-05-22-inform02.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับนักวิจัยประจำโครงการ เต็มเวลา

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-05-22-inform03.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เครื่อง

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance635.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7รายการ

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance636.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนิสิตปริญญาเอก ทุนโครงการกาญจนาภิเษก(คปก.-สสว)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 35.doc
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนิสิตปริญญาเอก ทุนโครงการกาญจนาภิเษก(คปก.-สสว)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานฯ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น.

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
appky 37.doc
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 49 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD_49.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=185
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 38.doc
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตเพื่อความเป็นสากล หลักสูตรการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตการทำงานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิต รุ่นที่ 4 วันที่ 11-16 สิงหาคม 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/job-index.html
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดฝึกอบรม การปลูกและการดูแลรักษาไม้ดอกหอมฯ

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกทดลอง
08:30-16:30 น.
โครงการฝึกอบรม _หลักการและเหตุผล_ ปี 50.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
อบรมหลักสูตร "อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" รุ่นที่ 21

ห้องปฏิบัติการอัญมณี ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
ไม่ระบุเวลา
jewellery21-1.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Aerdi.doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ฝึกอบรม GIS WORKSHOP

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร (วิทยาเขตบางเขน)
09:00-16:00 น.
Application Form.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2550
สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 49

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
09:00-17:00 น.
application_form.pdf
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-05-25-inform01.pdf
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-05-25-inform01.pdf
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาเคมี สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ


09:00-12:00 น.
scan.pdf
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับบสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่าย Accreditation การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญอาจารย์และนิสิตมก.ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมส่งข้อเสนอโครงงานเพื่อขอรับทุนIRPUS รอบที่ 2

สำนักงานโครงการ IRPUS สาขา 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี ชั้น 5 ห้อง 519 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาโรคพืช

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/dis_30-05-2550.
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ภาพกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ กลุ่มที่ 1-3 วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-
ไม่ระบุเวลา
30may50.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

อาคารวิทยบริการ ห้อง 506 ชั้น 5
ไม่ระบุเวลา
scan01.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/worknews/work316.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร Mini JAVA รุ่นที่ 5 และ JAVA Web Pro


08:30-16:30 น.
JAVA for web KU.ppt
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
อบรมเชิงปฏิบัติรเรื่อง "การสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน"

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
application form14.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประยุกต์ใช้สารสกัดและน้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์"

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.
08:30-16:30 น.
application advance2.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

ห้อง 1-106 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
10:00-12:00 น.
edu_04_06_2007_01.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550
การประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/07/index.html
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply01.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/12_information_computer.html
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 3

ณ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
09:00-16:00 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/index3rd.htm
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 3

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
09:00-16:00 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/index3rd.htm
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฉายสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 39.doc
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลสมัครงานคณะเกษตร


ไม่ระบุเวลา
annce071.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/home06.html
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 40.doc
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 41.doc
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 42.doc
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 43.doc
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ento-05-06-2550
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในอุทยาน”

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด
10:00-12:00 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/Piboon.htm
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมส่งผลงานและชมนิทรรศการภาพวาด “สลัดสี สลักเส้น เป็นดอกไม้ให้แม่”

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด
ไม่ระบุเวลา
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/flowerformoms.htm
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/scholar-index.html
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่อง

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance648.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง LCD จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance649.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance650.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 9 ประเภทสาขาขาดแคลน (อุตสาหกรรมเกษตร)

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PhDStudy_sarote.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:30-16:30 น.
8650.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ.pdf
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Doc1.doc
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON 2008)

Sofitel Central Plaza Bangkok,Thailand
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายบฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรม

ฝ่ายบฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.kps.ku.ac.th
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะเกษตร

อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญโท

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.6.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักการกีฬา รับสมัครนิสิตทุนการศึกษาประเภททำงาน 3 กลุ่ม

อาคารสำนักการกีฬา ชั้น 1
08:30-16:00 น.
KU fitness job.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 15 มิย 50 16.30-18.00น. ณ ศร 3-203

ศร.3 ห้อง 203
16:30-18:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=143
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษด้าน Food Hydrocolloid

ห้อง อก 315 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชั้น 3
09:30-11:00 น.
special lecture hydrocolloid-June14.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นทางเภสัชกรรม 16 กค 50 16.30-17.45น. ณ สถานพยาบาล

ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
16:30-18:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=144
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
กำหนดวันสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/fund-int-50.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 ตำแหน่งและลูกจ้างชั่วคราว1ตำแหน่ง

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-00:00 น.
vacancy_BIOT.PDF
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสนจำนวน 1 อัตรา

คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/dis_13-06-50.pd
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา
ไม่ระบุเวลา
edu_13_06_2007_01.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
iup-00.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรรับสมัคร อาจารย์ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_TTS.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลับจำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-06-13-inform01.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างช่วคราวจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-06-13-inform02.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลับจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-06-13-inform03.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://wwwcenter2.eng.kps.ku.ac.th/news/job/2550/teacherO
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
การบริการวิชาการโครงการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ม
ไม่ระบุเวลา
http://www.kapi.ku.ac.th/news/herb/herb001.htm
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550
เปิดสอบราคาการจัดบริการบันทึกภาพผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2550 มก.


08:30-10:00 น.
takephotobundit50.doc
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก.

คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
edu_15_06_2007_01.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สาขาวิชาฟิสิกส์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ถึง 15 เมษายน พ.ศ. 2545
รับสมัครนิสิตใหม่


09:00-17:00 น.

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2545
โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCE เปิดรับสมัครนิสิตใหม่รุ่นที่ 6

ศูนย์บัณฑิตศึกษาประจำคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Doc2.doc
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุเวลา
recr Fluent.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องสัมมนาและห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance662.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 44.doc
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 45.doc
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
adminstaff.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักการกีฬา มก.

ชั้น 2 สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
job.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหงานตัวไป และ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/993/AeHW.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
accountstaff.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
09:00-15:00 น.
library.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 47.doc
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
09:00-16:30 น.
employee.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/09/09.html
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 ตำแหน่ง 15 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news.html
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
vacant_BIOT.PDF
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
edu_22_06_2007_01.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply_name.doc
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.6.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และเทคโนโลยีกริดขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (201) ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
การฝึกอบรมการใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์2.ppt
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครนิสิตและบุคคล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
Finland October-2007-Announce.pdf
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job 3.pdf
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
Application for Temporary Employee Contract positions for Foreign instructors

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ จัดหาผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร

อาคาร 1
08:30-16:30 น.
edu_28_06_2007_01.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครนักวิจัยจำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ

ศุนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_06_28_inform01.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
08:00-16:30 น.
employ1.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:30-16:30 น.
employ2.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:30-16:30 น.
employ3.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ปี 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/10/10.html
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดจำหน่ายเสื้อผ้าส่งออก


ไม่ระบุเวลา
Handout.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง


ไม่ระบุเวลา
http://www.ku.ac.th/kunews/news50/rdi_announce50_15.html
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบตำแน่งนายช่างไฟฟ้า รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_06_29_inform01.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา
study_mba50.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรขยายเวลารับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audiostaff2.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรขยายเวลารับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audiostaff2.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
comstaff2.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 85 รายการ

ห้องเก็บพัสดุ ชั้นลอย อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดูดควัน จำนวน 6 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.pdf
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร JAVA สนใจโทร. 0-2942-8555 ต่อ 1101, 1148

คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.
Mini5+WebPro9 14 Jul 07.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Computer.doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์ชนบทศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย 1 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce15_rsu.html
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce16_analysis.html
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
aerdi.doc
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์


08:30-16:30 น.
src_apply.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและปฎิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)


ไม่ระบุเวลา
iup-001.doc
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-07-03-inform01.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครนักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-07-03-inform02.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Sci.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
BOOK for U. 2007 งานแสดงหนังสือระดับอุดมศึกษา

ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:00-19:00 น.
BOOK FOR U_Chula.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรม หลักการผลิตอาหารสัตว์ รุ่นที่ 43

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
08:30-17:30 น.
AnimalNutritionTraining2550.pdf
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_announce50_14_computer.html
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารโค รุ่นที่ 28

ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
08:00-17:30 น.
AnimalNutritionTraining2550.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตปริญญาโท

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
08:30-20:30 น.

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตปริญญาโท

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
08:30-20:00 น.
MCE 1.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
ไม่ระบุเวลา
ku.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ขอขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:00 น.
Doc1.doc
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://vettech.vet.ku.ac.th/announce/an220650.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
CSC.KU.adver3_2550.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_07_09_inform01.pdf
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
oh_requ1.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_09_07_2007_01.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
08:30-16:30 น.

วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วม


09:00-16:30 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
accntann.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
adminann.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2550
สาขาพัฒนาสังคมเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/27.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักประกันคุณภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


ไม่ระบุเวลา
application_50.doc
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/28.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/29.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/30.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/31.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริการการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (ศูนย์ภาษา) คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/32.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/33.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Sci.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร อาจารย์ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_FST.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550
UNIVERSITY MUSIC CHALLENGE 2007 @ CENTRAL PLAZA BANGNA

เซ็นทรัล บางนา
ไม่ระบุเวลา
UNIVERSITY MUSIC CHALLENGE 2007.doc
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
kapi_post.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
ทุนวิจัย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 3.doc
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 4.doc
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 5.doc
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างอิเลคทรอนิคส์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 6.pdf
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550
Foreign Teachers needed โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เปิดรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ

Satit Kaset IP, Kasetsart University Laboratory School, International Program
ไม่ระบุเวลา
Foreign Teacher recruitment - 2007.doc
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ คณะวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
03Device.pdf
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครคณบดีคณะสังคมศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด สอบข้อเขียน

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
08:30-24:00 น.
employee2.PDF
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ปรกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างไฟฟ้า

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_07_13_inform01.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการบรรจุเข้าทำงานจำนวน 2 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_08_08_inform02.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_07_16_inform02.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.6.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
2550_08_07_inform01.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาควิชาพลศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_16_07_2007_01.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่ง อาจารย์


08:30-18:00 น.

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ

ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา (ธนาคารกรงศรีฯ)
08:30-16:30 น.
MS.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ

ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา
08:30-16:30 น.
Ph_D.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย


08:00-16:30 น.
ku1.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
comapp.pdf
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audioapp.pdf
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบ วิชา 417111 หมู่ 300 และ 301


ไม่ระบุเวลา
exam1.doc
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สำนักการกีฬา

สำนักการกีฬา และตึกมัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
namejobs.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2550
การจัดการระบบการผลิตและระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
09:00-16:00 น.
Brochure 1 ปรับแก้แล้ว.doc
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
employee.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ และสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
pragard.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
http://www.cpc.ku.ac.th/news/50_july/ocs_com_19july07.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_DD.pdf
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญชวนเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานบริการวิชาการการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetfair51/index2.htm
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_07_20_inform01.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลเรื่องรับสมัครงานจำนวน 3 เรื่อง

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_07_20_inform02.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
การเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550


ไม่ระบุเวลา
http://asset.ku.ac.th/doc/%E3%BA%BB%C5%D4%C7%BB%C3%D4%AD%AD%D2%BA%D1%B5%C3.pdf
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประกาศรับสมัครทุนThe JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2551 (JFY 2008)


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/12/12.html
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงสำนักงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

งานพัสดุ กองคลัง
ไม่ระบุเวลา
finance683.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/13/13.html
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Aerdi.doc
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 7.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 8.doc
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/pkkru.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
Job.doc
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 704 อาคารวิจัยและพัฒนา มก.
ไม่ระบุเวลา
job-business.doc
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/announce_job18_analysis.html
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ห้องประชุม 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ento_24-07-2550.pdf
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_24-07-2550.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Doc1.doc
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้นำเสนอการประกอบการร้านอาหาร

คณะศึกษาศาสตร์
13:30-16:30 น.
edu_24_07_2007_01.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มก. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต ศึกษา สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม


ไม่ระบุเวลา
http://www.arch.ku.ac.th/MUEP/MUEP-01.doc
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/panitnavee.html
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy6.1.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน จัดการฝึกอบรม แก่ผู้ผลิต เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตร

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
LOJIDTIT.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
08:00-24:00 น.
kulib1.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้(เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
08:00-24:00 น.
employee2.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 9.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
annce_exec.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
annce_audio.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
annce_com.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
annce_acc.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
08:30-16:30 น.
Job.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำเนา พระโอวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/king-spku/
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสนทัศนูปกรณ์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_08_01_inform01.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาสณ์ ตำแหน่งช่างเทคนิค


08:30-16:30 น.
2550_08_01_inform02.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมพิธีเปิด และชมนิทรรศการภาพวาด “สลัดสี สลักเส้น เป็นดอกไม้ให้แม่” พร้อมร่วมให้คะแนนภาพโดนใจ วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2550

ชั้น 3 ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/Webpage/page/flowerformoms2.htm
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารในคณะศึกษาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
edu_02_08_2007_01.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548
โครงการพิเศษ วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) คณะเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/nisit3.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2/2550)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
08:30-16:30 น.
scan0004.jpg
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
09:30-15:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=149
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมสัมมนาวันพบแหล่งทุนวิจัย


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/16/index.html
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ Effective Manuscript Writing for International Journal Submission ”


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/15/15.html
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-51spku-1.html
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
09:00-15:30 น.
Doc1.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. ขอเชิญนิสิตเข้าอบรมความรู้ทางทันตกรรม 22สค50 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สถานพยาบาล

ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
16:00-17:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=150
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
close.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย 3 อัตรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:30-17:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/app08_50.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง The high level expression of protein in Baculovirus system: A tool for avian influenza control

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มก. บางเขน
14:00-16:00 น.

วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย 3 อัตรา


09:30-17:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/app08_50.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ento_07-08-2550.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยฯจัดอบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 26

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม
08:00-17:00 น.
ส่งประชาสัมพันธ์รุ่น26.1.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนาธรรมศึกษาราชนครินทร์ (ศร. 2)
08:30-16:30 น.
as.doc
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง


08:30-00:00 น.
four.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
08:30-20:30 น.
MCE 6.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 23 สค 2550 10.00-14.00 ณ โถงจัดเลี้ยงอาคารสารนิเทศ50ปี

โถงจัดเลี้ยง อาคารสารนิเทศ50ปี
10:00-14:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=151
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
EC_lecturer_060850.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (กำแพงแสน)

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1042/NKhe.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

งานธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 704 ชั้น 7 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ไม่ระบุเวลา
jobSPS.doc
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ

สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
kusp.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2550
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กลาง เปิดการอบรมทางวิชาการการอ่านผลใบสอบเทียบและการเลือกห้องปฏิบัติการสอบเทียบ


ไม่ระบุเวลา
leaf_test.doc
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กลาง เปิดการอบรมทางวิชาการเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง (การแยก การเลี้ยง และการรวมโปรโตพลาสต์)


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/17/tissue.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กลาง เปิดการอบรมทางวิชาการเรื่อง การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรค โดยเทคโนโลยีชีวภาพ


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/17/orchid.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_PD.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_TTS.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_AIT.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105 ในคลินิกนอกเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
announce7105.doc
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานเงิรารายได้ 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_08_09_inform01.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์


08:30-16:30 น.
http://grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกรณ์ฯ


08:30-21:00 น.
http://master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Job1.doc
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศอาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
NisitVited.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2550 เรื่อง


ไม่ระบุเวลา
Project_Seminar.doc
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สัมมนา หัวข้อ “ Free In-House seminar with Hyatt ”


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตราตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานกิจการนิสิต) คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secret_09-08-2550.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศปาล์มน้ำมันฯ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

ห้องประชุมภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/farm_10-08-2550.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550


08:30-16:30 น.
brochur T2-50 (both campus).doc
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secert_10-08-2550.pdf
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy6.1.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่รุ่นที่ 6


ไม่ระบุเวลา
formMCE6_250.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครงานพนักงามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550_08_14_inform01.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 2


ไม่ระบุเวลา
testfood2550.doc
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาธุรกิจเกษตร) สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secret_15-08-2550.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_PD.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 10.pdf
วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2543 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)


08:30-20:30 น.
ใบสมัคร.pub
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 15 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ทั้งวิทยาเขตบางเขน และนอกวิทยาเขต

อาคาร 13 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.
brochur T2-50 (both campus).doc
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)


ไม่ระบุเวลา
MCE 6.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนสวน

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
JobAug.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ มีพลับหวานกรอบ และผักสด สด มาจัดจำหน่าย

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
12:00-16:30 น.

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดซื้อฮาร์ดดิสก์ จำนวน 40 ชุด


10:00-16:30 น.
Harddisk 40.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2550/20-office/index.htm
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2550
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_2550/21-pernament/index.htm
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
09:00-16:00 น.
PSIC to KU..doc
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการ RGJ Seminar Series

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
RGJ_Seminar_Series_Food_Announcement.pdf
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job.pdf
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


ไม่ระบุเวลา
biotech_stf.pdf
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัครนักวิทยาศาสตร์ สาขา เคมีวิเคราะห์


ไม่ระบุเวลา
sci_stf.pdf
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรรับสมัคร นักวิชาการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
edu_stf.pdf
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad_3.pdf
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
09:00-15:30 น.
Doc1.doc
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 1.pdf
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
List.6.pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา
filedetailstudy2_.pdf
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลสมัครงานพนักงาน


ไม่ระบุเวลา
aug22.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job Application.pdf
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศขยายเวลายื่นซองข้อเสนอเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
2550-08-24-inform01.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญสั่งซื้อ และเลือกซื้อพลับสด ผักสด ราคาถูก จากสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ บริเวณหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

บริเวณด้านหน้าอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ (ตึกสถาบันวิจัย มก.) ตรงข้ามสำนักหอสมุด
08:30-16:30 น.

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2550
สัมมนาวิชาการ "ก้าวใหม่แห่งการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8
08:30-18:00 น.
seminar.doc
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/dis_2550-09-03.pdf
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา จนท.ธุรการ จนท.พัสดุ สอบสัมภาษณ์ 6 กย 2550

ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
09:00-15:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=155
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 2.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนาธรรมศึกษาราชนครินทร์ (ศร. 2)
ไม่ระบุเวลา
pr 28.doc
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secret_2550-08-28.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. งดให้บริการ ใน วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00-13.00 น.

สถานพยาบาล มก.
08:00-13:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=156
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 3.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย 2 ตำแหน่ง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุเวลา
job application.PDF
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news.html
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสโลแกนเพื่อใช้หรับผลิตภัณฑ์ KU Food


ไม่ระบุเวลา
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/gen/50/kufood/slogan.html
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 29 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2550

สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ไม่ระบุเวลา
http://cac.ku.ac.th/
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร อาจารย์ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ.pdf
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร อาจารย์ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ.pdf
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2550 จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2550

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form .2.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือ กตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
2550_08_30_inform01.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัตรบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 42 รายการ

ห้องเก็บพัสดุ ชั้นลอย อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 6.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
09:00-15:30 น.
Job.pdf
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 4.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไม่ระบุเวลา
PSIC to KU.2.doc
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2550
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
09:00-16:30 น.
PSIC to KU.2.doc
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 29 อัตรา (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad_3-1.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเลคทรอนิคส์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 5.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 8.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 7.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

คณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/bio_2550-09-03.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการทัวร์วัฒนธรรมสัญจร ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา


08:30-16:30 น.
pr.doc
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2550
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือตารางเรียน ภาคปลาย ปี2550

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
course.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์


09:00-17:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ-โสตศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audio.doc
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดคณะเกษตร กำแพงแสน 3 อัตรา

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secret_2550-09-04.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2550
งานวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
อาคาร Kasetsasrt ITSquare ทดลองเปิดให้บริการ 24 ชม.


ไม่ระบุเวลา
kistservice50.pdf
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

โครงการปริญญษตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-00:00 น.
EC_employee_290850.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

สำนักหอสมุด
08:30-24:00 น.
OpenHour.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2550
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ มีพลับหวานกรอบ และผักสด สด มาจัดจำหน่าย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:00 น.

วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สาขาการสอนคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรภาควิชาการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
TrainingGSP.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


08:30-16:30 น.
2550_09_06_inform01.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2550
เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา


08:30-16:30 น.
2550_09_20_infrom01.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน : จาก พ.ร.บ. สู่ครูผู้ปฏิบัติจริง

ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์
08:00-16:30 น.

วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว คณะเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


08:30-16:30 น.
2550_09_06_inform03.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์


08:30-16:30 น.
2550_09_20_infrom02.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงานจากวารสารเคหการเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secret_2550-09-07.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
list.6.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 9.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

ห้องประชุมสำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
kusport.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
งานแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทใหม่รุ่นที่ 6


08:30-20:30 น.
form_app51_special.doc
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สาขาวิชาการวางผังเมืองฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์เคมีวิเคราะห์


ไม่ระบุเวลา
chem.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


ไม่ระบุเวลา
bio.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
edu.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
หน้าB.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 10.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/soil_2550-09-12.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

สถานพยาบาล มก.
08:30-16:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=158
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 11.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 12.doc
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


09:00-16:30 น.
PSIC to KU.3.doc
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ ขยายระเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://sluse.ku.ac.th
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550


ไม่ระบุเวลา
http://sluse.ku.ac.th
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
http://cpeg.cpe.ku.ac.th
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audio.doc
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
การแข่งขัน กีฬาแบดมินตันบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply1.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนนักวิชากการเงินและบัญชีพนักงานราชการ

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
08:00-24:00 น.
Job2.doc
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
Second Semester 2-2007 Admission.doc
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
a.JPG
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย(บุคลากร).doc
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Data.doc
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_Academic Affair.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา + นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107, 1154


08:30-16:30 น.
admin+account IE.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้


ไม่ระบุเวลา
http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1075/y6mlN.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1076/wSWPPA.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 13.doc
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา


08:30-16:30 น.
2550_09_17_inform01.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
Foodscience.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิจัย


08:30-16:30 น.
2550_09_18_infrom01.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2550
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษาจัดบรรยายพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
Special Lecture-25Sep07.pdf
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2550
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad_4.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่น 14

อาคาร 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-17:00 น.
from 2551.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม 3
09:00-16:00 น.
Mix 3.doc
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 13.doc
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ_AIT.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อภาคต้น 2551


ไม่ระบุเวลา
ip-51.doc
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหารการเงิน (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นใหม่


ไม่ระบุเวลา
finance_newnisit50.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภาพข่าวพิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 วันที่ 6 กันยายน 2550


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2550
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี เป็นระยะเวลา 1 ปี


ไม่ระบุเวลา
cpcanounce_bye50.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_Interview_Academic Affair.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
job3.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/sci2.pdf
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเลขานุการศูนย์ 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.ifrpd.ku.ac.th/news/app/50/kufirst.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2551
Kasetsart International MBA Program (KIMBA) รับสมัครรุ่น 12

อาคารวิทยพัฒนา (ตึกธนาคารกรุงศรี) ชั้น 6
ไม่ระบุเวลา
http://kimba.ku.ac.th
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 18

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
ไม่ระบุเวลา
http://y-mba.bus.ku.ac.th
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์


08:30-16:30 น.
PR.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Foodsciece1.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมงานวันนักวิจัย มก. “ก้าวสู่ความเข้มแข็งทางการวิจัยด้วย IT”


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/19/index.html
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมสัมมนา การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/20/index.html
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

โครงการปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ : MCE
09:00-16:30 น.
MCE 6.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
http://www.cpc.ku.ac.th/news/job24sep07.pdf
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 15.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
2550_09_26_infrom01.pdf
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ


08:30-16:30 น.
2550_09_26_infrom02.pdf
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก


ไม่ระบุเวลา
intervw07.pdf
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/secret_2550-09-26.pdf
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/ento_2550-09-26.pdf
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สนง.เลขานุการคณะเกษตร กพส.
ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/bio_2550-09-26.pdf
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply 14.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 กันยายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2550

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD_49.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินประมาณ


08:30-16:30 น.
2550_09_28_infrom01.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/50/23.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Academic affairs staff.PDF
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ผลทดสอบทางภาษา ครั้งที่ 3/2550 วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/50/22.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2551

คณะมนุษยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://philos-reli.hum.ku.ac.th/inform_ma51/philos_ma51.h
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/39.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 09 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผล(พนักงานราชการ)นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
job3.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 6

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
publish.6.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่น 14

อาคาร 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์
08:30-17:00 น.
from 2551.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2550
ระดับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14

อาคาร 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์
08:30-17:00 น.
from 2551.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://www.ku.ac.th/kunews/news50/naetc.pdf
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2551

ห้องปฏิบัติการภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว อาคาร 2 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
09:00-16:00 น.
edu-30-01-2551-01.pdf
วันที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักพิมพ์มก. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง

ห้อง802 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ (บริเวณประตู 1)
ไม่ระบุเวลา
kup.DOC
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1076/wSWPPA.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ห้อง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา
08:00-16:30 น.
cai1.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1088/DN48.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครนักวิจัยประจำโครงการฯ


08:30-16:30 น.
PR2.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/40.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2550

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD 49.2.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแน่งอาจารย์ 2 อัตรา

ห้อง 100 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
08:30-16:30 น.
job.doc
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป International MBA Program คณะบริหารธุรกิจ

อาคารวิทยพัฒนา (ตึกธนาคารกรุงศรี) ชั้น 6 www.kimba.ku.ac.th
ไม่ระบุเวลา
job.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply15.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
08:00-16:30 น.
cai2.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply16.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107,1154


08:30-16:30 น.
Admin Chem.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานอาจารย์

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://ded.edu.kps.ku.ac.th/news-ded-3-10-50.html
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
กองแผนงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

กองแผนงาน อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7
09:00-15:00 น.
http://www.planning.ku.ac.th/files/urgent/Form_job_04_10_50.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
08:00-16:30 น.
cai3.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Science_Secretary.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Staff_PR.pdf
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 (ผู้จัดการโครงการฯ) 1 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
Job_Sluse.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply17.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply18.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply19.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply20.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
บัณฑิตวิทยาลัย มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1101/yWGIL.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
บัณฑิตวิทยาลัย มก. ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา

บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:30 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1100/IPmBZJ.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช เรื่อง เตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช


ไม่ระบุเวลา
http://www.kps.ku.ac.th/news/50/train08-10-50.doc
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 14


ไม่ระบุเวลา
http://indpsy.soc.ku.ac.th/
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักการกีฬารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
driver.pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมการอบรมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

ณ ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/event/webpage/painting4/
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้

ศูนย์บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ_AIT.pdf
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
security.pdf
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์


ไม่ระบุเวลา
http://www.sp.ku.ac.th/link/driver.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
jop.doc
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ หลายอัตรา


ไม่ระบุเวลา
job.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย


08:30-16:30 น.
file01.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
file02.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
set7.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
09:00-15:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=160
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร


08:00-22:30 น.

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ

ชั้น 1 (บริเวณลานจอดรถ) ด้านหน้าอาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
08:30-16:30 น.
apply21.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาเคมี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 อัตรา

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
job chem base.doc
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย - นักวิชาการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
edu083.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


ไม่ระบุเวลา
sci083.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิจัย


08:30-16:30 น.
job15 -31.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รับสมัครงานนักวิจัยประจำโครงการปฏิบัติงานเต็มเวลา

คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
caer.pdf
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551
16th IAPRI World Conference on Packaging

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
08:30-16:30 น.

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550
เดือนแห่งการออม (16 ต.ค. - 16 พ.ย. 2550)


ไม่ระบุเวลา
pr_oom.pdf
วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สังกัดภาควิชาศิลปนิเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/41.pdf
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
กองบริการการศึกษาขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองบริการการศึกษา อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
comstaff17_10_50.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/specialprogram
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง กระบวนการวิจัยกับการพัฒนาทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
Edu_Sem_2007.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audio083.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_Science_Secretary.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Research_FST.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Science_FST.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Academic Affair_Driver.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ต้องการนิสิตเพื่อศึกษาระดับปริญญาเอกในอเมริกา


ไม่ระบุเวลา
scholar.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถาบันวิจัย มก.รับสมัครเจ้าหน้าที่เคมีวิเคราะห์


ไม่ระบุเวลา
application.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_AJ_TTS.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply22.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
csc.ku.ac.th_50.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
csc.ku.ac.th_2550.pdf
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply23.pdf
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 12 ธค 2550 10.00-14.00 ณ โถงจัดเลี้ยงอาคาร 50ปี

โถงจัดเลี้ยง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-14:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=161
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการขยายเวลาเปิดบริการ สำนักหอสมุด มก. -เปิดบริการวันอาทิตย์เพิ่ม

สำนักหอสมุด
ไม่ระบุเวลา
kulibproject.doc
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
Job.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านบริการ)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
jobOct.pdf
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
a.pdf
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ,นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_Academic Affair_PR_Secretary.pdf
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply24.doc
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply25.doc
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:00 น.

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำหนดสอบผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
1job.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
Home Coming!


08:30-16:30 น.

วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี


ไม่ระบุเวลา
http://www.sci.ku.ac.th/web/document/news01/02lecture.pdf
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
English Instructor 3 Position

Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus
ไม่ระบุเวลา
English Instructor.pdf
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragard_Transfer_Biot.pdf
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล มก. ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา

ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=162
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาชีวเคมี


ไม่ระบุเวลา
http://biochem.sci.ku.ac.th/scientist.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำภาควิชาชีวเคมี


ไม่ระบุเวลา
http://biochem.sci.ku.ac.th/scientist.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเอกสาร)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
AGRIS.doc
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รายชื่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550

คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
ERAI_2007_01.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญนิสิตเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจร่วมในงานวิจัยและชิงรางวัล IPOD

https://psweb1.lincoln.ac.nz/forms/default.asp?pid=83
ไม่ระบุเวลา
https://psweb1.lincoln.ac.nz/forms/default.asp?pid=83
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จัดอบรม 3 โครงการ

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนาธรรมศึกษาราชนครินทร์ (ศร. 2)
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
จำหน่ายแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบเข้าในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญนิสิตร่วมในงานวิจัยและชิงรางวัล IPOD


ไม่ระบุเวลา
IPOD.doc
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สาขาพัฒนาสังคม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
Application.pdf
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาการวิชานวัตกรรมอาคาร(ภาคพิเศษ)


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
2job.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาต่อ หลักสูตร International Bio-Business Studies ณ TUA ประเทศญี่ปุ่น


ไม่ระบุเวลา
BioBusiness.pdf
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 00 พ.ศ. 543
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาต่อ หลักสูตร International Bio-Business Studies ณ TUA ประเทศญี่ปุ่น


ไม่ระบุเวลา
BioBusiness.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาต่อ หลักสูตร International Bio-Business Studies ณ TUA ประเทศญี่ปุ่น


ไม่ระบุเวลา
BioBusiness.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชา ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/45.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ทุนพัฒนานิสิต

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
finance.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตร บางเขน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
com074.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตร บางเขน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ เคมีวิเคราะห์


ไม่ระบุเวลา
sci073.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะเกษตร บางเขน วัน เวลา สอบสัมภาษณ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
audio074.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อไฟร์วอลล์ จำนวน 1 ชุด


ไม่ระบุเวลา
cpcfirewall50.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครปริญญาโทสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม รุ่น 6 ปีการศึกษา 2551

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.arch.ku.ac.th/MUEP/Mu-01.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางวิชาการและทดสอบทักษะทางกีฬา ปีการศึกษา 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-spku51.html
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
accountant _Secretary.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
ocs_9nov07.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
กำหนดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยกับการพัฒนาทางการศึกษา"

คณะศึกษาศาสตร์
08:00-16:00 น.
ERAI_2007_02.pdf
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบควบคุมช่องสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 ชุด


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply3.doc
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply4.doc
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply5.doc
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply6.doc
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ,พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
P,Academic_Driver.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2551
สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศึกษาภาษาจีนระหว่างปิดภาคการศึกษา ณ International College, Nanjing Normal University ประเทศจีน

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/announce/50/37.pdf
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์เปิดอบรมโครงการร้องเพลงรุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ศร. 2 ชั้นล่าง
09:00-16:00 น.
song 7.doc
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สอบราคาติดตั้งระบบ LAN 41 จุด

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 ห้อง 704
08:30-16:00 น.

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาการจัดการทางการกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
job.pdf
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาจิตวิทยาการกีฬาและการเป็นผู้ฝึก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
job1.pdf
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน


ไม่ระบุเวลา
http://www.vehicle.ku.ac.th/news/recycle/recycle.htm
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะวิศวฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107, 1154


08:30-16:30 น.
Admin Indust.pdf
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ
08:00-24:00 น.
3Job.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550
การรับสมัครเข้าศึกษาตามโครงการ สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน ในคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/edu_2550-11-13.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ปฏิทินการสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โควตารับตรง และโควตารับตรงสำหรับบุตรเกษตรกร


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsstudy/edu_2550-11-15.pdf
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศสำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
jobsubsin50.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
pfst_science.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Admin_StaftAI.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Lecturer_AIT.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply7.doc
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply8.doc
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
08:30-16:30 น.
scan0033.pdf
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
rescarch_assit.pdf
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
กองแผนงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-15:00 น.
http://www.planning.ku.ac.th/files/urgent/job_11_2005.pdf
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=164
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ภาควิชาชีวเคมี ประกาศผู้มีสิทธิสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
candidated_scientist.doc
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา อาคาร 7 ชั้น 4
08:30-16:30 น.
RA. 50.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
การฝึกอบรมหลักสูตร "Techniques of Presenting Research Results in Oral Session"

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สำนักงานกฎหมาย มก.

สำนักงานกฎหมาย มก.
08:30-15:00 น.
law.doc
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PR_Admin_Staff.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply9.doc
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply10.doc
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ภาคต้น ปีกาศึกษา 2551 (รอบที่ 2 )

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=199
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
10:00-12:00 น.

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Admin_Staft.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
เชิญพบกับ Food Sci-En Bakery 14-28 ธันวาคม 2550 เวลา 9.00-17.00 น.


09:00-17:00 น.
foodsci-en50.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม 3
09:00-16:00 น.
mathed-51.doc
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงานนักวิจัยประจำโครงการปฏิบัติงานเต็มเวลา


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตร เทคโนดลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางด้วยแม่พิมพ์


08:30-16:30 น.
BrochureSeminar(A4)lastest2[2].pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ใน 2 สาขาวิชา โดยวิธีการสอบตรง


08:30-16:30 น.
Aero2Direct.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ภาพข่าวพิธีเปิดงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 17


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/501115/index.html
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขอเชิญชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ชั้น ๓ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/event/webpage/se/poster.pdf
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญโรงงานผลิตอาหารระดับ SME ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Pre-HACCP


ไม่ระบุเวลา
http://www.ifrpd.ku.ac.th/
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญโรงงานผลิตอาหารระดับ SME ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร Pre-HACCP ฟรี


ไม่ระบุเวลา
http://www.ifrpd.ku.ac.th/
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ขยายระยะเวลารับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
2job.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรสอบราคาครุภัณฑ์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้น เครื่องตรวจภูมิคุ้มกันโดยเอ็นไซม์


ไม่ระบุเวลา
sob1.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่


ไม่ระบุเวลา
http://www.bus.ku.ac.th/brochure.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์


15:00-00:00 น.
http://www.lib.kps.ku.ac.th/news/jobs/doc042.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Driver_AI.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
ประกาศรับ สาย ค 14พย50.doc
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
ประกาศรับ สาย ค 14พย50.doc
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
ไม่ระบุเวลา
work.doc
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 02 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา ตำแหน่งอาจารย์


08:30-16:30 น.
src_apply.pdf
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

ณ ห้อง 3-302 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:00-12:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=189
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย ภาควิชาเคมี

ห้อง 111 ชั้น 1 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.
นักวิจัยchembase.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:00-09:30 น.
http://pr.ku.ac.th/
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยวิจัย)

126 / 51 หมู่ 2 ต. ทับมา อ. เมือง จ.ระยอง 21000
ไม่ระบุเวลา
nick.doc
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


ไม่ระบุเวลา
ocs30nov07.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
09:30-15:30 น.
work.doc
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบราคาซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ชุด


ไม่ระบุเวลา
conference-net50.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
ocs_tele_1.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมไฟและสำรองไฟ (UPS) จำนวน 7 เครื่อง

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ)

อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 8505
ไม่ระบุเวลา
First_Semester_1-2008_Admission.doc
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครงานในมหาวิทยาลัย

สำนักทะเบียนและประมวลผล
09:00-15:30 น.
http://www.registrar.ku.ac.th/
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการ ป.โท สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ


ไม่ระบุเวลา
equip1.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550
The Board of Directors of AVRDC รับสมัครนักวิชาการ


ไม่ระบุเวลา
a3584.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด กำหนดสอบผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเอกสาร)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
job4.pdf
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 3
09:30-15:30 น.
work.doc
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
2550-12-04.pdf
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศคณะเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
chem081.pdf
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ แผน ข

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ คณะวิทยาศาสตร์
09:00-17:00 น.
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=669
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครนิติกร ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานกฎหมาย

สำนักงานกฎหมาย ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-15:00 น.
law.doc
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์ และสายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Admin_AI.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PAccount_staft.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PAdmin_AIT.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตร สอบราคาตู้ฆ่าเชื้อพร้อมระบบควบคุมแสง


ไม่ระบุเวลา
sobraka.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Lecturer_AIT.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราที่ 1

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
08:30-16:00 น.
Job1.doc
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราที่ 2

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
08:30-16:00 น.
Job2.doc
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
job11dec07.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550
กองแผนงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
09:00-15:00 น.
http://www.planning.ku.ac.th/files/job_7_12_50.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สำนักงานกฎหมาย

ห้องประชุม 6 อาคารสารนิเทศ ชั้น 2
13:30-15:30 น.
Law.doc
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20

โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร
09:00-16:30 น.
exmba20.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 19 เครื่อง


ไม่ระบุเวลา
notebook19-50.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (สำนักบริการคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 ระบบ


08:30-16:30 น.
wirless-ocs50.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร) จำนวน 1 ชุด


08:30-16:30 น.
wirless-sakon50.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (วิทยาเขตกำแพงแสน) จำนวน 1 ชุด


08:30-16:30 น.
wirless-kampangsan50.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 26 เครื่อง


08:30-16:30 น.
printerlaser26-50.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตรรับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
com081.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 01 มกราคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดเดือนธันวาคม 2550

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ชั้น 3 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
09:00-16:30 น.
poster.pdf
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสัครนักวิจัยประจำโครงการ

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ห้อง ศศ.131 ชั้น 1 ตึกศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
09:00-16:30 น.
apply_researcher.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ

ห้อง 5314 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
training_18122550.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตช่วยงาน กองบริการการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
nisit_job.jpg
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2551
กองบริการการศึกษา รับสมัครนิสิตช่วยงาน


ไม่ระบุเวลา
nisit_job.jpg
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเลขที่ พ.786) สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน


ไม่ระบุเวลา
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/newsjob/dis_2550-12-13.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2551
ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 24 อัตรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
AD_3.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
[แก้ไข] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
edu-31-01-2551-01.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร สำนักงานกฎหมาย

ห้องประชุม 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2
13:30-15:30 น.
Law.doc
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2551

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
http://www.agro.ku.ac.th/thai/entry_detail.php?id=8&cid=2
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/50/49.pdf
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


08:30-17:00 น.
app.pdf
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ


08:30-17:00 น.
Application.pdf
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศ ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ กึ่ง online (รอบที่ 1)


08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=190
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
J.doc
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ห้อง 205 อาคารวิจัยและพัฒนา
08:30-16:30 น.
Apply.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาพด้วยนวัตกรรมยางยืดและตารางเก้าช่องตามแนวเศรษกิจพอเพียง

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:00-17:00 น.
seminar_2551_02.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

สำนักงานกฎหมาย
08:30-16:30 น.
law ku.doc
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2551
วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

วิทยาเขตกำแพงแสน
08:30-15:30 น.
Computer engineering.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

ห้อง 3-302 ตึก 3
08:00-12:00 น.
2550-12-20-01.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ขยายเวลา รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
08:30-00:00 น.
http://cpeg.cpe.ku.ac.th/register/admission.php
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2
08:30-16:30 น.
Policy.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ณ ห้องประชุมสง่าสรรพศรี อาคารวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
Project.pdf
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร สอบราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ


ไม่ระบุเวลา
bid071221.pdf
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_50/30/index.html
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

ณ ห้อง 2-303 ตึก 2 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-12:00 น.
2550-12-21-02.pdf
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่1)

ณ ห้อง 3-102 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-12:00 น.
2550-12-21-03.pdf
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 06 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่1)

ณ ห้อง 3-102 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
13:00-00:00 น.
2550-12-21-04.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร สอบราคากล้องจุลทัศน์ 2 รายการ


ไม่ระบุเวลา
bid071225.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply3.doc
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


08:30-16:00 น.
sss11.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1188/bcMjNq.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
09:00-16:00 น.
apply.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย
09:00-16:00 น.
http://www.grad.ku.ac.th/files/news/1188/gbW6d.pdf
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหาร(สำหรับวิศวกรอาชีพระดับบริหาร) ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 60 ปี ชั้น 4 ห้อง 0409
09:00-16:00 น.
XE68 PE.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/sport-spku51-1.html
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2550
คณะเกษตรประกาศ ผลการสอบพนักงานสาขาเคมีวิเคราะห์


ไม่ระบุเวลา
chemp.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตรประกาศ ผลการสอบพนักงานสาขาเคมีวิเคราะห์


ไม่ระบุเวลา
chemp.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ


ไม่ระบุเวลา
http://www.lib.kps.ku.ac.th/news/jobs/doc044.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2551
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ภาวะโลกร้อนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไม่ระบุเวลา
seminar_sd 47.doc
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
Announcement.doc
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 02 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นที่ 7

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy normal.7.pdf
วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง 05 มกราคม พ.ศ. 2550
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปริญญาโท ภาคปกติ รุ่นที่ 7

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy normal.7.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply4.doc
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ และผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply5.doc
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย ถึงวันที่ 15 มกราคม 2551

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ไม่ระบุเวลา
apply2.pdf
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ต. อาจารย์ วว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
csc.ku.ac.th 3J51.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
apply.jpg
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา


08:30-16:30 น.
Infor Aood.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=682
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
AIT_Lacture.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2551
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
durable articles1.pdf
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Finance_Accnt_Staft_AI.pdf
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิศวกรรมการบิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน


ไม่ระบุเวลา
AM51.pdf
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิศวกรรมการบิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน


ไม่ระบุเวลา
AT51.pdf
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Apply_Amin.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
2008-01-07.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
EC_lecturer1-2551.doc
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=192
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=193
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=194
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตใหม่สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ รุ่น 13 และ สาขาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ รุ่น 7

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
www.grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก MSIT,MCPE,DCPE

อาคาร15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
http://cpeg.cpe.ku.ac.th
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด มก.

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
Job51.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th/admission.php
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/index.html
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาจิตวิทยาการกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
apply1.jpg
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ รุ่นที่ 18

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ
ไม่ระบุเวลา
announment18.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=195
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ (รอบที่ 1)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=196
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร สอบราคาอุปกรณ์ระบบให้น้ำแบบประหยัด


ไม่ระบุเวลา
sprinkler.pdf
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ต.อาจารย์ ทอ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
08:00-24:00 น.
scan0001.jpg
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Foodscience51.pdf
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
apply.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคล ในตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral fellow)

ห้อง 319 ชั้น 3 ตึกภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
durable articles2.pdf
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัคร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 14)

คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้นล่าง
08:30-20:30 น.
from 2551.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร


ไม่ระบุเวลา
Foodengineering.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2551
สอบราคาเครื่องเรียงกระดาษไฟฟ้าอัตโนมัติ

ฝ่ายบริหารและธุรการ
08:30-16:30 น.
price.pdf
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลลูกจ้างชั่วคราว(คนสวน)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
J2.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี วุฒิปริญญาเอก


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107, 1154


08:30-16:30 น.
Suksa Aero.pdf
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครศึกษาต่อ

ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4
09:00-15:30 น.
www.aitm.agro.ku.ac.th
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลสอบข้อเขียนปริญญาโท

ห้องสำนักงานธุรการ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 306
09:00-12:00 น.
2551-01-16-01.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 307
08:30-12:00 น.
2551-01-16-02.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 302
ไม่ระบุเวลา
2551-01-16-04.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 302
ไม่ระบุเวลา
2551-01-16-03.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 302
09:00-12:00 น.
2551-01-16-05.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

ห้อง 3 – 306 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
2551-01-16-06.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 307 คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
2551-01-16-07.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 302 คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
2551-01-16-08.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครพนักงาน 5 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
Binder1.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~onbd/
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการสัมมนา “บทบาทและเทคนิคการนิเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.co-op.psd.ku.ac.th/form_new/22jan08_2.html
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
ไม่ระบุเวลา
http://www.co-op.psd.ku.ac.th/form_new/22jan08.html
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
08:30-16:30 น.
brochur t1-51 _BKK_.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmuk.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply6.doc
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ 4 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
job.doc
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply7.doc
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
durable articles3.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการรถแทรกเตอร์ ขนาด 45 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
08:30-16:00 น.
Doc1.doc
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ต.อาจารย์ คณะ วว.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
csc.ku.ac.th 1151.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ชั้น 1 ห้อง 114 ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชา ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/51/02.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-15:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/News/jobs/51/03.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
งดจัดงานกาชาดประจำปี 2551


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนักวิจัย

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ช้น 1 อาคารภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Researcher_CAER.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ช้น 1 อาคารภูมิรัตน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Admin_CAER.pdf
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโทโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารฯ ภาคพิเศษ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

อาคาร 60 ปี ชั้น 4 ห้อง 0409 คณะวิศวกรรมศาสตร์
09:00-16:30 น.
XE68 PE.pdf
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply8.doc
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply9.doc
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply10.doc
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply11.doc
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2551

ห้อง 102 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:30 น.
2551-01-22 15-37-56_0009.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


ไม่ระบุเวลา
http://www.agro.ku.ac.th/thai/entry_detail.php?id=6&cid=3
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=691
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว(ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
j2j.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย

ณ อาคาร KU HOME ชั้น 2 ห้องพันธุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:00-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/15_02_2551.html
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
eng-air51.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงในไมโครเพลท

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply12.doc
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) โครงการหลักสูตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม


08:30-16:30 น.
Technology.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สำนักบริการคอมพิวเตอร์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ชั้น 3 ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=692
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2551
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 51

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
application_form..pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุเวลา
food Science51.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
XH08.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

ห้อง 3 - 408 อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:30 น.
edu-25-02-2251-01.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

ห้อง 3-410 อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:30 น.
edu-25-02-2251-02.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ขายพัสดุคุรุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/news/other/news02.htm
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
ประกาศสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ไม่ระบุเวลา
notice.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี


ไม่ระบุเวลา
acc081.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
admin081.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2551
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง จัดอบรมเทคนิดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
09:00-16:00 น.
tran 27_1.doc
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
Untitled.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=171
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

ฝ่ายบริหารและธุรการ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
08:30-16:30 น.

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเลขานุการ
09:00-17:00 น.

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
comp081.pdf
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2551
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาเงินและบัญชี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้นล่าง
ไม่ระบุเวลา
lopburi.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาโท-เอก โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://www.eto.ku.ac.th/job50_51/av_techno.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply_interview.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://eoffice.ku.ac.th/kuoffice/gen01/gen01-122-2551.pdf
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร รับสมัครนิสิตใหม่


ไม่ระบุเวลา
direct admission[new].pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
apply.jpg
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การจัดกิจกรรมสัปดาห์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 ทั่วประเทศ
08:30-16:30 น.

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหน่วย NIR สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

หน่วย NIR สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

ห้องประชุมสง่าสรรพศรี อาคารวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:30-16:00 น.
aerdi@ku.ac.th
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบนิเวศเกษตรตามแนวพระราชดำริ"

ห้องประชุมสง่าสรรพศรี อาคารวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.
aerdi@ku.ac.th
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2551
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องดูดความชื้น

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 มกราคม พ.ศ. 2551
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องดูดความชื้น

สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
apply2.pdf
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply_computer_ECO.pdf
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
2008-1.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
09:00-17:00 น.

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
job_FiAcc
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง


ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.ku.ac.th/news/publicshow.php?id=1245
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/news/news04-inf.htm
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Final_Acct_staff.pdf
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรีขยายเวลารับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา
jop.pdf
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
Exciting Overseas Study Opportunity-Internships in USA!


ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.ku.ac.th/eng/LSU/lsu_popup.html
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
1-2551.pdf
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร


ไม่ระบุเวลา
FST.pdf
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอาหาร


ไม่ระบุเวลา
FE.pdf
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 01 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 2


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th/admission.php
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ประกาศผลการสอบบรรจุคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
08:30-16:30 น.
scan0003.jpg
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
การสัมมนาวิชาการเรื่อง "Be Healthy Be Well Design by Yourself"

ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-12:00 น.
Ads_BeHealthy_On_Edweb.jpg
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศสอบราคาเครื่องกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า


08:30-16:30 น.
information.doc
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 2 รายการ


08:30-16:30 น.
Infomation.doc
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107, 1154


08:30-16:30 น.
personal.pdf
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตป.โท ภาคพิเศษ


08:30-16:30 น.
page.doc
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
09:00-17:00 น.

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวด์และรักษาด้วยไอออนโตโฟเรซีสพร้อมเลเซอร์สำหรับสัตว์

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply13.doc
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ

ชั้น 3 ห้อง 314 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=698
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โครงการโควต้านิสิตไทยหัวใจเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551

งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร ชั้น 2
08:30-16:30 น.
http://www.agr.ku.ac.th/newsagr/pdf/kaset.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 00 พ.ศ. 543
โครงการแอโรบิคของคณะประมง

อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
17:00-18:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2551

ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรมการสกัดแยกสารและน้ำมันหอมระเหยจากพืชขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 16

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
basic application 16.pdf
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้สกัดสารและน้ำมันหอมในผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 3

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรฯ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลฯ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
advance application 3.pdf
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครโครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาภาษาไทย เปิดรับสมัครโครงการปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ ภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท (TRF-MAG) ปีการศึกษา 2551

สำนักงานประสานงานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ 6 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 04 เมษายน พ.ศ. 2551
การรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการสีดงตาล

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 02 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โครงการอบรมหลักสูตร

อาคารวิทยบริการ
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2551
อบรมวิธีฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ศูนย์รับฝากสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสุนัข (ส่งสุนัขเข้าฝึก)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการสัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ภาพข่าวอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมใจเทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/510209/index.html
วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหาร ระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP

อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ 2099

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน 3 อัตรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (วิชาการ) ประจำปี 2551

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-16:00 น.

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ตารางการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (วิชาชีพ) ประจำปี 2551

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
09:00-16:00 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี จำหน่ายแคนตาลูป ด้านหน้าสำนักงานโครงการฯ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

หน้า สนง.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี ชั้นล่าง อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้น 3 ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 314
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย

กองวิเทศสัมพันธ์
09:00-16:00 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU–UTIA ประจำปี 2008

กองวิเทศสัมพันธ์
09:00-16:00 น.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2551
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 51

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form..pdf
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
ภาพข่าวงานวันปิดกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2550 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/510207/index.html
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โควต้าพิเศษเพิ่มเติม 2551 หลักสูตรวศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) กว. เครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ไม่ระบุเวลา
Education_Credit_Bank_Program.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผลการlv[คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
result_admin.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตําแหน่งนักวิจัย

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกตคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
job_researcher_08022551.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
08:00-16:30 น.
GSCjob_130208.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาตำแหน่งอาจารย์สาขาชีวกลศาสตร์และเวชศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
apply4.jpg
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th/news_detail.php?id=8
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
08:00-16:30 น.
detail_COOP_V.9.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
job2.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
ไม่ระบุเวลา
j51.pdf
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad1-51.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 32 รายการ

ภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 4 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เลื่อนประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th/news_detail.php?id=10
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สอบราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์ สําหรับงานกราฟฟิก จํานวน 1 ชุด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
http://www.cpc.ku.ac.th/software_graphic51.pdf
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ขอแจ้งสอนชดเชยการบรรยายผ่านระบบเครือข่าย

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
09:30-12:30 น.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน


ไม่ระบุเวลา
ann08.pdf
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร รับสมัตรลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
เสวนาพิเศษ เรื่อง

คณะประมง
13:00-14:30 น.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง อาจารย์

โครงการปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุเวลา
scientist.pdf
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 07 มีนาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ไม่ระบุเวลา
ScientistTTS.pdf
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2551
กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครเลขาผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส


ไม่ระบุเวลา
CIRAD.pdf
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2551

อาคารสารนิเทศ50ปี
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=174
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล ขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=172
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2550
สถานพยาบาล แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=173
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2551
เพิ่มเติมรายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
สอบราคาซื้อเครื่องเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ประจำศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 07 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชา ภาษาต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์
09:00-15:30 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
คณะวนศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ คณะวนศาสตร์

คณะวนศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และนักวิจัยทุกท่านกรอกข้อมูลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวนศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
"การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1"

คณะวนศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
ไผ่มันหมู : ไผ่ยักษ์ใหญ่รายงานใหม่สำหรับประเทศไทย

คณะวนศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
การศึกษาลักษณะทางเคมีของลิกนินที่เหลืออยู่ในเยื่อกระดาษจากไม้ยูคาลิปตัส

คณะวนศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
อ่านวารสารทางวิชการการอย่างไร ให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วที่สุด

คณะวนศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 04 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์


ไม่ระบุเวลา
announce.pdf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
ScKU Awards 2008

คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 03 มีนาคม พ.ศ. 2551
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (รอบสอง)

คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2551
เลื่อน!!! กำหนดการเข้าค่ายฝึกอบรม โครงการเตรียมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่ายที่ 2/2550ไปเป็น วันที่ 11 - 27 มีนาคม 2551

คณะวิทยาศาสตร์
08:30-15:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ ขอเปลี่ยนแปลงการรายงานตัวใน รอบที่ 2

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
Interview_ECO.pdf
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551
English Instructor 3 Positions

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
English Instructor3.doc
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
emp_3.pdf
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 05 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะเศรษฐศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือก นักวิเทศสัมพันธ์ เชี่ยวชาญระดับ 9


08:30-16:30 น.
1-0351.pdf
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการตามพระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
EC_employee_250251.pdf
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ด่วน! เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 04 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียนโครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
driver_ECO.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 มีนาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ(รอบที่ 2)

ห้อง 3-302 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:00-12:00 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=198
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์(รอบที่2)


ไม่ระบุเวลา
me+emme-2.pdf
วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะประมง ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คณะประมง
08:30-16:30 น.
http://www.fish.ku.ac.th/pdf/job%20personel%2004.pdf
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2551
ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง เปิดอบรบเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 24” วันที่ 22 – 25 เมษายน 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/03/tissue.pdf
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอให้ส่งข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี งบประมาณ 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/04/index.htm
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 รุ่นที่ 14

คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 101
20:30-20:30 น.
from 2551.pdf
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2551
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 ตำแหน่ง


08:30-16:30 น.
job_5march51.pdf
วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
brochur t1-51 _BKK_.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2551
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัคร นิสิตปริญญาโท (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 51

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form..doc
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และนักเทคนิคการแพทย์

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=175
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา
researcher needed Biot.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/kurid5108.htm
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย และ นักวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi5107researcher.pdf
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิติการการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/kurid5105.htm
วันที่ 07 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โควต้านิสิตไทยฯ


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/newsagr/index07.html
วันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
http://www.lib.ku.ac.th
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
me+emme_2_.pdf
วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2551
เปิดซองสอบราคา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
imformation.doc
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
jobmar.pdf
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครเข้าแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 30 สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2551


ไม่ระบุเวลา
http://cac.ku.ac.th/
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/newsagr/index07.html
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/menu.html
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 เมษายน พ.ศ. 2551
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมการออกแบบส่วนผสมยางคมอปาวด์ และ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โทร. 0-2942-7188


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรม เทคนิคการเพาะเลี้ยงและรวมโปรโตพลาสต์พืช

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
08:30-16:30 น.
Content.doc
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

โครงการปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบที่2)


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th/news_detail.php?id=16
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศผลสมัครงาน

ฝ่ายบริหารและธุรการ
08:30-16:30 น.
emp_4.pdf
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบโดยวิธีไม่ทำลาย สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล ขยายเวลาเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=176
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
job14.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร เกษตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 41

โครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ
08:00-17:30 น.
http://minimba.bus.ku.ac.th/
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
08:30-16:30 น.
JOB.doc
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน รับวิศวกร 2 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1194,


08:30-16:30 น.
Sor Por Lor.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการรายละเอียดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธูรกิจ (นานาชาติ) ตึกวิทยบริการ ชั้น 6
08:30-17:30 น.
p_job01.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
brochur t1-51 _BKK_.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Interview2_ECO.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อ LCD TV

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
LCD_TV.pdf
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ Visualizer

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
Visualizer.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/menu.html
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://calendar.ku.ac.th/file/edu_18_03_2551_01.html
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการอ่านภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การลงทะเบียนชำระเงินค่าเล่าเรียน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 และ 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
result_ECO.pdf
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)
08:30-16:30 น.
job15.pdf
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
general_admin_ECO.pdf
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา

ณ ประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
edu_25_03_2551_01.htm
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะศึกษาศาสตร์ มก. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาพลศึกษา

ห้องธุรการภาควิชาพลศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_24_03_2551_01.pdf
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงินและบัญชี)


ไม่ระบุเวลา
http://calendar.ku.ac.th/file/rdi_acc.html
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
EC_lecturer_210351.pdf
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
สำนักการกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (แก้ไข)

สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
job.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
EC_lecturer_210351.pdf
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2551
พนักงาน มก. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาโท


18:30-16:30 น.
http://www.eto.ku.ac.th/job50_51/job_24march.pdf
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ขยายเวลารับสมัครนักวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
ไม่ระบุเวลา
Science_TTS.pdf
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2551
สอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 12,000 ปก

ฝ่ายบริหารและธุรการ
08:30-16:30 น.
gradute.pdf
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ ป.โทการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4
ไม่ระบุเวลา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน ประกาศผลการสอบคัดเลือก


ไม่ระบุเวลา
http://www.agr.ku.ac.th/newsagr/index07.html
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เริ่มเปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2551

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/menu.html
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เปิดรับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการหลายสาขา การจัดการ การเงิน การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว การบัญชีบริหาร การจัดการโลจิสติกส์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 เมษายน พ.ศ. 2551
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:30 น.
job_28march51.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
2job51.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานบริหารและคนสวน

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
J251.pdf
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนสวน

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
j251_1.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศษสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครอาจารย์


ไม่ระบุเวลา
080327_jobexpand_eng&logis.pdf
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะศึกษาศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการศึกษา

ห้องธุรการ ภาควิชาการศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_31_03_2551_01.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (รอบ 2)

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=722
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP)คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ 3


ไม่ระบุเวลา
3-2008.pdf
วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
Apply_Driver_ECO.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 เมษายน พ.ศ. 2551
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้งสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น3 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Training-PD51.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2551 หมดเขต 25 เมษายน 2551 นี้

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://ling.hum.ku.ac.th/index.html
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 51

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form..doc
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
สอบราคาจ้างทำเหรียญเรียนดีและเหรียญเกียรตินิยมพร้อมกล่องกำมะหยี่

ฝ่ายบริหารและธุรการ
08:30-16:30 น.
le1.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือสำหรับเจาะกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply3.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply4.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/menu.html
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก


08:30-16:30 น.
Ph.d
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 3-306 ชั้น 3 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:00-17:00 น.
edu_2551_04_08_03.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ห้องประชุม 1 อาคาร 3
09:00-12:00 น.
edu_2551_04_08_01.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการรายละเอียดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:00-20:00 น.
p_job02.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 3-306 ชั้น 3 ตึก 3 คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
edu_2551_04_08_02.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2551
ศูนย์ฯ "คุณพุ่ม" รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ป.โท 1 อัตรา

อาคาร 7 ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
08:30-16:30 น.
RA.50_2.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply5.doc
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply6.doc
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_2551_04_08_04.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ

คณะศึกษาศาสตร์
08:30-12:00 น.
edu_2551_04_08_05.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ

ห้อง 1-303 อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์
08:00-12:00 น.
edu_2551_04_08_06.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 1-302 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-15:00 น.
edu_2551_04_08_07.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ

ห้อง 3-302 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:00-12:00 น.
edu_2551_04_08_08.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 3-102 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-15:00 น.
edu_2551_04_08_09.pdf
วันที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551 ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม)


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/msprog/ms_app.php
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2551
มารดาของลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่กรรม


ไม่ระบุเวลา
p_job03.pdf
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 111 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:00 น.
edu_2551_04_09_01.pdf
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลสอบพนักงานมหาวิทยาลัย

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
2job51.pdf
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply7.doc
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
money.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา

ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=177
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2551
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


ไม่ระบุเวลา
http://cpc.ku.ac.th/news/51_apr/job_10april51.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 22 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อตู้เลี้ยงเซลล์หรือเชื้อแบบพื้นเขย่าเป็นวงและควบคุมอุณหภูมิ

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply8.doc
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
job17.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
job16.pdf
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ

คณะวิทยาศาตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
Sports
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร


08:30-16:00 น.
sa-0451.pdf
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา

โรงแรม KU HOME
09:00-12:00 น.
edu_2551_04_11_01.pdf
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย “โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาคารช่วงเกษตรศิลปการ สำนักหอสมุด
08:30-16:30 น.
find_student_computer.pdf
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2551
การสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบไร้ของเสีย

โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท, จ.กระบี่
ไม่ระบุเวลา
oil palm seminar
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ

ห้องฝ่ายจัดซื้อ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
08:30-16:30 น.
apply9.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้ (ฟรีค่าลงทะเบียน)

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Training-PD51.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญสมัครร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply10.doc
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
ศูนย์ออสเตรเลียศึกษารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว


08:30-16:30 น.
JobAnnouncement01.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งสัตวแพทย์ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply11.doc
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 21 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply12.doc
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาคพิเศษ

ห้อง 3-203 ชั้น 3 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
18:30-12:00 น.
edu_2551_04_17_01.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/menu.html
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
รับสมัครสอบตรง โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร (บางเขน) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Biosynthesis of Natural Products

ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
train.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์, สายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2550
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา
http://www.flas.ku.ac.th
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินงบประมาณตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การฝึกอบรม

ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
ไม่ระบุเวลา
www.aec.agr.ku.ac.th
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตช่วยปฏิบัติงาน (TA) ภาคต้น ปีการศึกษา 2551


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ชั้น 2 สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
name.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=178
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรธุรกิจการเกษตร แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://grad.eco.ku.ac.th/ApmabS.htm
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2551
หลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพดิจิทัลแบบมืออาชีพ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
09:00-16:00 น.
All_5.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
หลักสูตรกลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยเพื่อเป็นผลงานวิชาการ วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2551

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
09:00-16:00 น.
All_7.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ห้อง ศษ 3-102 ภาควิชาพลศึกษา
08:00-12:00 น.
edu_21_04_2551_01.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ศษ 3-102 ภาควิชาพลศึกษา
09:00-16:00 น.
edu_21_04_2551_02.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply13.doc
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply14.doc
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศ โครงการปริญญาตรีธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ


08:30-16:30 น.
duan.pdf
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร


08:00-16:30 น.
p_job04.pdf
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือตารางเรียน ภาคต้น ปี51

ฝ่ายบริหารและธุรการ
08:30-16:30 น.
TblCourse[1].pdf
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหาโครงสร้างผลึกเดี่ยว

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (M22) ศูนย์มัลติมิเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
08:30-16:30 น.
http://chem.sci.ku.ac.th/modules/news/article.php?storyid=103
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
กองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news/april51/ao-0451.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply15.doc
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัคร สรรหาคณบดีวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สำนักวิทยาเขตศรีราชา
08:30-16:00 น.
http://www.src.ku.ac.th/services/File_news/2551/Apr/KU_SRC3.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (รอบที่ 2)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu_2551_04_23_01.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (รอบที่ 2)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu_2551_04_23_02.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu_2551_04_23_03.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (รอบที่ 2)

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu_2551_04_23_04.pdf
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ วิทยาเขตบางเขน

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu_2551_04_23_05.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครงาน

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
money.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/menu.html
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
ประกาศรับ สาย ข18เมย51.doc
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับตรง รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2551 หลักสูตร ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu-25-04-2551-01.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 7

โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
compsy.7.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu-25-4-2551-04.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครเลขาผู้เชี่ยวชาญของ CIRAD


ไม่ระบุเวลา
cirad-1.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยของผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศส


ไม่ระบุเวลา
cirad-2.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Labor.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์(รอบที่3)


ไม่ระบุเวลา
iup03.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารอบแห้ง

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
PD_training.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2551 รอบ2

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu-25-4-2551-06.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu-25-4-2551-05.pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
ss51.doc
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
โครงการหลักสูตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)


08:30-16:30 น.
Master degree ying.doc
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2551
ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu-28-04-2551-01.pdf
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
09:00-16:30 น.
application.sd.pdf
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ)

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=179
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1 ตรงข้ามโรงอาหารกลาง 2
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สำนักการกีฬา ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
finish.pdf
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารอบแห้ง กำหนดการ และแผนที่

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Training-PD.pdf
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับตรง รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2551 หลักสูตร ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
http://pirun.ku.ac.th/~faasjyt/ba_index.htm
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา โครงการ IUP คณะวิศวกรรมศาสตร์(รอบที่3)


ไม่ระบุเวลา
http://iup.eng.ku.ac.th/news_detail.php?id=26
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับ ป.ตรี ภาคพิเศษ 300 คน

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1 ตรงข้ามโรงอาหารกลาง 2
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับตรง รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2551 หลักสูตรป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
n2551.doc
วันที่ 05 มกราคม พ.ศ. 2551 ถึง 00 พ.ศ. 543
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ชั้น 1 ห้อง 126 ตึกสถิติ-คณิต-คอมพ์ ชั้น 1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.cs.sci.ku.ac.th/news/news.php?id=736
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเพื่อเข้าศึกต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


08:30-16:30 น.
Graduate.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนระดับปริญญาโทและปริญาเอกสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
EQ2.pdf
วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร รับสมัครผลงานออกแบบ Logo

ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://agkc.lib.ku.ac.th/agkc/event/webpage/logo/index.htm
วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญอาจารย์รุ่นพี่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก
ไม่ระบุเวลา
orientation.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั่งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
Aplication_51.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
Aplication_51.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
Aplication_51.pdf
วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
Aplication_51.pdf
วันที่ 06 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้อบรม

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Training-PD1.pdf
วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 50

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
sd.50.doc
วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak2.pdf
วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง project coordinator

บริษัท ไดก้า เอสเตท
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
08:00-16:30 น.
JOB2008.pdf
วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
โครงการ IUP(หลักสูตรนานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตโดยการรับตรง 8-26 พ.ค. 2551


ไม่ระบุเวลา
iup004-2551.pdf
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.hum.ku.ac.th/news/attachnews/03-1210230140.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543
111


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
money1.pdf
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
lib2a.pdf
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
admstf.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/news/may51/accnouce.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาชาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม 3
ไม่ระบุเวลา
nisit_math.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรายชื่อแยกสาขาวิชารหัส 0283

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
pragard No. 0283_2551.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศคะแนน Admissions คะแนนสูงสุด- คะแนนต่ำสุด

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Admission Score 2551.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
Ph.d.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
การลงทะเบียนของนิสิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร


08:30-16:30 น.
job_soil.doc
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2551

สาขาพัฒนาสังคม ชั้น 1 อาคารพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
sd.51.pdf
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา
mathed.doc
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
Conflict Management.doc
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา และ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา


08:30-16:30 น.

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=180
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม


08:30-16:30 น.
JOB2008(1).pdf
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551
กองแผนงาน รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
job_22_05_51.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัคร คนงาน

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Labor.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 5 อัตรา

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
ไม่ระบุเวลา
http://www.imc.src.ku.ac.th/21May51.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply3.doc
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply4.doc
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรภาคพิเศษ โดยวิธีการรับตรง

คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
prakads.doc
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
driver.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
driver.pdf
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนักวิจัย

คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
job_13_05_51.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สาขาพัฒนาสังคม

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
announcement.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหาร 2 มก.


ไม่ระบุเวลา
http://www.asset.ku.ac.th/doc/16%20%BE.%A4.51.pdf
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ฝึกอบรมอาหารอบแห้งฟรี รุ่นสุดท้าย 30-31 พค 51

ห้อง อก 315 ชั้น 3 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร 1
ไม่ระบุเวลา
Training-PD51-2.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา ภาคพิเศษ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu 23-05-2551-01.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply5.doc
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu 23-05-2551-02.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply6.doc
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือสำหรับเจาะกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลัง

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply7.doc
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อตู้เลี้ยงเซลล์หรือเชื้อแบบพื้นเขย่าเป็นวงและควบคุมอุณหภูมิได้

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply8.doc
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
edu-26-05-2551-01.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศ หมู่ลงทะเบียน เวลาเรียน ห้องเรียน นิสิตปี 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ

อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 1
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์(รอบที่4)


ไม่ระบุเวลา
0004.pdf
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

อาคาร 2 ชั้น 3 สถานพยาบาล มก.
ไม่ระบุเวลา
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=181
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประกาศผลสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาในโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
004-1.pdf
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ

ห้องฝ่ายจัดซื้อ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
08:30-16:30 น.
apply9.doc
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มที่ 1-4 (วิทยาเขตบางเขน) วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ภาพข่าวกิจกรรมโครงการคุณธรรมนำไทย สู่อ้อมกอดนนทรี ด้วยใจคุณธรรม องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักการกีฬา ชั้น 2
ไม่ระบุเวลา
sp_job.pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply10.pdf
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
post.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply11.doc
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak1.pdf
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply12.doc
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนักวิจัย


08:30-16:30 น.
resercher.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รับสมัครนักวิจัย


08:30-16:30 น.
Application.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมใจ เทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply13.doc
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 00 พ.ศ. 543
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply14.doc
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply14.doc
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
08:30-16:30 น.
post001.pdf
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply16.doc
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply17.doc
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง จำนวน 1 อัตรา

คณะประมง
08:30-16:30 น.
http://www.fish.ku.ac.th/pdf/job%20personel%2004.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
บริษัทพร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซล จำกัด รับสมัคพนักงานตำแหน่งวิศวกร หลายตำแหน่ง

บริษัทพร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซล จำกัด
ไม่ระบุเวลา
jojb_prompt.doc
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
libmay1.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
jobjun.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะเกษตร ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
eligible.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 00 พ.ศ. 543
การกำหนดใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรมฯ


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/Conference_other/Ye
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง การทดสอบยางคอมปาวด์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเอตร์ช่วยงานทางวิศวกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง


08:30-16:30 น.

วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมเคมี 1 อัตรา


08:30-16:30 น.

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย


08:30-16:00 น.
ประกาศรับสมัครอ.อน23พค51.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


08:30-16:00 น.
ประกาศรับ สาย ค 29พค51.doc
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
อธิการบดีและสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมใจเทิดไท้ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 7 มิถุนายน 2551


ไม่ระบุเวลา
http://www.sa.ku.ac.th/photo/photo-index.html
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับพนักงานราชการนักวิชาการพัสดุ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
jun51.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
กำหนดการคัดเลือกพนักงาน

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/11/Index.pdf
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประชุมวิชาการประเพณีฯ ครั้งที่ 12 เรื่อง “วิกฤติและโอกาสจากสภาวะโลกร้อน”

ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/12/index01.htm
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
08:30-16:30 น.
lakgan.doc
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ขยายเวลาการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคโดยเทคโนโลยีชีวภาพ รุ่นที่ 2" ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2551

ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กลาง
ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/08/orchid.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2551
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 51(ครั้งที่ 2)

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
application_form.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สาขาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2551

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
SD_51(1).pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ขอขยายระยะเวลารับสมัครงานพนักงานเงินรายได้

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
money2.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
japr2.pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ขอเชิญชวนฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ผลผลิตชีวมวล การเปลี่ยนแปลงระบบการกลั่นน้ำมันซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลก

กรมวิชาการเกษตร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ประสานความร่วมมือเพื่อการจัดการจราจรในถนนงามวงศ์วาน


ไม่ระบุเวลา
trafic.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ และตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply18.doc
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
driver.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
08:30-16:30 น.
teacher.pdf
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักการกีฬา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ชั้น 2 สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
Jobspku.pdf
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

บัณฑิตวิทยาลัย
09:00-16:00 น.
http://www.grad.ku.ac.th/news/publicshow.php?id=1333
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply19.doc
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 โครงการ ป.ตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
CCI00010_resize.jpg
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
09:30-16:00 น.

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครนิสิตใหม่

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply20.doc
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply21.doc
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply22.doc
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Lecturer_Biot 2.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย คุณวุฒิ ปริญญาตรี / โท

ห้อง อก 265 ชั้น 2 ตึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร1
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 25" วันที่ 29 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2551

ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัย กลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา
Admin_Staff_biot.pdf
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย หัวข้อ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Science_fos.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ


08:00-24:00 น.
http://www.bus.ku.ac.th/paper/p_job07.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี
08:30-16:30 น.
interview.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สุพรรณบุรี)


08:00-16:30 น.
p_job08.pdf
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad-csc 2.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107. 1154


08:30-16:30 น.
engineer.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง สำนักงานเลขานุการ


08:00-16:30 น.
p_job09.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ


08:00-16:30 น.
p_job10.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


ไม่ระบุเวลา
sluse.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551
คณะเกษตรประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
staff_admin.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)


08:00-16:30 น.
p_job11.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
Computer_ECO.pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
โครงการการศึกษานานาชาติ เปิดรับสมัคร อาจารย์ชาวต่างประเทศ


ไม่ระบุเวลา
Satit Kaset.PR 01.2551.pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
EC_lecturer_100651.pdf
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551
กองบริการการศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา


ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/news/5117ps.pdf
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา 2 ตำแหน่ง

สำนักงานธุรการ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3 – 401
08:30-16:30 น.
edunews_25_06_2551_01.pdf
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

สมัครที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง" เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื้อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา
08:30-16:30 น.
teacher_src.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
job ssku.doc
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
job ssku.doc
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุเวลา
job ssku.doc
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551

ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สาธิตเกษตร ไอพี ขอเชิญผู้สนใจ ฟังการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง

ห้องประชุมจรงรักษ์ ไกรนาม อาคารศึกษาศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
Satit Kaset.PR 05.2551.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาวิจัยหัวข้อ

ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
08:30-12:00 น.
http://www.hum.ku.ac.th/news/attachnews/01-1214797641.pdf
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา
jobss.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร ์รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1107. 1154


08:30-16:30 น.
engineer civil.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมการจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 00 พ.ศ. 543
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 คณะเกษตร
09:00-19:00 น.
exae program.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551

อาคารจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 4 คณะเกษตร
09:00-19:00 น.
exae program.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้างานคลัง และหัวหน้างานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการวิศวกรรมโยธานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
(IPCE)NEWS.doc
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะเกษตร บางเขน ประกาศผลการสอบคัดเลือก


ไม่ระบุเวลา
adm_stf.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเกษตกลวิธาน จัดฝึกอบรมระบบการให้น้ำแก่พืช


ไม่ระบุเวลา
Hydro-Tech_2008.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
jobcar.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ตารางสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2551 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร


ไม่ระบุเวลา
midterm 1.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน รับสมัครวิศวกร 2 อัตรา โทร. 0-2942-8555 ต่อ 1194,


08:30-16:30 น.
sor por lor1.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ศูนย์ฯ "คุณพุ่ม" รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ป.โท 1 อัตรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
08:30-17:00 น.
RA. 2.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
money3.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
home.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2551
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Glycomics: Biochemistry and Analysis of Glycans”


ไม่ระบุเวลา
glycomics2008.doc
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย (ปฏิบัติงาน ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ไม่ระบุเวลา
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย.doc
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) : MECON รุ่น 18

ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
MEcon18.pdf
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply1.doc
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply2.doc
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply3.doc
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply4.doc
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply5.doc
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 กันยายน พ.ศ. 2551
กำหนดการรับสมัคร MCE รุ่น 7

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
MCE7.pdf
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551
กำหนดการรับสมัคร MECON รุ่น 18

ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
MEcon 18.pdf
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาปฐพีวิทยา


08:30-16:30 น.
scan0002.jpg
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


09:00-16:30 น.
Natural.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ใหม่ รุ่นที่ 7

ศูนย์บัณพิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
09:00-20:30 น.
MCE.pdf
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อ


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ รับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551

สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1 ห้องประชุม 3
09:00-16:00 น.
Mathed-(2).doc
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับคัดเลือก


ไม่ระบุเวลา
apply.pdf
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Scienctis_t.pdf
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อ


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วม พิธีไหว้ครูคณะศึกษาศาสตร์

ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
edu-08-07-2551-01.pdf
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ


ไม่ระบุเวลา
list-management.doc
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่นิสิตภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันครอสเวิร์ด


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
09:30-16:00 น.
work.doc
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551
หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดโรคเบื้องต้น


ไม่ระบุเวลา
ppath082.pdf
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply6.doc
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply7.doc
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2551
นิสิตปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 48 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง"ยุทธศาสตร์ทางเลือกการเกษตรของสังคมไทย"

ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ไม่ระบุเวลา
seminar sd.48.pdf
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่
08:30-16:30 น.
recruitment0751.pdf
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply8.doc
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply9.doc
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง

ศุนย์นาโนเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น.

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2551
สำนักการกีฬาเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตร(ชั่วโมงกิจกรรม)

ลานจอดรถสนามอินทรีจันทรสถิตย์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
มูลนิธิกระจกเงา จัดประกวดหนังสั้นและสารคดี...ฅ.ฅนชนเผ่า ครั้งที่2


ไม่ระบุเวลา
film.jpg
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad-csc 3.pdf
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
ไม่ระบุเวลา
car2.pdf
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2551
iddp รับสมัครพนักงาน


ไม่ระบุเวลา
iddpstf.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ห้องสอบวิชา เคมี ของนิสิตอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ


ไม่ระบุเวลา
room.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
ประกาศ.doc
วันที่ 00 พ.ศ. 543
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
ประกาศ.doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/job_kurdi/Year_51/26/result.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/27/index_02.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 00 พ.ศ. 543
คณะสัตวแพทยศาสตร์ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply10.doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply10.doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญร่วมการสัมมนาระดมความคิดเห็น “การจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/29/index.htm
วันที่ 00 พ.ศ. 543
โครงการฝึกอบรมภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม


ไม่ระบุเวลา
13..doc
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน


ไม่ระบุเวลา
test-conservation.doc
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
09:00-16:30 น.
unlist-sivil.doc
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

สายวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์รับสมัครงาน 5 อัตรา


ไม่ระบุเวลา
http://www.vettech.ku.ac.th
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศสอบราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply11.doc
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551
กองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี

กองการเจ้าหน้าที่
09:00-16:00 น.

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.ku.ac.th/news/publicshow.php?id=1352
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชี

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
money5.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการรายละเอียดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

คณะบริหารธุรกิจ
08:00-16:30 น.
p_job12.pdf
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่
08:30-16:30 น.
recruitment220751.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

สายวิชาศิลปศาสตร์
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ห้อง 109 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
08:30-16:30 น.
job.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
home1.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานเงินรายได้)

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
money4.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โครงการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551

สำนักการกีฬา
ไม่ระบุเวลา

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาการตลาด

สำนักงานเลขานุการคณะ
08:00-17:30 น.
p_job13.pdf
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
view1.doc
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply12.doc
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply13.doc
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน
13:00-16:30 น.
Lemon.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ
08:00-17:00 น.
p_job15.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
แจ้งผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง นักการภารโรง

คณะบริหารธุรกิจ
08:00-17:30 น.
p_job14.pdf
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา อาคารสารสนเทศ 50 ปี ชั้น 9
ไม่ระบุเวลา
http://eduserv.ku.ac.th/news/5117ps_exam.pdf
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะประมง รับสมัครอาจารย์

คณะประมง
08:30-16:30 น.
fish.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบุคลิกภาพและสุขภาพจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไม่ระบุเวลา
Ad 2-51.pdf
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2551
การสัมมนาวิชาการ เรื่องท่องโลกการศึกษานิวซีแลนด์และสเปน


08:00-16:30 น.
edu_29_07_2551_01.pdf
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


ไม่ระบุเวลา
com-econ.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการพัสดุ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
home2.pdf
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 2 อัตรา

ฝ่ายบริหารและธุรการ
08:30-16:00 น.
Res 2.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถานพยาบาล มก. ขอเชิญนิสิตเข้าอบรมความรู้ทางทันตกรรม 14สค51 15.30-18.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี รับบัตรกิจกรรม3ชม และลุ้นรับขูดหินปูนฟรี

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
15:30-18:30 น.
http://www.inf.ku.ac.th/news/news.php?idno=183
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
CoM-EcOn1.pdf
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์


ไม่ระบุเวลา
Com-econ2.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2550
สัมมนาวิชาการ NETDAY2007

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.ku.ac.th/netday2007
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
สัมมนาวิชาการ ICTED 2007

อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.ku.ac.th/icted2007
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ตึก 2 ชั้น 3 ห้อง 2-304 คณะศึกษาศาสตร์ มก.
08:30-16:30 น.
edu_30_07_2551_01.pdf
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 07 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://edtech.edu.ku.ac.th/
วันที่ 00 พ.ศ. 543
โครงการฝึกอบรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการแก่สังคม ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2551

ภาควิชา เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://edtech.edu.ku.ac.th/
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2551

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
http://edtech.edu.ku.ac.th/
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


08:30-16:30 น.
new_econ.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply14.doc
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply15.doc
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply16.doc
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply18.doc
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ่รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
biot2_lecturer.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายเวลาในการรับสมัครอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับบุคคลทั่วไป : ภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนเชิงธุรกิจ ภาษาจีนสำนักงาน อบรมครูสอนภาษาจีน วัฒนธรรมจีน...

คณะมนุษยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.cib.hum.ku.ac.th/
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply17.doc
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สำนักหอสมุด รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ

อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
08:00-24:00 น.
Auglib.pdf
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
file.pdf
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น.
jobocs5.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
Managementt.doc
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์


ไม่ระบุเวลา
Conservation.doc
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551
เปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหาร 1 และ 2 มก.

สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา
09:00-15:00 น.
http://www.asset.ku.ac.th/doc/31-7-51.pdf
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ


08:30-16:30 น.
AppliManager.pdf
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551
บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ไม่ระบุเวลา
http://www.grad.ku.ac.th/news/publicshow.php?id=1367
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สาขาพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวน 1 อัตรา

สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา
education.pdf
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชัวคราว 2 อัตรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มก./ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (บ้านเพนียด) จ.ลพบุรี
00:00-00:00 น.
AERDI.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดให้มีการเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านค้า


08:30-16:30 น.
Building 6-8-08.pdf
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply19.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply20.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply21.doc
วันที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply22.doc
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 04 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว


09:00-16:00 น.
prakad15_7-8-08.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายเศษวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด


09:00-16:30 น.
Inventory 7-8-08.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
โครงการบริการวิชาการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551

คณะศึกษาศาสตร์
08:00-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=203
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
edu_11_08_2551_01.pdf
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพลศึกษา(ขยายเวลา)

ห้องธุรการภาควิชาพลศึกษา
08:30-16:30 น.
edu_13_08_2551_02.pdf
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ไม่ระบุเวลา
http://homec.agr.ku.ac.th/rubsmak1.pdf
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางพลศึกษา เรื่อง

ห้องประชุม 1 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ และ อาคารยิมเนเซียม สำนักการกีฬา
08:30-16:30 น.
edu_13_08_2551_01.pdf
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2551
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร รับสมัครช่างไฟฟ้า


ไม่ระบุเวลา
ani1.pdf
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กองการเจ้าหน้าที่
ไม่ระบุเวลา
001.pdf
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551
อบรมทางวิชาการเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ รุ่นที่ 28

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
08:30-16:30 น.
Infor28.doc
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศอาสา รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
NisitVited2.pdf
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มิติใหม่ของการวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา”

ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://www.edu.ku.ac.th/publicnews/publicnews.asp?id=204
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึง 26 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครผลงาน e-book (ทุกสาขา)

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://edtech.edu.ku.ac.th/
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรือนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทยครั้งที่ 21


22:00-22:30 น.
4860.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 09 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 5


22:00-22:30 น.
45.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษในรายการ SIFA's Ambassador Talks


22:00-22:30 น.
4872.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองบริการการศึกษา อาคารสารสนเทศ 50 ปี ชั้น 9
08:30-16:30 น.
http://eduserv.ku.ac.th/news/5121ps.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply23.doc.docx
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply24.doc.docx
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
apply25.doc.docx
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง universiry govermamce in southeast asian countries


22:00-22:30 น.
5015.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัคร คนงาน

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_fos.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/NSTDA/Year_51/01/index01.htm
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท


08:30-20:30 น.
MCE New.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 12 กันยายน พ.ศ. 2551
การสัมมนาสะท้อนความคิดเห็น เรื่อง “การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย”


ไม่ระบุเวลา
http://www.rdi.ku.ac.th/news_announce/kurdi/Year_51/31/index01.htm
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ไม่ระบุเวลา
http://www.src.ku.ac.th
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2551
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://www.arch.ku.ac.th/MUEP/muep-070751.pdf
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551
สัมนาวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ICTEd2008

อาคารสารนิเทศ 50 ปี
08:30-16:30 น.
http://www.ku.ac.th/icted2008
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิจัย (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)


08:30-16:00 น.
http://www.ifrpd.ku.ac.th/
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 อัตรา

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
08:30-16:30 น.
AERDI.doc
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์


ไม่ระบุเวลา
Conservation2.doc
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวนศาสตร์
09:00-16:00 น.
office.doc
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 ตำแหน่ง

ห้อง 1-103 สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์
08:30-16:30 น.
edu_19_08_2551_01.pdf
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply26.doc
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอาจารย์


08:30-16:30 น.
apply27.doc
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


09:00-16:00 น.
Com_Econ_19-8-08.pdf
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2551
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2552

สำนักการกีฬา
08:30-16:30 น.
http://ku.ac.th/kunews/news51/8/kuregis.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
wwwwwww


ไม่ระบุเวลา
http://www.ku.ac.th
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2551
ประชุมวิชาการ


22:00-22:30 น.
4968.pdf
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2551
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
08:30-16:30 น.
form.pdf
วันที่ 00 พ.ศ. 543


ไม่ระบุเวลา

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
apply28.doc
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขยายเวลารับสมัคร คนงาน

สำนักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Pragad_Job _fos.pdf
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2551
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตฯ


22:00-22:30 น.
5057(1).pdf
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ


22:00-22:30 น.
4986.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กำแพงแสน
09:00-16:00 น.
http://www.eng.kps.ku.ac.th/news/job/2551/com130851.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2551
คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กำแพงแสน
09:00-16:00 น.
http://wwwcenter2.eng.kps.ku.ac.th/news/job/2551/teacher
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ปัญหาและแนวโน้มการใช้ e-learning ในประเทศไทย

ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ อาคาร 2 ชั้น 1คณะศึกษาศาสตร์
09:00-12:00 น.
edu_20_08_2551_01.pdf
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
ประกาศผลการคัดเล