ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาฯ, สรีรวิทยา, กายวิภาคศาสตร์, พยาธิวิทยา, เภสัชวิทยา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/972-2020-06-11-
วันที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย(วุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thaiinstructor_master_5-8-63.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย(วุฒิปริญญาเอก) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thaiinstructor_doctoral_5-8-63.pdf
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_germaninstructor_11-8-63.pdf
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST63_03.pdf
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ Brown Bag Seminar ครั้งที่ 4/2563 และครั้งที่ 5/2563
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
brown bag4-5-2563 (2).jpg
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIIP63_08.pdf
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_cai_instructor_doctoral_24-8-2563.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_music_instructor_25-8-63.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 11 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. econ.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดกองกลาง
ไม่ระบุเวลา กองกลาง
http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Index/Resume/list.pdf
วันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกดัภาควิชาเศรษฐศาสตร์
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Econ5.pdf
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 24 กันยายน พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20200910092710798.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 05 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
09:00-16:00 น. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Econ6.pdf
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
08:30-16:00 น. อาคารสารสนเทศ
https://www.grad.ku.ac.th/download/career_finance-and-acc
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_cai_instructor_21-9-63.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20200928131609533.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2563
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008