ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2560 (ฟรี)
08:30-16:30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
http://www.kapi.ku.ac.th/training.html
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น16
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster 16 1_60 .pdf
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะวิศวฯ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล วุฒิ ป.เอก 1 อัตรา โทร. 0 2797 0990
09:00-16:00 น.
ME2.pdf
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา 0-2561-2522,089 925 9242, 0-2561-3480,84 ต่อ 101
XH.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
Job-1.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0003.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0008.pdf
วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. ห้อง EC3101 อาคาร ศูนย์วิจัยเศรษฐสาสตร์ประยุกต์
JobCAER.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตารางวันตรวจสุขภาพบุคลากร มก. ประจำปี 2560 แยกตามหน่วยงาน (7 - 9 มิ.ย.60)
ไม่ระบุเวลา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
health60schedule.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
CRTMWS0UXN16.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
YRDPWW0J32FC.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170509165116716.pdf
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
work (1).pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0002.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22
ไม่ระบุเวลา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์
http://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0009.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท International MBA Program
08:30-18:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น2 ห้อง 1202
http://www.kimba.ku.ac.th
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 15 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
UMNBX50VT3TE.pdf
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170522121736036.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๗ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
IPjob.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_thailanginstructor60.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
240560.PDF
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
KLKRXC0KJXOJ.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ
09:00-16:00 น.
ling_master_listname.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-15:30 น. ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_frenchinstructor60.pdf
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ
09:00-09:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
VTOFXH0LDUYF.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QAKU Job 1.2560.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_accountant-spmc60.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1178&prev=news_all.php
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0003.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PD0003.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170602100402618.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_linginstructor6th.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560"
ไม่ระบุเวลา
PR.pdf
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
09:00-12:30 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
http://eco.ku.ac.th/2560/06/caerListJob.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
08:30-16:30 น. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
img-608114249.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0011.pdf
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
SCI60.jpg
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการรายละเอียดสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc02749220170605171012_1000008b_1.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0004.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
KIJBXO0JXFGD.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
HJUSXP0TEC1Z.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
work3.PDF
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร กำแพงแสน
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1186&prev=news_all.php
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170608094356446.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170609102801861.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170609102754306.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ)
ไม่ระบุเวลา อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XH.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
IJZHXU0L5KIE.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0005.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0009.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
09:00-16:00 น.
human_thailang_instructorexam.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170613104202190.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน 1 อัตรา
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
DEUVXW0JY972.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170614121149061.pdf
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
PMBTXX0MIPIL.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตใหม่
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
http://www.edu.ku.ac.th/information_pages.php?info_id=552
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ จำนวน 18 อัตรา
09:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ABUCY30S6EEH.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
08:30-16:30 น. ห้อง EC3209 อาคาร3
CaerJob210660.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
09:00-16:00 น.
doc02915320170620162155_100000ab_1.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
human_ling_instructorexam60.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170621095218061.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักหอสมุด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
20170615.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
09:00-12:00 น.
human_spmcaccount60.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
09:00-16:00 น.
human_assetsell60.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
KYOFY80M95P4.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิเทศสัมพันธ์
09:00-15:30 น. กองวิเทศสัมพันธ์
http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=9879
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
XYUEY80LXNGP.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานจำนวน 6 อัตรา
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_26_6_60.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008