ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้าง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
Add-firemanJob.pdf
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๔ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Job5.pdf
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job-12-07-60.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_eastlangadmin60.pdf
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกองคลัง มก. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน 2 อัตรา
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์
VTOQYW0XZ5X2.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
11:30-00:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
VJXUYW0XJAM4.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170720110314492.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา
20170720110306794.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
08:30-16:30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
www.kapi.ku.ac.th
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/RtrjjU
ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/ZtPqxw
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานพยาบาล มก. ขอเชิญนิสิตเข้าอบรมปฐมพยาบาล'60 25 ก.ค 1 ส.ค 4 ส.ค 2560
16:00-20:00 น. สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1060
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการร้านค้าเกษตรเพ็ทช็อพ ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
HKQFZ10MKTWR.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560
งานโครงการหลวง 48
ไม่ระบุเวลา
ProjectRoyal48.pdf
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
XSSGZ20SKXF2.pdf
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานพยาบาล มก. เปิดรับสมัครน้องนิสิต PHC (Primary Health Care) รุ่นที่ 9
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
https://goo.gl/CMKL9T
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานประกันคุณภาพ
08:00-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA App 1.2560.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:30 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
recruit-master-comsci-2560-round3.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
JobAA.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครตำแหน่งช่างไฟฟ้า
09:00-15:30 น.
job60-07-01.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
EYWIZ90JNKZT.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
PECJZ90JJLHW.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ระกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1283.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พนักงานเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/8/ocs.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุเวลา โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1284.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
14:30-00:00 น. ห้อง 5212 ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/08/FinanceAccountJob.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficeforeignlang60.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1285
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ไม่ระบุเวลา ห้องประชุม 1 สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
Interview 1.2560.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0014.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา / ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
analysis for web.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT0002.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
IJMTZG0LC4HS.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น. สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/08/ECON3.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลำดับที่ 2 มารายงานตัว
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
EKNQZH0LDN8W.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
09:00-12:00 น.
human_listname_adminofficereastlang60.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20170815095244692.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
LXNHZM0K64VY.pdf
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
Job notice 1.2560.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-16:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ช่างเทคนิค
09:00-16:30 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=38253
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
10:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
HVNMZO0OPZ2Y.pdf
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/8/ocsjob60.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
สิงหาคม  2560
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008