ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
plan2560.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc04180720170915160654_10000059_1.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา + อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) 4 อัตรา โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154
09:00-16:30 น.
5 positions.pdf
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กองวิเทศสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ไม่ระบุเวลา กองวิเทศสัมพันธ์
job_intaff_29dec60.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
com21160.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/coopjob_60.PDF
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน 3 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
Job_Agri_Ext.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT_11.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_englishinstructor60.pdf
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ จำนวน 13 อัตรา
09:00-15:30 น. กองการเจ้าหน้าที่
www.peron.ku.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_confuciusadmin60.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_spmcasset60.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 02 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
09:00-12:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/Academic.pdf
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสหกรณ์
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/coopjob_personal60.PDF
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1343.pdf
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวฯ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
admin+aj..pdf
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา
09:00-15:30 น. กองการเจ้าหน้าที่
per_job-17_1-60.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
EAKQ2C0LWKL1.pdf
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
LRXF2C0SFHHD.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
GJYC2E0TSGCO.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_foriegnlangadmin60.pdf
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานสภา มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักงานสภา มก.
job_council_1dec16_edit.pdf
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA Job 3.2560.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกฎหมาย ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบข้อเขียน
08:30-16:30 น.
KU LAW 2560.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
10:00-12:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/AcademicBudget.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
09:00-12:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/11/Computer_Job.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
โรงพยาบาล บีเอ็นเอช รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
ไม่ระบุเวลา โรงพยาบาล บีเอ็นเอช
CS_BNH.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
13:30-00:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
XASI2J0JUR6R.pdf
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณบดี)
09:00-16:00 น.
human_announcesecretary60.pdf
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมารายเดือน สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/11/cf.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร
09:30-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_4dec60.pdf
วันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 23 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 23 ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 17 ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 17 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 23 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
กำลังเปิดรับสมัครผู้จบ ป. ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB รุ่นที่ 17 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-15:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/index.php
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
www,kapi.ku.ac.th
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานกฎหมาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
08:30-16:30 น. ห้องประชุม 5 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
TEST 2560.pdf
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
civil admin.pdf
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก.
08:30-16:30 น.
akubc.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสุด สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
09:00-12:00 น.
human_spmcasset_exam60.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัังกัดสถาบันขงจื๊อ
09:00-12:00 น.
human_confucius_exam60.pdf
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/12/OCS0065.pdf
วันที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสหกรณ์
09:00-12:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/12/acc_jobcoop60.PDF
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแทพยศาสตร์
GBZZ2S0M0OKV.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
13:30-00:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
FBDS2S0WTCOU.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ
09:00-16:00 น.
human_listname_csinstructor60_3.pdf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20171212140748753.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008