ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_vietnamese_instructor63.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment632.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment630.pdf
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_linguistics_instructor14-5-63.pdf
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_englishinstructor63_19-5-63.pdf
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะเศรษฐศาสตร์ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาสหกรณ์
09:00-15:00 น.
Teacher coop 31 July.PDF
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ภ.วิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/962-2020-05-28-
วันที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor_2-6-63.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท) สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/968-2020-06-08-
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficer_cai_10-6-63.pdf
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง
08:30-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=59357
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งสัตวแพทย์ (สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/982-2020-06-18-
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/983-2-17
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS63_S2.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIIP_63_07.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
OOS63_S3.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.981)
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
https://1drv.ms/b/s!As2SK6vEFaS5lAyBI4rZ3NtcdQ__
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา (ทดแทนอัตราเลขที่ พ.2876)
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
https://1drv.ms/b/s!As2SK6vEFaS5lAtwUV2GRWDtoKan
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย(จะเข้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thaimusicinstructor_23-6-63.pdf
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficer_cai_23-6-63.pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20200630102555969.pdf
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศจัดจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL)
08:30-16:00 น.
24062020111355.pdf
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20200625103550189.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สังกัดภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/990-2020-06-26-
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
09:00-16:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2019/?p=12802
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor_26-6-63.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
09:00-11:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news63/6/ocsjob3.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIIP_63_08.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา
09:00-15:30 น.
http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Index/Resume/extend_recruitment.pdf
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท) สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/998-2020-07-01-
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ไม่ระบุเวลา
https://ku.ac.th/th/central-procurement-ku?category=55
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1003-2020-07-08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1004-2020-07-08
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ สังกัดสำนักงานเลขานุการ (ปฏิบัิงานที่ภาควิชาดนตรี) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_placestaff_3-7-63.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนด วันเวลา และสถานที่คัดเลือก ต.สัตวแพทย์ สังกัดงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1005-2020-07-08
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/1006-2020-07-08
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กรกฎาคม  2563
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008