ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 ตุลาคม พ.ศ. 2560
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MECON รุ่นที่ 27
ไม่ระบุเวลา ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
http://grad.eco.ku.ac.th
ขอเชิญผู้สมัครและผู้สนใจทั่วไปรับฟังแนะนำหลักสูตร (Open House) MECON รุ่นที่ 27
ไม่ระบุเวลา ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
Publication1.jpg
MECON เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 27
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
http://grad.eco.ku.ac.th
MECON เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
http://grad.eco.ku.ac.th
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MECON รุ่นที่ 27
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
MECON เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON รุ่นที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2560
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
http://grad.eco.ku.ac.th
MECON เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
http://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0013.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุเวลา โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น. สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/08/ECON3.pdf
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
EKNQZH0LDN8W.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/09/AcademicJob.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
08:30-16:30 น. ห้อง 5217 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/09/Academic_ComputerJob.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)
08:30-16:00 น.
human_recruit_kitmaninstructor60.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA Job 2.2560.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
MCE เปิดรับสมัครนิสิตใหม่(ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) รอบที่ 2
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_linginstructor60-2.pdf
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20170920140144719.pdf
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_21_09_60.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
09:00-16:00 น.
human_listname_kitmanadmin60.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์
WRVQ0V0WM0MG.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานทรัพย์สิน รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค
09:00-15:30 น. สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2
recruit27-9-60.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT0003.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๔ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
IPJob.pdf
วันที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0006.pdf
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PD0005.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT0005.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการวิจัยฯ
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1311.pdf
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1310.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญฯ
ไม่ระบุเวลา
20171003101647614.pdf
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญฯ
ไม่ระบุเวลา
20171003101652826.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ปริญญาโท)
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1312.pdf
วันที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ถึงวันที่ 31 ต.ค. 60
09:00-16:30 น.
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1313.pdf
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 04 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT_10.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
MRPP110KGMLJ.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 22 เครื่อง
09:00-16:00 น.
human_assetvisual22.pdf
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
09:00-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
http://www.grad.ku.ac.th/uploads/app60_special_f2/APP-60-
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 03102560.pdf
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
09:00-15:30 น. ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance-Patsadu 03102560.pdf
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ช่างเทคนิค
09:00-16:00 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=39371
วันที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-15:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2560/10/AcademicJob.pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 09102560.pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
PWUP150KS9FL.pdf
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทตนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างโครงการ)
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1318.pdf
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธืสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1317.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทตนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1320.pdf
ประกาศคณะเทตนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1320.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา + อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) 4 อัตรา โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154
09:00-16:30 น.
5 positions.pdf
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20171017155112745.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด
08:30-14:30 น.
A.docx
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
FXZQ1C0ZF1L7.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ตุลาคม  2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008