ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2561
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 25 (รอบที่ 2)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-16:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคาร
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
Com2-61.PDF
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 29 เมษายน พ.ศ. 2561
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 25 (รอบที่ 2)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น.
http://grad.eco.ku.ac.th
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 25 (รอบที่ 2)
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
http://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
09:30-15:30 น.
job61-02-28.pdf
วันที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 เมษายน พ.ศ. 2561
สำนักงานประกันคุณภาพเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 1 อัตรา
08:30-16:30 น. ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA Job 1.2561.pdf
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเลขานุการ
13:00-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/03/Announcelist.pdf
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
08:30-15:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/03/electricity.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT25610002.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20180315165250742.pdf
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
08:00-16:00 น.
Announce-Recruitment-30-3-2561.pdf
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc06299620180319154953_10000062_1.pdf
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
admin SL+Fin IUP.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
09:00-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/03/CAERECON.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 13 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ผลคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/03/AcademicEco.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news61/3/jobocs.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
XH.pdfhttp://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 05 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180327161953793.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
cs1.PDF
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610004.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT25610003.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ป.ตรี และป.โท
ไม่ระบุเวลา
20180403101726456.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ป.โท
ไม่ระบุเวลา
20180403101730360.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:30 น. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
http://www.ku.ac.th/kunews/news61/4/jobku.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc02426120180403162306_1000000f_1.pdf
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc02426020180403162253_10000010_1.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc06511920180404154751_10000080_1.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_koreainstructor61.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor61.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20180405101504443.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 03 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 23 รอบสอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
http://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ
09:00-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=18653
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
09:30-15:30 น.
job61-04-09-1.pdf
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือมก.
08:30-17:00 น. อาคารวิทยบริการ
kubcnew.pdf
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
09:00-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=18790
วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ
09:00-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=18784
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
09:00-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=18787
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานประกันคุณภาพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA Candidates Exam 1.2561.pdf
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาการการเงิน
09:00-16:00 น.
doc06556020180410085908_10000003_1.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
RFIY690NI296.pdf
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
QCCM630KLP56.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
09:00-16:00 น. อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
http://www.grad.ku.ac.th/download/announce-recruitment-30
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
OQHR6H0YOHB1.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
GQJR6H0YYF11.pdf
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20180419114826856.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
Job 19042561.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตแลกเเปลี่ยนทุน Erasmus + Programme จำนวน 2 ราย
09:00-16:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
INBC6I10860P.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610001.pdf
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
MBA INTER รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
09:00-21:00 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
PR 22-2.jpg
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
08:00-16:30 น.
stt.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 23 เมษายน พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP รุ่นที่ 4
ไม่ระบุเวลา ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1362&prev=news_all.php
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
เมษายน  2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008