ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:30 น.
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://kapi.ku.ac.th/topic/9105
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
work.pdf
วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 03 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment587.pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/779-1-73
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 06 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเ้ขาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์)
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
19. Econ 5.pdf
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 12 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 25) ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Slide1.JPG
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิการศึกษาปริญญาเอก) จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/790-2-8
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล ต.อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเวขศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/789-1-76
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 03 มกราคม พ.ศ. 2563
ป.โท INTER MBA ขยายเวลาเปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อ ภาคปลาย 2562
09:00-16:00 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1202
PS KIMBA 23 - 3JAN.png
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_vietnaminstructor_62.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/792-1-77
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment600.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ สังกัดภาควิชาวรรณคดี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_litenginstructor_26-12-62.pdf
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
08:30-16:00 น. อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
Application_Announcement_Computer-2_2019.pdfhttps://www.grad.ku.ac.th/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/12/Application_Announcement_Computer-2
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลาและสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก (ต.นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานธุรการกำแพงแสน)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/797-2019-12-27-
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลา และสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก(ต.สัตวแพทย์ สังกัดงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/796-2019-12-27-
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_foreignlanginstructor_2-1-63.pdf
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/798-4-5
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_germaninstructor_6-1-63.pdf
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ต.สัตวแพทย์ (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก.กำแพงแสน) 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/811-1-79
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาคหกรรมศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment604.pdf
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment605.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment603.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครวิศวกร (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:30 น.
https://www.eng.ku.ac.th/?p=25099
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment606.pdf
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา (สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/814-4-6
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัดงานชันสูตรโรคสัตว์ กำแพงแสน
08:00-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/810-2020-01-13-
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานธุรการกำแพงแสน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/809-2020-01-13-
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น.
14012020095145.pdf
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ โดยวิธีการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิจัย และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์)
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/815-2020-01-14-
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2563 XH64.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09:00-16:00 น.
cmmba2563.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 1 อัตรา / นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา / นักวิจัย 1 อัตรา
09:00-00:00 น.
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
09:00-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class 27_2.jpg
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment608.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment609.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment612.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร (จำนวน 2 อัตรา)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment611.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment607.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment610.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
สวพ.มก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=57149
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor_23-1-63.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09:00-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=57144
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/821-1-80
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มกราคม  2563
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008