ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภารต้น 2561 (รอบสอง)
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster 17 first 61(2).pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2443 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS25610001.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวฯ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา รับสมัครถึง 29 มิ.ย. 61 โทร 0 2797 0999 ต่อ 1154
09:00-16:30 น.
water.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 17 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster 17 first 61.pdf
วันที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT25610003.pdf
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor61.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 03 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 23 รอบสอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2561
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
http://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
QCCM630KLP56.pdf
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180503100054299.pdf
วันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Job IP.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminoffice_foreignlang61.pdf
วันที่ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment410.pdfwww.agr.ku.ac.th
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานศูนย์ผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 ตำแหน่ง
08:00-17:00 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก..
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย(จะเข้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thaimusicinstructor61.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
5-61.pdf
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
MBA Inter เปิดรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท
09:00-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
www.kimba.bus.ku.ac.th
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 04 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/05/ECON3.pdf
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Dept_Ext_HR.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thailanginstructor61.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1469.pdf
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาการจัดการ
09:00-16:00 น.
http://bus.ku.ac.th/new/upload/library/files/doc069756201
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาบัญชี
09:00-16:00 น.
http://bus.ku.ac.th/new/th/news/detail.30.1.4.html
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดการรายละเอียดสอบคัดเลือกพรักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
http://bus.ku.ac.th/new/th/news/detail.29.1.4.html
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180524094548349.pdf
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย ระดับปริญญาโท สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=45555
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 40,000 บาท
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1470.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
NSAQ7H1A9SRP.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพี่เลี้ยง ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
recruitment412.pdf
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
recruitment413.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถานีวิจัยดอยปุย คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
recruitment414.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment411.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
ไม่ระบุเวลา
recruitment415.pdf
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
https://goo.gl/HiW73a
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA Job 2.2561.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:00 น.
human_announce_librarian61.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
09:00-00:00 น.
job61-05-30.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180531120036971.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2561/05/econjob312.pdf
รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2561/05/jobecon31.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา/ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
HR+Audio.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610008.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610002.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา
recruitment422.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610004.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
09:30-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
XFWL7W0WYNPZ.pdf
วันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610003.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thailanginstructor61-1.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thailanginstructor61-2.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180605101305149.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ)
ไม่ระบุเวลา
XH.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น. อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
application-eduction5-6-61.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_6_6_61.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
VDFG7W0XGKOQ.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย
09:00-16:00 น.
human_thailnaginstructor_listname61.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
09:00-16:00 น.
human_foreignlang_instructor_listname61.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_germaninstructor61.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561
09:00-00:00 น.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1280
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_koreainstructor61.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
09:00-16:00 น.
human_listname_foreignlangexam61.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวฯ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
09:00-16:30 น.
admin+fin.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_academic61.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดภาควิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_thailanginstructor_extened61.pdf
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_12_6_61.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:30-11:30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
UKZK820NAOJF.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสถาบันขงจื๊อ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_confuciusadmin61.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
CAMV830TK9JE.pdf
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610005.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08:30-16:00 น. คณะศึกษาศาสตร์
15661.PDF
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะกับตำแหน่ง ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
10:30-12:00 น.
job61-06-18.pdf
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor61.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ประกาศกองคลัง เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 3 มารายงานตัว
08:30-16:30 น. กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
job_finance 19062561.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ไม่ระบุเวลา สำนักงานอธิการบดี
https://ku.thaijobjob.com/
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
http://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1475.pdf
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2561
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008