ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
2. ECON 2 .pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-16:30 น. ชั้น 2 อาคารบรรเจิด คติการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
www.sluse.grad.ku.ac.th
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-16:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-16:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class27_2.jpg
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-16:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class27_2.jpg
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-16:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class27_2.jpg
ศึกษาต่อ หัวข้อกิจกรรม MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-16:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class27_2.jpg
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
09:00-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class 27_2.jpg
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment610.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/821-1-80
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
MAB เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
MAE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment613.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ไม่ระบุเวลา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
MAB เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
MAE เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
MAB เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
MAE เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
MAB เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
MAE เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIIP_63_01.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ประกาศรับสมัครAIIT.pdf
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/844-2-12
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 02 มีนาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
http://bit.ly/2SXUU8S
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ตำแหน่งที่1)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT_63_01.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ตำแหน่ง 2)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT_63_02.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัยโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment619.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
job_finance_07022563 (ku202002_1).pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_03032563.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_11032563.pdf
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_germaninstructor2020.pdf
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา
20200225091620976.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
Econ 4.pdf
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุุคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภ
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment620.pdf
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ไม่ระบุเวลา สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
QA job3_2563.pdf
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment623.pdf
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
กำหนดการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานหาวิทยาลัยโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment622.pdf
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_accountant&finance_28-2-63.pdf
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
MAB เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 19 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
MAE เปิดรับสมัครนิสิต รอบที่ 2 เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
http://mab.eco.ku.ac.th/
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment624.pdf
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ งานแผนและประกันคุณภาพ
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/861-1-81
วันที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายรับสมัครพนักงานเงินรายได้
08:30-16:30 น.
job-ocs-4-3-63.pdf
วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2563
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภารต้น 2563(รอบสอง)
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
Poster 19 first 63(2).jpghttp://compsy.soc.ku.ac.th//tinymce/plugins/filemanager/source/Poster%2019%20first%2063(2).pdf
วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/863-2020-03-05-
วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาพืชสวน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment625.pdf
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 09 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไห 1 อัตรา) สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/869-1-83
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่องขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/870-2-14
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 07 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศเรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/868-1-82
วันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment626.pdf
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/874-2020-03-10-
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตรืการกีฬา มก.
ไม่ระบุเวลา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
http://sps.kps.ku.ac.th
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
QA job4_2563.pdf
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_philoinstructor63-10-3-63.pdf
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/873-2-15
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2563
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาคต้น 2563 (รอบสอง)
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
Poster 19 first 63(2).pdfhttp://compsy.soc.ku.ac.th//tinymce/plugins/filemanager/s
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20200311094357389.pdf
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 01 เมษายน พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor_63-11-3-63.pdf
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ 2 อัตรา
09:00-15:30 น.
https://recruit.eng.ku.ac.th
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/875-2020-03-13-
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20200317103345927.pdf
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 16 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาโรคพืช)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment627.pdf
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 เมษายน พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-15:30 น. กองกลาง
job-gad-10363.pdf
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
ข่าวรับสมัครงาน ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาเงินรายได้ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา) สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/876-1-84
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2563
สมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
09:00-16:00 น. อาคารสารสนเทศ
https://www.grad.ku.ac.th/download/17-03-63_recruitment
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกวดราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License
08:30-16:30 น.
https://bit.ly/ocs20
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2563
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIIP_63_02.pdf
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2019/?p=12438
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
Econ 5.pdf
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย
ไม่ระบุเวลา
ocs_24_3_63.pdf
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ งานแผนและประกันคุณภาพ
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/882-1-87
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 28 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/881-1-86
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (วุฒิการศึกษาปริญญาโท) 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/880-1-85
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
08:30-16:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_27032563.pdf
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 03 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกวดราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License
ไม่ระบุเวลา
https://bit.ly/3dyRh2Q
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment628.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment629.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มีนาคม  2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008