ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ 00 พ.ศ. 543 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 25
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 25
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เชิญสำรองที่นั่ง และเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 25
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 25 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
08:30-20:30 น. ศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ
whttp://grad.eco.ku.ac.th
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ZVAZ200YHCLX.pdf
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
Econ 2.pdf
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
http://sd.grad.ku.ac.th/
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT2561_0001.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีไทย(จะเข้) สังกัดภาควิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_musicinstructor61.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาพม่า สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น.
human_recruit_myanmarinstructor61.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_malayainstructor61.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณบดี)
08:30-16:00 น.
human_secretaryoffice61-2.pdf
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 6 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
ELRD3X15QQ89.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
09:00-16:00 น. อาคารสานสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
Application Computer officer 18.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/01/computerjob.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/2561/01/AgEconjob.pdf
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
APVN410L3U5U.pdf
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT610001.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
com (4).PDF
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแทพยศาสตร์
ZOGK470UPR60.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1207
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_koreainstructor61.pdf
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-15:30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://registrar.ku.ac.th/?p=20479
วันที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
09:00-15:30 น.
job61-02-05.pdf
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สวพ.มก. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09:00-16:30 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=42165
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานในโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ไม่ระบุเวลา
doc05875620180205125544.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
RRGD4I0OJ3YY.pdf
วันที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180205100554940.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
09:00-18:00 น. โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
http://cs.sci.ku.ac.th/ms
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20180206100452613.pdf
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 06 มีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08:30-16:30 น.
http://edu.ku.ac.th/information_pages.php?info_id=680
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:00 น.
http://edu.ku.ac.th/information_pages.php?info_id=679
วันที่ 06 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 17 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster 17 first 61.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-15:30 น. อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance 02022561.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ocs_car_3_2_61.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเลขานุการคณบดี) สังกัดสำนักงานเลขานุการ
09:00-16:00 น.
human_secretary_exam61-2.pdf
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแทพยศาสตร์
ZTSO4K0SSJKC.pdf
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
HVDX4M0PWPTU.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
apply.PDF
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc05914720180212151044_100000bf_1.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานของศูนย์ผลิตภัณฑ์นม
08:30-14:30 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
JOB 2560 ( 4 ).doc
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_philoinstructor61.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 20 มีนาคม พ.ศ. 2561
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาการตลาด
09:00-16:00 น.
doc05914820180212151056_100000c0_1.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
doc06037720180212161341.pdf
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
Com2-61.PDF
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)
ไม่ระบุเวลา ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 13022561.pdf
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประกาศ มก. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ จำนวน 550 รายการ
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ocs_sale550.pdf
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610001.pdf
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ช่างเทคนิค พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1212
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT610001.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กุมภาพันธ์  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008