ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_scholar61-8-10-2561.pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Dept_Ext_HR_oct2018.pdf
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminoffice_kitman10-10-61.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
human_recruit_philo_instructor61-3-11-10-2561.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย
ไม่ระบุเวลา
20181011152416254.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20181011152422224.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_foreignlanginstructor_61-12-10-2561.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
09:00-16:00 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
http://www.kimba.bus.ku.ac.th
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
09:30-15:30 น.
job-61-10-16.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. lสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
kapijob19102561.pdf
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:00 น.
human_listname_30-10-2561.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
Test.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
08:30-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
http://www.kimba.bus.ku.ac.th
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ไม่ระบุเวลา
ALFIBZ0VQKBR.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงิยรายได้ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0011.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาคปลาย 2561
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster17 sec 61.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-15:30 น.
job-61-11-1.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
MIZTC00Y9BSE.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
09:30-16:30 น.
21125611.PDF
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 00 พ.ศ. 543
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.econ.eco.ku.ac.th
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง
ไม่ระบุเวลา
20181105103247741.pdf
วันที่ 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยาย แนะนำหลักสูตร (Open House) MBE รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 26 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-20:30 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.econ.eco.ku.ac.th
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Econ 3.pdf
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Econ 3.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
09:00-16:00 น.
human_scholarship_listnameexam_7-11-2561.pdf
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
08:30-16:30 น.
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์
08:30-16:30 น.
Teacher_Agri.pdf
วันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับสมัครเจ้าหน้่าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา/วิศวกร 1 อัตรา/ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา / ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
รับสมัครงาน.jpg
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
09:00-16:00 น.
human_listname_foreignlanginstructor61.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักงานสภา มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
10:00-15:00 น. สำนักงานสภา มก.
job_council_9_11_61.pdf
วันที่ 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา สำนักทะเบียนและประมวลผล
job_registrar_09112018.pdf
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
09:00-16:00 น.
human_listname_kitmanadminofficer61-12-11-2561.pdf
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1395
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมอุตสาหการ 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
09:00-16:30 น.
Lec+Fin.pdf
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะสิ่งแวดล้อม ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20181112113918551.pdf
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
09:00-16:00 น.
human_listname_interview-61-13-11-2561.pdf
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย
08:30-16:30 น. lสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
http://kapi.ku.ac.th/recruitment002
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
08:30-16:30 น.
lecturer-61.pdf
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0008.pdf
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ไม่ระบุเวลา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
08:30-16:30 น.
ALFUCH0MPNKC.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:30-15:30 น.
job-61-11-20.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
09:00-12:00 น.
job-61-11-22.pdf
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา หมดเขต 28 ธ.ค. 61
09:00-15:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=21690
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_philoinstructor61-22-11-2561.pdf
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
job201811261637.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา หมดเขต 18 ม.ค. 62
09:00-15:30 น.
LEC ME.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สาขาพัฒนาสังคมเปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ ป.โท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 71
09:00-16:30 น. สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
manual_sd 71.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20181203095133399.pdf
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20181203095117003.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกตำแหน่งสัตวแพทย์
ไม่ระบุเวลา
FXKGCR0XWOYE.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
09:00-15:30 น.
Lec + IUP.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
09:00-15:00 น.
CSBKCR0VY9LV.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
พฤศจิกายน  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008