ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
OJYQBP0STJK5.pdf
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ไม่ระบุเวลา คณะศึกษาศาสตร์
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
human_recruit_philoinstructor61-22-11-2561.pdf
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
job201811261637.pdf
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา หมดเขต 18 ม.ค. 62
09:00-15:30 น.
LEC ME.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
09:00-15:00 น.
CSBKCR0VY9LV.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor-2nd-3-12-2561.pdf
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
612611.PDF
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Agri.Ext_4122561.pdf
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
09:00-15:30 น.
engineer+audio.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์
09:00-15:00 น.
RJGPDH0M30PC.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีสแควร์
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/eBoUjn
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
สถานพยาบาล มก. เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1466
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/w4Q4th
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ผลการคัดลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-16:00 น.
job-62-01-02-2.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:00-16:00 น.
62-01-02-1.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos2562.pdf
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS_62.pdf
วันที่ 02 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
MAB เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 18 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุเวลา โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
Slide3.JPGwww.mab.eco.ac.th
MAE เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รุ่นที่ 24 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ไม่ระบุเวลา โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
Slide3.JPGwww.mab.eco.ac.th
วันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
09:30-00:00 น.
EXLHDR0VVKEG.pdf
วันที่ 04 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2562
สถานพยาบาล มก. ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1469
วันที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_04012562.pdf
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,130 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/BB42KA
วันที่ 08 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น.
QXPUDX0TT6O9.pdf
วันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น.
CQEDDY0TWPB4.pdf
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news62/01/OCSJOB.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficer_cai_10-1-2562.pdf
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_englishinstructor_11-1-2562.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
09:00-15:30 น.
IPR+HR on KU website.pdf
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
08:30-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=50346
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
08:30-16:30 น.
new doc 2562-01-17 09.39.27_25620117094133.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_inter-relation_update.pdf
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Job.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา และอาจารย์ 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
chem. kuweb.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการการศึกษา) สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficeracademic_24-1-2562.pdf
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_koreainstructor62-24-1-62.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกวดราคา ซื้อซอฟท์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/ZNqTdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
job_finance_24012562.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_researcher_rilc_25-1-62.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา
20190204142927318.pdf
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09:00-15:00 น.
NEUUEE0KLZ2O.pdf
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor62_28-1-62.pdf
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา [5 หน้า]
ไม่ระบุเวลา
https://info.vettech.ku.ac.th/inews/photo/1543.pdf
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศราคาซื้อชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1000 License
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/fJgCKJ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มกราคม  2562
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008