ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เพื่อรณรงค์ลดขยะ ลดโลกร้อน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สถานพยาบาล มก. งดให้บริการถุงพลาสติก ขอให้ผู้รับบริการเตรียมถุงผ้าหรือภาชนะสำหรับใส่ยามาเอง
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1358
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น.
JCPYBM0YPEM1.pdf
วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาปรสิตวิทยา
08:30-16:30 น.
RQCWBS0URQ2A.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
09:30-16:30 น.
21125611.PDF
วันที่ 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
08:30-16:30 น.
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย
08:30-16:30 น. lสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
http://kapi.ku.ac.th/recruitment002
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0008.pdf
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:30-15:30 น.
job-61-11-20.pdf
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20181203095133399.pdf
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุเวลา
20181203095117003.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือกตำแหน่งสัตวแพทย์
ไม่ระบุเวลา
FXKGCR0XWOYE.pdf
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
09:00-15:30 น.
Lec + IUP.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครผู้จบป.ตรีทุกสาขา ศึกษาต่อป.โท MAE 24 และ MAB 18
09:00-17:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
Slide1.JPG
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor-3-12-2561.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_chineseinstructor-3-12-2561.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor-2nd-3-12-2561.pdf
วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
MAB เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร รุ่นที่ 18 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
08:30-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์
Slide3.JPGwww.mab.eco.ac.th
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-15:30 น.
job-61-12-03.pdf
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
612611.PDF
วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
สินค้าที่ระลึกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุเวลา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kubookcatalog61.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
selected.pdf
วันที่ 07 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป ทดสอบฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1410
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09:00-16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/93xEwf
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
ไม่ระบุเวลา
Job_Agri.Ext_4122561.pdf
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
09:00-16:00 น.
job-61-12-13.pdf
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ งานแผนและประกันคุณภาพ
08:30-16:30 น.
KWWSD30I7ACW.pdf
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา หมดเขต 15 ก.พ. 62
09:00-15:30 น.
IE-for web KU.pdf
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา และ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
09:00-15:30 น.
engineer+audio.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0009.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-12:00 น.
job-61-12-19.pdf
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 12 เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ภาควิชาปรสิตวิทยา
09:00-15:00 น.
NOSMD90KKJPI.pdf
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
201261edu.pdf
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
09:30-11:00 น.
job-61-12-24.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
09:30-16:00 น.
YCHNDH0JB4M0.pdf
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 มกราคม พ.ศ. 2562
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สัตวแพทย์
09:00-15:00 น.
RJGPDH0M30PC.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีสแควร์
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://goo.gl/eBoUjn
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 04 มกราคม พ.ศ. 2562
สถานพยาบาล มก. เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1466
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 มกราคม พ.ศ. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0010.pdf
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0012.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
สามารถเลือกดูเดือน
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
ธันวาคม  2561
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : May 2, 2008