ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 03 พ.ศ. 2563
วันที่ 06 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 24 มกราคม พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_germaninstructor_6-1-63.pdf
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 19 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
ไม่ระบุเวลา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2563 XH64.pdf
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2563
MBE เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 27 (รอบที่ 2) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
09:00-00:00 น. โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์
Get MBE Class 27_2.jpg
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาสัตวบาล)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment608.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment609.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment612.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร (จำนวน 2 อัตรา)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment611.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment607.pdf
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (ภาควิชาเกษตรกลวิธาน)
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร
recruitment610.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 มกราคม พ.ศ. 2563
สวพ.มก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=57149
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor_23-1-63.pdf
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
09:00-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=57144
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/jobs/821-1-80
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มกราคม  2563
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008