ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2560
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
AIT0002.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csadminofficer60.pdf
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/gm8ZUy
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor60_2.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_forienglang60.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
09:00-12:00 น.
human_foreiglang_listname60.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบคัดเลือก
09:00-16:00 น.
doc04042120170908102126_1000001e_1.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0015.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 08092560.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ACQQ0D0OON4C.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1300.pdf
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1301.pdf
ขยายเวลารับสมัครงาน
08:30-16:30 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
JOB 2560.doc
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
08:30-16:30 น. ห้อง 5217 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/09/Academic_ComputerJob.pdf
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ถึง 29 ก.ย. 60
09:00-16:30 น.
admin for web.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_13_9_60.pdf
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
plan2560.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)
08:30-16:00 น.
human_recruit_kitmaninstructor60.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
08:30-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA Job 2.2560.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2560
ระกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1303.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
doc04180720170915160654_10000059_1.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008