ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2560
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ไม่ระบุเวลา
work (1).pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๗ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
IPjob.pdf
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
KLKRXC0KJXOJ.pdf
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
VTOFXH0LDUYF.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_accountant-spmc60.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_linginstructor6th.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2560"
ไม่ระบุเวลา
PR.pdf
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
09:00-12:30 น. ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
http://eco.ku.ac.th/2560/06/caerListJob.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงห้องสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
KIJBXO0JXFGD.pdf
วันที่ 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170608094356446.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170609102801861.pdf
วันที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170609102754306.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ภาคปกติ)
ไม่ระบุเวลา อาคาร 3 ชั้น 2 คณะสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XH.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
IJZHXU0L5KIE.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0005.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0009.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
09:00-16:00 น.
human_thailang_instructorexam.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170613104202190.pdf
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงิน 1 อัตรา
09:00-15:30 น. กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50ปี
www.finance.ku.ac.th
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
DEUVXW0JY972.pdf
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170614121149061.pdf
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
PMBTXX0MIPIL.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับนิสิตใหม่
ไม่ระบุเวลา
http://www.sbai.agro.ku.ac.th/
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
http://www.edu.ku.ac.th/information_pages.php?info_id=552
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008