ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 43 พ.ศ. 2561
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-15:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0008.pdf
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-15:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT0008.pdf
วันที่ 06 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเคมีวิเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
09:00-16:30 น.
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0006.pdf
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควชิาการเงิน
09:00-16:00 น.
doc08197220180914130158_10000032_1.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
com212-61.pdf
วันที่ 01 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PD2561_0001.pdf
ขยายเวลารับสมัครบุคคล้พื่อคัดเลือกเป็นพนักวานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
110611.PDF
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
110612.PDF
วันที่ 05 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
p61100008429.pdf
วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_scholar61-8-10-2561.pdf
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์
08:30-16:30 น.
http://eco.ku.ac.th/
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-15:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_registrar_08102018.pdf
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
human_recruit_csinstructor61-11-10-2561.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัย
ไม่ระบุเวลา
20181011152416254.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20181011152422224.pdf
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 5 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_foreignlanginstructor_61-12-10-2561.pdf
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ocs-qa-161061.pdf
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA.KU.JOB 3.2561.pdf
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_181061.pdf
สำนักงานสภา มก. ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
09:00-15:00 น. สำนักงานสภา มก.
job_council_18_10_61.pdf
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20834
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20884
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20896
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20890
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20887
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20950
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) สังกัดงานโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20893
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน เปิดรับสมัคร
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=20881
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร• อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (พนักงานมหาวิทยาลัย) สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
09:00-16:00 น.
http://www.eng.ku.ac.th/?p=21012
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานเลขานุการ
08:30-16:00 น.
human_listname_30-10-2561.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 กันยายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
สอบข้อเขียน.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
ไม่ระบุเวลา
Test.pdf
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
08:30-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
http://www.kimba.bus.ku.ac.th
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 09 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ไม่ระบุเวลา
ALFIBZ0VQKBR.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงิยรายได้ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0011.pdf
วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ ภาคปลาย 2561
ไม่ระบุเวลา โครงการวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
poster17 sec 61.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก.
09:00-15:30 น.
job-61-11-1.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น.
MIZTC00Y9BSE.pdf
วันที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาอาชีวศึกษา
09:30-16:30 น.
21125611.PDF
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
พฤศจิกายน  2561
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008