ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง วิศวกร
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job-12-07-60.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
08:30-16:30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
www.kapi.ku.ac.th
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
JobAA.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครตำแหน่งช่างไฟฟ้า
09:00-15:30 น.
job60-07-01.pdf
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1284.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_adminofficeforeignlang60.pdf
วันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1285
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0014.pdf
วันที่ 08 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา / ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
analysis for web.pdf
วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
IJMTZG0LC4HS.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สำนักทะเบียนและประมวลผล
08:30-16:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
Job notice 1.2560.pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศเรียกสำรองเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการร้านค้าเกษตรเพ็ทช็อพ ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
08:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
PEZMZT0MLVA8.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก
09:00-16:00 น.
eastlang_listnameadminoffice60.pdf
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_25_8_60.pdf
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csadminofficer60.pdf
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์
ไม่ระบุเวลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/gm8ZUy
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปาชีพ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_csinstructor60_2.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี
09:00-15:30 น. ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 28082560.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งช่างไฟฟ้า
08:30-16:30 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/09/Job_electricity.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_forienglang60.pdf
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 22 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะเกษตร กำแพงแสน
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_det
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008