ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2560
วันที่ 02 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_caiinstructor60.pdf
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Kasetsart International MBA is now opening for application of 2017
09:00-16:00 น.
20170322_170322_0005.jpg
วันที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 67
08:30-16:30 น. สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
manual_sd 67.pdf
วันที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
08:30-15:30 น. EC5217 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
firemanJob.pdf
วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา EC5217 ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
JobAddtimel7.pdf
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-15:30 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล
http://www.regweb.registrar.ku.ac.th/uploads/img06207.pdf
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_recruit_librarian60.pdf
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
09:00-16:00 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=36085
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ รับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560
09:00-16:00 น.
human_lingmaster60-2nd.pdf
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
09:00-15:30 น.
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี
09:00-15:30 น. กองการเจ้าหน้าที่
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_job/2560/per_job-4-60.pdf
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
KWPKWI0VY1XF.pdf
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(นานาชาติ) ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3
09:00-16:00 น.
KITMAN_applyplan25603rd.pdf
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
VFHJWL0LQ9US.pdf
วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก.
08:30-16:30 น. ศูนย์หนังสือ มก.
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/5/kubook.pdf
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และปฏิบัติ
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
post_ocs_2_5_60.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
LGULWS0S1QTM.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ มก. เรื่อง ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย
ไม่ระบุเวลา งานพัสดุ กองคลัง
https://ocs.ku.ac.th/new/news/2560/property_5-5-60.pdf
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
แถลงข่าว ความสำเร็จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ อย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก
ไม่ระบุเวลา
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ไม่ระบุเวลา
20170518103335145.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 02 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0002.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 06 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22
ไม่ระบุเวลา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 101 คณะสังคมศาสตร์
http://indpsy.soc.ku.ac.th/index.html
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 09 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0009.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-15:30 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
BQAJX30KOP2D.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ขยายเปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ไม่ระบุเวลา
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/per_job/2560/per_job-5-60.pdf
ขยายการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-15:30 น.
per_job-5-60.pdf
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท International MBA Program
08:30-18:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 1 ชั้น2 ห้อง 1202
http://www.kimba.ku.ac.th
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 15 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
UMNBX50VT3TE.pdf
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170522121736036.pdf
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170522121736036.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
พฤษภาคม  2560
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008