ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2560
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา
com201760.pdf
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
09:00-16:00 น. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ECON3.pdf
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ช่างเทคนิค
09:00-16:30 น.
http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=38253
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1297.pdf
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154
09:00-16:30 น.
finance 2 for web.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
08:30-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3อาคารสารนิเทศ50ปี
3850_13092560.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3อาคารสารนิเทศ50ปี
3849_13092560.pdf
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1300.pdf
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1301.pdf
ขยายเวลารับสมัครงาน
08:30-16:30 น. ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.
JOB 2560.doc
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ถึง 29 ก.ย. 60
09:00-16:30 น.
admin for web.pdf
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2560
ระกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1303.pdf
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญฯ
ไม่ระบุเวลา
20170918100105001.pdf
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
09:00-16:00 น.
human_listnameadmin_forienlang60.pdf
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
JXYB0L0SVJKC.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
QPCW0L0T0OLO.pdf
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญฯ
ไม่ระบุเวลา
20170922094640718.pdf
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Binder1.pdfhttp://satitkasetip.kus.ku.ac.th/apps/wp/index.php/home/
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
TZGB0R0MBFYE.pdf
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
09:00-16:00 น.
human_listname_kitmanadmin60.pdf
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 รอบ 2
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1309.pdf
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 06 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์
WRVQ0V0WM0MG.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008