ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2560
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจำปี 2560 (ฟรี)
08:30-16:30 น. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ
http://www.kapi.ku.ac.th/training.html
วันที่ 02 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT0003.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0008.pdf
วันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
CRTMWS0UXN16.pdf
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0009.pdf
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
240560.PDF
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-15:30 น. ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ
09:00-09:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานประกันคุณภาพรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QAKU Job 1.2560.pdf
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0003.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PD0003.pdf
วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/BO6AGY
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
HJUSXP0TEC1Z.pdf
วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
work3.PDF
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ไม่ระบุเวลา คณะเกษตร กำแพงแสน
http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/news_detail.php?NewsP_ID=1186&prev=news_all.php
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
IJZHXU0L5KIE.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ จำนวน 18 อัตรา
09:00-00:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ABUCY30S6EEH.pdf
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
08:30-16:30 น. ห้อง EC3209 อาคาร3
CaerJob210660.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สังกัดภาควิชาภาษาศาสตร์
09:00-16:00 น.
human_ling_instructorexam60.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170621095218061.pdf
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ
09:00-12:00 น.
human_spmcaccount60.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
KYOFY80M95P4.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กองวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิเทศสัมพันธ์
09:00-15:30 น. กองวิเทศสัมพันธ์
http://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?p=9879
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขายสินค้า จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
XYUEY80LXNGP.pdf
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครงานจำนวน 6 อัตรา
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_26_6_60.pdf
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร
08:00-16:30 น. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ห้อง EC3101
270660Job_final.pdf
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 05 มิถุนายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170629100217866.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๗ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Job.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 18 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ANUWYB0TW3TM.pdf
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร
ไม่ระบุเวลา
20170629100217866.pdf
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กองการเจ้าหน้าที่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา
ไม่ระบุเวลา กองการเจ้าหน้าที่
http://www.person.ku.ac.th/new_personweb/index.php
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
มิถุนายน  2560
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008