ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2560
วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพมยศาสตร์
HAIQWQ0K7JCT.pdf
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
08:30-16:30 น. คณะศึกษาศาสตร์
http://www.edu.ku.ac.th/information_pages.php?info_id=552
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานประกันคุณภาพ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุเวลา สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QAKU Job 1.2560 ext 1.pdf
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0010.pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0012.pdf
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:30 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
FST0011.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
09:00-15:00 น. สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0004.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
Aj.ME.pdf
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๔ อัตรา
ไม่ระบุเวลา โครงการการศึกษานานาชาติ รร.สาธิตแห่ง มก.
Job5.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์
VTOQYW0XZ5X2.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
11:30-00:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
VJXUYW0XJAM4.pdf
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/RtrjjU
ขยายระยะเวลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
https://goo.gl/ZtPqxw
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สถานพยาบาล มก. ขอเชิญนิสิตเข้าอบรมปฐมพยาบาล'60 25 ก.ค 1 ส.ค 4 ส.ค 2560
16:00-20:00 น. สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1060
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สำนักงานประกันคุณภาพ
08:00-16:30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน
QA App 1.2560.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:30 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
recruit-master-comsci-2560-round3.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
JobAA.pdf
ประกาศสำนักการกีฬา เรื่อง รับสมัครตำแหน่งช่างไฟฟ้า
09:00-15:30 น.
job60-07-01.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
EYWIZ90JNKZT.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
09:30-16:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
PECJZ90JJLHW.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-16:30 น.
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ระกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1283.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ พนักงานเงินรายได้ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news60/8/ocs.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560
ไม่ระบุเวลา โครงการปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น. คณะวนศาสตร์
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3
วันที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 01 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1284.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
สิงหาคม  2560
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008