ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2561
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
LEC.pdf
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ขอเชิญนิสิต มก. ทุกท่านสมัครเข้าร่วม โครงการ อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคมและวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. – 19.30 น. ณ สถานพยาบาล
16:30-00:00 น. สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1268
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_310561.pdf
วันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดสำนักงานเลขานุการ
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610004.pdf
วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_6_6_61.pdf
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
08:30-16:30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
job_ocs_12_6_61.pdf
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos25610005.pdf
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวฯ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมการบินและอวกาศ 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
lec aero.pdf
วันที่ 02 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร อาจารย์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ถึง 31 ก.ค. 61
09:00-16:30 น.
envir lec.pdf
วันที่ 03 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานศูนย์หนังสือ มก.
08:30-17:00 น. อาคารวิทยาบริการ ขั้นล่าง
saleonline.pdf
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
09:00-16:30 น.
https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=46366
วันที่ 05 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-16:00 น.
doc07486220180705093800_10000073_1.pdf
วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
คณะวิศวฯ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
audio.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
แจ้งผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
09:00-16:00 น.
MGT10072561.pdf
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัด สำนักงานเลขานุการฯ
09:00-16:00 น.
doc02668620180709210452_1000004f_1.pdf
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์
BEYQ8W0OHCD9.pdf
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ศูนย์หนังสือ มก. รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถและยกของ
08:30-17:00 น.
jobcardriver.pdf
วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
GDLP8V0XAWF9.pdf
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
BIOT25610010.pdf
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ไม่ระบุเวลา ชั้น 9 สำนักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
QA.KU. JOB 2.2561.pdf
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุเวลา
20180802103514650.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:00 น.
human_academic61-1-8-61.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ 3 อัตรา พนักงานขับรถ 1 อัตรา
09:00-16:30 น.
Jobs4.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
08:30-16:30 น. อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ)
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos61_10.pdf
วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-15:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
TTS0008.pdf
ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
08:30-15:00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
PKMT0008.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news61/8/ocs/01.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news61/8/ocs/02.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-12:00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์
http://www.ku.ac.th/kunews/news61/8/ocs/03.pdf
วันที่ 02 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
คณtวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร วิศวกร 1 อัตรา อาจารย์ 6 อัตรา โทร.สอบถาม 0 2797 0999 ต่อ 1154
09:00-16:30 น.
Eng+lec.pdf
วันที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถานพยาบาล มก. ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา สถานพยาบาล มก.
http://www.inf.ku.ac.th/intl/th/?p=1324
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
สิงหาคม  2561
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008