ปฏิทินกิจกรรม ประจำสัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2560
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
sec25072560.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน
09:00-16:00 น.
secx25072560.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
09:00-16:00 น.
mkinter.pdf
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
KHDVZT0MB34P.pdf
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา
20170823110927299.pdf
คณะสิ่งแวดล้อม ขอประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
ไม่ระบุเวลา
20170823110918491.pdf
คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
09:00-15:00 น. คณะสัตวแพมยศาสตร์
ODYIZU0VHS0P.pdf
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง 05 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน
ไม่ระบุเวลา
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/view.php?id_view=1
วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 09 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งช่างไฟฟ้า
08:30-16:30 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/09/Job_electricity.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 08 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
ไม่ระบุเวลา สำนักบริการคอมพิวเตอร์
https://ocs.ku.ac.th/new/?p=5396#more-5396
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 13 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะมนุษยศาสตร์ มก. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ
09:00-12:00 น.
human_foreiglang_listname60.pdf
วันที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 02 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
08:30-16:30 น. คณะเศรษฐศาสตร์
http://eco.ku.ac.th/2560/09/AcademicJob.pdf
วันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2560
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
09:00-16:30 น. คณะบริหารธุรกิจ อาคาร1 (ตึกหลังร้านกาแฟสตาร์บัด) ชั้น 2 ห้อง 1202
http://www.kimba.ku.ac.th/default.aspx
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
09:00-00:00 น. ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ50ปี
job_finance 03092560.pdf
วันที่ 07 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
ไม่ระบุเวลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://anatomy.vet.ku.ac.th/vtku/inews/photo/1297.pdf
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา โทร. 0 2797 0999 ต่อ 1154
09:00-16:30 น.
finance 2 for web.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบคัดเลือก
09:00-16:00 น.
doc04042120170908102126_1000001e_1.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2560
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ไม่ระบุเวลา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
oos0015.pdf
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
08:30-20:30 น. EC.1101 ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
http://www.grad.eco.ku.ac.th/
วันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง 29 กันยายน พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
08:30-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3อาคารสารนิเทศ50ปี
3850_13092560.pdf
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
08:30-15:30 น. กองคลัง ชั้น 3อาคารสารนิเทศ50ปี
3849_13092560.pdf
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์
สามารถเลือกดูสัปดาห์
ที่ต้องการได้จากปฏิทิน
กันยายน  2560
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้แทนหน่วยงาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

  เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
  โทรสาร 0-2942-8988
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
  ปรับปรุงล่าสุด : February 23, 2008